HEINEKEN CONCERN MOET NU VLEUGELS VERDER UITSLAAN DE POORT 100 JAAR TANTIÈME WEDEROM 12 PROCENT OPROEP AAN ONZE LEZERS IN DIT NUMMER Hoewel dit tijdens de nieuw jaarsbijeenkomsten niet over al met zoveel woorden is gezegd, willen we toch me dedelen, dat het tantième over het boekjaar 1969/ 1970 wederom is bepaald op 12 procent. Dit tantième zal omstreeks half januari worden uitbetaald. De Redaktiecommissie wil gaarne weten, of Vers van 't Vat naar Uw mening voldoet. Daar om zal aan de in dienst zijnde medewerkers dezer dagen een lijst met een aantal vragen worden toegestuurd. De Commissie doet een beroep op U allen, deze lijst in te vullen en hem uiterlijk 22 januari te zenden aan de Redaktie van Vers van 't Vat, Amsterdam. Help de redaktie mee om door middel van deze enquête een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in Uw wensen. Bij voorbaat dank. Pagina 1: Samenvatting tekst nieuwjaarstoespraak Pagina 2: Kerstdrive van P.V. Amsterdam I Pagina 3: Gepensioneerden Amsterdam hielden nieuwjaarsreceptie Pagina 4: Verslagen jubileumvieringen Pag'na 5: Biljarters in Den Bosch zijn goed op dreef Pagina 6: Verslagen jubileumvieringen Pagina 7: Jeugdrubriek Drieluik 67 Pagina 8: Kerstbingo P.V. Mauritskade VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 19 - 14 JANUARI 1971 De bijeenkomst op de Mauritskade werd gehouden in de kantine. 'Wij denken niet meer uitsluitend in termen van bier. Wat ons voor ogen staat is, dat het Heineken concern zijn vleugels verder moet uitslaan en dat we produ centen en leveranciers van een zo breed mogelijk assor timent van dranken moeten worden.' Met deze zinsnede, gelicht uit de nieuwjaarstoespraken, die maandag 4 januari j.l. in de vier brouwerijvesti gingen werden gehouden, is nog eens onderstreept, welke koers de eerstkomende tijd gevaren wordt. Snelle opkomst frisdranken ■In de nieuwjaarstoespraken werd ook gewezen op de geweldig snelle opkomst van de frisdran ken en het feit, dat Vrumona N.V. met al haar produkten nu een onderdeel van ons concern is geworden. Ook de Heineken- belangen in distilleerderijen en in de wijnhandel werden aange haald, teneinde te laten zien, dat Heineken de basis zo breed mogelijk wil maken. 'In dit licht bezien is het begrij pelijk', aldus de tekst van de nieuwjaarstoespraken, 'dat twee op zichzelf goed renderende onderdelen van de onderneming, te weten Poviet Produkten N.V. en Preserven N.V. in Breda, werden afgestoten. Zij vielen, wat de aard van hun werk be treft, geheel buiten onze eigen lijke sfeer'. De medewerkers van het hoofdkantoor en de brouwerij waren tesamen in de kantine aan de Stadhouderskade. In de toespraken, die werden ge houden door de directeuren, de heren drs. A. Miedema (Amster dam-Stadhouderskade), P. Kra- nenberg (Amsterdam-Maurits- kade), drs. J. Gombert (Rot terdam) en W. Kloppenburg (Den Bosch), werden alle mede werkers, die hebben bijgedragen tot het gunstige bedrijfsresul taat in het afgelopen jaar, van harte dank gezegd. Reorganisatie vordert goed Vervolgens werd gememoreerd, dat we een heel eind zijn gevor derd op de weg van de reorga nisatie van ons concern. 'Het valt niet mee', zo werd in de nieuwjaarsrede gezegd, 'om twee brouwerij-ondernemingen met een eigen manier van doen, zowel op commercieel gebied als op dat van de produktie, de administratie en vooral de ar beidsvoorwaarden, tot een ge heel te maken. De concernlei ding begrijpt heel goed, dat niet iedereen alles wat er gebeurd is, even prettig heeft gevonden. Een dergelijke reorganisatie en integratie brengen nu eenmaal met zich mee, dat vertrouwde regelingen en toestanden plaats moeten maken voor nieuwe, en dat is bijna nooit een gezellige ervaring 'Het is ons aller opgaaf om van drie geheel anders georgani seerde ondernemingen (Heine ken, Amstel en Vrumona) er één te maken, die beter en sterker is dan de vroegere bij elkaar opgeteld. Dat is nodig, gezien de ontwikkelingen om ons heen, vooral nu er in het buitenland machtige brouwerij- combmaties worden gevormd, terwijl we, als Engeland in de EEG. komt, te maken zullen krijgen met nog grotere en ster kere brouwerij-ondernemingen. Niet dat we daarom bang be hoeven te zijn, maar we moeten ons wel zo sterk mogelijk ma ken, willen we niet alleen onze positie kunnen handhaven, maar bovendien nog verder groeien'. Aan het slot van de nieuwjaars toespraken werd éénieder opge wekt zich ten volle in te zetten voor de verdere groei en bloei van het concern, terwijl alle medewerkers persoonlijk zowel in het werk als in het privé-leven een heel goed 1971 werd toege wenst. 'Die Port van Cleve', naam van het bekende Hotel, Restaurant, Bodega, aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam, heeft bij Heineken altijd een speciale klank gehad. Niet al- De aanbieding van het schilderij. V.l.n.r. mevrouw Kappelle en de heren Mollerus, Kappelle, Tielkemeyer, Wil- lems, d'Artillac Brill, Heineken en Westermann. leen, omdat het hier gaat om een gewaardeerde grote afne mer, maar ook uit historische overwegingen. Immers onze onderneming heeft haar intrede in de bierwereld gedaan door het overnemen van (vervolg op pagina 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1