MEDEDELING STAFDIENST PERSONEELZAKEN IN DIT NUMMER Gigantisch transport in Den Bosch MET DE BOK NAAR HET KASTEEL (zie pagina 3) E. G. BORGERS VERLAAT DE BROUWERIJ Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw 0 funktiejaren 744,- 770,- 781,- 809,- 822,- 851,- 874,- 905,- 927,- 960,- 1 funktiejaar 759,- 785,- 797- 825,- 839,- 868,- 892,- 923,- 946,- 979,- 2 funktiejaren 774,- 800,- 813,- 841,- 856,- 885,- 910,- 941,- 965,- 998,- 3 789,- 815,- 829,- 857,- 873,- 902,- 928,- 959,- 984,- 1017,— 4 - 845,- 873,- 890,- 919,— 946,- 977,- 1003,- 1036,- 5 - - 907,- 936,- 964,- 995,- 1022,- 1055,- 6 1041,- 1074,- Pagina 1: Verhogingen per 1 januari Pagina 2: Technische Conferentie Pagina 3: Jaarfeest Den Bosch Pagina 4: Jaarkalender jubilea en af scheid Pagina 5: Jeugdrubriek Pagina 6: Personalia VERS VAN 'T VAT JAARGANG t - NUMMER 20 - 28 JANUARI 1971 Hiermede wordt ter kennis ge bracht dat de heer E. G. Bor- gers op zijn eigen verzoek per 1 maart 1971 zal worden ont heven van zijn functie van direc teur van de groep Distributie in de Divisie Commercie Neder land, onder gelijktijdige beëindi ging van het dienstverband. De Raad van Bestuur is de heer Borgers erkentelijk voor de diensten, welke hij aan de on derneming heeft bewezen en wenst hem voor zijn verdere toe komst veel succes. De verantwoordelijkheid voor de Groep Distributie zal per 1 maart a.s. worden overgenomen door drs. G. van Schaik. Ten einde een zo efficiënt mogelijke overdracht van zaken te be werkstelligen, zal de heer Bor gers met ingang van heden samen met de heer Van Schaik de Groep Distributie leiden. De heer Van Schaik zal de lei ding van de Groep Financiën en Diversificaties behouden. Per 1 april 1971 zal de Afde ling Expeditie, die momenteel valt onder de Groep Distributie, worden overgebracht naar een per die datum nieuw in te stel len Dienst: 'Extern Transport Nederland', welke een onder deel zal vormen van de Divisie Commercie Nederland en direct is geplaatst onder de Divisie Voorzitter. Met de leiding van deze Dienst zal worden belast drs. A. H. Gerards. In Den Bosch vond woensdag 6 januari een gigantisch trans port plaats Met behulp van een enorme trailer, waaronder maar liefst 64 wielen zaten, werd een gisttank met een totaal gewicht van 80 ton enkele honderden meters verplaatst, in verband met de bouw van nieuwe bostelsilo's nabij de blokziederij moest de tank ver dwijnen en worden overgebracht naar een stuk terrein achter de kantine. Door de enorme afme tingen (10 meter hoog, 12 me ter lang en 5 meter breed) was het niet mogelijk de tank tussen de brouwerijgebouwen door te manoeuvreren. Vandaar dat men enkele tientallen meters via de openbare weg gereden is. Het enorme gevaarte is met be hulp van vijzels omhoog ge bracht en zijwaarts op de wa gen geschoven. Om een indruk te krijgen van de omvang van de tank moet men letten op de mensen, die op de foto in de onmiddellijke nabijheid van het transport staan. In overleg met de bij onze C.A.O. betrokken vakbonden is besloten om, in afwachting van de onderhandelingen over een nieuwe C.A.O., de volgende maatregelen voor het eerste kwartaal 1971 toe te passen: A. 1. De maandlonen voor vol wassenen per 31 december 1970 zullen met 3,4% worden ver hoogd, zijnde 0,4% vanwege toepassing van de indexclausule C.A.O. 1970 en 3% ingevolge het loonmatigingsbesluit. De verhoging van 3,4% zal wor den toegepast op de maandlo nen bij 2 funktiejaren van de conversie-maandloontabel, met handhaving van de bestaande periodieke verhogingen (zie ta bel hieronder) 2. De jeugdlonen zullen even eens met 3,4% worden ver hoogd. Deze verhoging moet worden toegepast op de betaal de lonen per 31 december 1970. Een nieuwe tabel voor de jeug digen zal na de onderhandelin gen over de nieuwe C.A.O. van 1 januari 1971 worden gepubli ceerd. B. 1Het bedrag van 400,-, in 1970 uitbetaald, zal in af wachting van de verwerking van dit bedrag in de lonen en sala rissen voorlopig als een bijslag van f 33,35 bruto per maand aan de volwassenen worden uitbetaald. Over de bijslag mo gen geen toeslagen, in welke vorm ook, worden berekend. 2. Aangezien de jeugdigen de helft van de f 400,- volledig hebben ontvangen en de andere helft volgens de toen geldende percentages van de C.A.O., zal voor hen de bijslag als volgt worden berekend: de helft van 33,35 f 16,67 vermeerderd met de uitkomst van de toepassing van de jeugd loonpercentages over de tweede helft van f 33,35. Deze jeugd loonpercentages zijn afgeleid van de percentages, vermeld in de C.A.O. 1970. 3. Werknemers, die op basis part-time dienstverband werken, zullen van de hierboven vermel de bedragen een evenredig deel ontvangen. Dezelfde maatregelen zullen ook gelden voor het personeel op maandsalaris en jaarsalaris. De salarissen per 1 januari 1971 zuilen derhalve met 3,4% wor den verhoogd en de 400,— zal op dezelfde wijze als voor het personeel op maandloon is be paald, als bijslag worden uit betaald. De maatregelen zijn van kracht vanaf 1 januari 1971. De eerste betaling zal geschie den op 15 februari a.s. met na betaling over de maand januari 1971. Krachtens de indexclausule in de C.A.O. 1970 zal nog een nabetaling van 0,4% geschie den over het verdiende jaarin komen over het jaar 1970 en wel uiterlijk op 15 maart a.s. Onder jaarinkomen wordt ver staan het loon of salaris ver meerderd met de oververdien- ste-premie, de ploegentoeslag en de in 1970 betaalde vakan tietoeslag, echter exclusief over werk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1