JAARVERSLAG 1969/70 NIEUW MERK- BEELD VOOR AMSTEL BIER IN DIT NUMMER Gang van zaken in ons concern Afscheids receptie Jhr. Wittert van Hoogland GEZAMENLIJKE VERGADERING O. RADEN VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 21 1* FEBRUARI 1971 Het verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeel houders begint met woorden van dank en grote waar dering aan het adres van de op 25 februari 1971 af tredende voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jhr P. R. Feith, voor alles wat hij gedurende 43 jaar voor Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. heeft verricht. Het verslag kondigt aan, dat Jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland in de aanstaande vergadering van aan deelhouders zal aftreden als lid en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Ook betuigt de Raad van Bestuur zijn erkentelijkheid jegens het op 1 oktober 1970 afgetreden lid van de Raad van Bestuur Mr E. J. Egberts voor de vele en goede diensten, welke hij heeft bewezen gedurende zijn 20-jarige loopbaan bij Amstel Brouwerij N.V. en laat stelijk gedurende 2 jaar na de fusie Heineken/Amstel bij Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. Het boekjaar 1969/1970 is voor het concern succesvol geweest. Hiertoe heeft de mooie voorzomer ongetwijfeld bijgedragen, maar het efficiënte samenspel van de medewerkers in de geïntegreerde onderneming is zeker even belangrijk geweest. De Raad van Bestuur spreekt hierover gaarne zijn grote erkentelijkheid uit. Hij is te meer gelukkig met de be haalde resultaten, omdat deze werden bereikt in een economisch klimaat in Nederland, dat reden tot zorgen geeft. Veel aandacht besteedt het ver slag aan de ontwikkeling in Benelux- en E.E.G.-verband. In de loop van het verslagjaar werd besloten de grenscontrole binnen de Benelux per 1 novem ber op te heffen. Dit zou inhouden, dat op die zelfde datum de bieraccijns in de Benelux gelijkgemaakt zou moeten zijn. De Nederlandse bieraccijns is aanzienlijk hoger dan de Belgische. Voor de Nederlandse brouwin- dustrie was het een grote teleur stelling, dat de regeringen van de Benelux-landen er bij het ter perse gaan van het verslag nog niet in geslaagd zijn de belem meringen voor het vrije goede renverkeer weg te nemen en dat zij het verschil in belastingdruk op het bier hebben laten voort bestaan. De Commissie van de Europese Gemeenschap heeft voorgesteld de bieraccijns te harmoniseren. Dit betreft zowel de wijze van heffing als de invoering van een maximum- en minimumaccijns- tarief binnen de E.E.G. De Raad van Bestuur staat open voor de voorstellen van de Eu ropese Commissie, maar acht het absoluut noodzakelijk, dat tegelijk met de systemen ook de tarieven worden geharmoni seerd. De tegenwoordige toe stand, waarbij de Nederlandse accijnsdruk de hoogste in de E.E.G. is, dient zo spoedig mo gelijk te worden beëindigd. De ze toestand is in strijd met de opzet van een gemeenschappe lijke markt, die gericht is op het scheppen van gelijke concurren tievoorwaarden. Aan de Raad en Ministers van de E.E.G. werd een ontwerprichtlijn voorgelegd, waarin voorschriften voor de produktie, de verpakking en de presentatie van het bier zijn opgenomen. De Raad van Be stuur juicht harmonisatie van de thans zeer uiteenlopende wet gevingen toe, maar waarschuwt met nadruk tegen de invoering van warenwettelijke bepalingen, die zijns inziens niet vereist zijn voor de belangen van de con sument, maar die wel een be lemmering vormen voor de te technologische ontwikkeling. Ten aanzien van de onderhan delingen over de toetreding van Groot-Brittannië, Ierland, Dene marken en Noorwegen tot de E.E.G. met de daaruit voort vloeiende verscherping van de concurrentie wijst de Raad van Bestuur op de noodzaak van doeltreffende overgangsmaatre gelen, in het bijzonder wat be treft het landbouwbeleid. Zo lang in een vergrote gemeen schap nog niet één prijsniveau voor landbouwprodukten tot stand is gekomen, kunnen de brouwerijen in de nieuwe part- nerlanden hun grondstoffen te gen lagere prijzen betrekken dan thans binnen de E.E.G. het geval is. Bij een vrij handelsver keer tussen deze landen en de Enkele maanden geleden is een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe brouwerij in Mbandaka, gelegen in Kongo-Kinshasa (Centraal Afrika). Personeelsleden en gepen sioneerden, die afscheid wil len nemen van de heer Wittert van Hoogland, als voorzitter van de Raad van Bestuur, zullen dit kunnen doen op vrijdag 26 februari a.s. Op die dag zal daartoe ge legenheid bestaan in 't Roei schip van 16.00 tot 18.00 uur. huidige zes E.E.G.-landen dienen deze verschillen te worden ge compenseerd. Personeel De gelijkschakeling van de ar beidsvoorwaarden bij Heineken en Amstel werd grotendeels per 1 januari 1970 tot stand ge bracht. Bij de ontwikkeling tot deze harmonisatie zijn de onder nemingsraden nauw betrokken geweest. Bij Vrumona N.V. werd in de loop van het boekjaar een aan tal arbeidsvoorwaarden aange past aan die voor het personeel (lees verder op pagina 2) Vrijdag 26 februari zal in de Gijsbreghtkelder van de brou werij Mauritskade een gezamen lijke vergadering van de Onder nemingsraden worden gehou den. De aanvang van deze vergadering is om 10.00 uur. In verband hiermee komen de op 22, 24, 25 en 26 februari ge plande plaatselijke onderne mingsraadvergaderingen te ver vallen. Deze zijn verschoven naar de week van 22 t/m 26 maart en zullen op navolgende data worden gehouden. Maandag 22 maart: Rotterdam Woensdag 24 maart: Amsterdam Stadhouderskade Donderdag 25 maart: Amster dam Mauritskade Vrijdag 26 maart: Den Bosch Alle vergaderingen beginnen om kwart over twee. Pagina 1: Uittreksel uit het jaarverslag 1969/70 Pagina 2: Uittreksel jaarverslag Pagina 3: Heineken succes op HORECAVA Pagina 4: Afscheid mr. J. C. Bossard Pagina 5: Nieuw Amstel-etiket gepresenteerd Pagina 6: Hoe worden onze etiketten gemaakt? Pagina 7; Jaarfeest Amsterdam Pagina 8: Onderscheiding voor drietal bewakers zie pagina 5 en 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1