NIEUWBOUW IN DEN BOSCH IN VOLGEND STADIUM TELEFOONCENTRALE AMSTERDAM GEREED IN DIT NUMMER CONVERSIE Mr. E. J. Egberts BINNENKORT IN GEBRUIK DIENSTGEBOUW In onze uitgave van donder dag 12 november zullen we uitgebreid aandacht beste den aan de conversie, welke per 1 december 1970 zal worden ingevoerd. Conversie betekent onder meer het om zetten van de betaling van week- in maandtermijnen, alsmede het aanpassen van een aantal daarmee verband houdende regelingen. Pagina 1: Bouwactiviteiten op Bossche brouwerij Pagina 2: Druktoetssysteem voor nieuwe telefoons Pagina 3: Jubileum P. Kranenberg Pagina 4: Verslaggeving Ondernemingsraden Pagina 5: P.V. Mauritskade schoot in de roos Pagina 6: Nieuwe behuizing C.T.D. Den Bosch Pagina 7: Wegens plaatsgebrek ditmaal geen jeugdpagina Drieluik 67 Pagina 8: Huldiging J. Spel VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 14 - 29 OKTOBER 1970 DANKBETUIGING Bij mijn afscheid van de Heine- ken-gemeenschap heb ik van vele zijden belangstelling onder vonden. Voor deze belangstelling, en niet minder voor de cadeaus en de bloemen die ik heb mogen ontvangen, wil ik ook op deze wijze nog eens mijn bijzonder hartelijke dank uitspreken. Ze hebben de 30ste september voor mij tot een dag gemaakt die mij nog lang in herinnering zal blijven. Ik wens het Heineken-concern, en vooral allen die er werkzaam zijn, heel veel voorspoed toe. E. J. Egberts Hoewel het dienstgebouw van buiten nog in de steigers staat, schiet het werk binnen reeds hard op. van 45, 30 en 18 vierkante me ter een plaats krijgen. De twee hoogste etages van het dienstgebouw bieden plaats aan het laboratorium, de bedrijfs- technologische dienst en de be- drijfscontrole, die thans nog zijn gevestigd in de bovenbouw van de oude bottelarij. Met de bouw van was- en kleed lokalen in een gedeelte van Bottelarij I is reeds begonnen. Dit zal te zijner tijd passen in de plannen, die bestaan voor het inrichten van Bottelarij I als kantine. De dakspanten voor het nieuwe botte larijgebouw zijn voor het overgrote deel reeds geplaatst. Voor de uitbreiding van de la- gercapaciteit, welke reeds te boek staat als Kelder 7, zijn in middels - pal naast de jongste uitbreiding - de palen geheid. Dit heien geschiedde op een wat andere manier dan tot nu toe gebruikelijk. Het met kracht in slaan van de palen zou namelijk het trillen van de meters in de automatische ziederij tot gevolg kunnen hebben, hetgeen nu wordt voorkomen door de grond onder de palen eerst met water weg te spuiten. De nieuwe uit breiding van de lagercapaciteit omvat 14 tanks van elk 4300 hl. De tanks zijn 35 meter lang en hebben een middellijn van 4 me ter. Verwacht wordt dat deze nieuwe uitbreiding rond 1 fe bruari 1972 in bedrijf gesteld kan worden. Moutsilo's op hoogte De acht moutsilo's, die aan de Dieze-zijde van het terrein ge bouwd worden, zijn thans voor wat de betonconstructie betreft, gereed. Gewerkt wordt nog aan de z.g. conussen, uat wil zeg gen de conisch toelopende on derstukken, terwijl de afwerking aan de top van de honingraat- vormige silo's zijn voltooiing na dert. Elke silo zal een inhoud hebben van 190 ton mout. (lees verder op pagina 2) Vrijdag 30 oktober, 's avonds om 8 uur, zal met enig cere monieel de nieuwe telefooncen trale in Amsterdam in gebruik genomen worden. Dit betekent, dat vanaf dat moment onze ves tigingen in Amsterdam (met uitzondering van het kantoor Herengracht) telefonisch te be reiken zijn onder nummer 709111. Aangezien de over schakeling van de oude centra les (Weteringplantsoen en Mau ritskade) in het weekend ge schiedt, krijgen de meesten van u eerst maandagmorgen 2 no vember met de nieuwe situatie te maken. Er is de laatste weken hard ge werkt aan de voorbereiding van dit toch wel grote moment. Vele tienduizenden draadjes moesten 'aan elkaar geknoopt' worden om alle verbindingen tot stand te brengen. De technische ruimte in de nieuwbouw aan de Stadhouderskade maakt op de leek de indruk van een groot abstract plastiek. Er is daar door de technici vele maanden met grote precisie gewerkt om dit centrale zenuwstelsel a.s. vrijdag storingsvrij op te kunnen leveren. 600 nieuwe telefoonnummers Maar ook onze interne organi satie heeft het niet gemakkelijk gehad met onder meer de dis tributie van de 600 beschikbare aansluitingen. Dezer dagen ont vangt u een volledige lijst met toestelnummers, welke geheel afwijkt van de tot nu toe ge bruikte nummers. Een globale telling geeft te zien, dat op het Tweede Weteringplantsoen 250 aansluitingen zijn, op de Stad- Bijna vier maanden geleden pu bliceerden we in Vers van 't Vat een overzicht van de bouwacti viteiten op onze brouwerij in Den Bosch. We schreven toen, dat op nagenoeg elke hoek van het terrein gewerkt werd aan de uitbreiding van het complex. De werkzaamheden zijn inmiddels al weer zó ver gevorderd, dat een geheel ander beeld is ont staan, waarvan we aan de hand van enkele foto's in deze uit gave verslag willen doen. Het meest vérgevorderd is op het ogenblik wel het dienstge bouw. Het telt negen verdiepin gen, waarvan één kelderruimte. Op nagenoeg alle étages is men aan de afwerking bezig, terwijl in enkele ruimten het installeren van de apparatuur reeds is be gonnen. Filterzaal In het dienstgebouw neemt de filterzaal een belangrijke plaats in. Deze beslaat twee etages zonder tussenvloer. In de zaal staat reeds een Niagara-filter met een filteroppervlak van 75 vierkante meter. Dit filter zal - volledig geautomatiseerd - omstreeks 15 november in ge bruik genomen worden. Voorts zullen in deze zaal de filters houderskade 80 en op de Mau ritskade 270. Het algemene doorkiesnummer voor Heinexen is 70. De toestel nummers behoren tot de cijfer- groepen, die beginnen met 21.00 -22.00 - 23.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00. Het is dus in de prak tijk mogelijk, dat iedereen, die over een toestel in deze cijfer- groepen beschikt, rechtstreeks van buiten het bedrijf gebeld (lees verder op pagina 2) In de technische ruimten moesten vele duizenden verbindingen tot stand wor den gebracht. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1