VOETBALCLUB HBM ZOEKT SPELERS Leven in de brouwerij amsterdam I amsterdam II rotterdam den bosch DANKBETUIGING J. A. Nieuwendijk DIPLOMA DANKBETUIGING LEEFTIJD DER STERKEN PERSONALIA BUITENLAND 20 JAAR REIS- VERENIGING ROTTERDAM In dienst: R. Bura, Bottelarij A. A. Roso, Bottelarij H. Toraman, Bottelarij M. B. M. Senhadji, Bottelarij H. Breijer, Portier J. G. A. van Willigenburg, Arbeidsanalist Mr. F. A. Bontje, Jur. Zaken Uit dienst: L. Brangert, Bottelarij N. C. den Dekker, Bottelarij L. Bak, Belading A. H. H. Boulkherif, Boenplaats S. N. van der Noot, Bottelarij S. Arkenbout, Bottelarij Mevr. Severiens, Kantine Herengracht Mej. Enzler, Laboratorium W. Dubbelt, Thuisverbruik Gehuwd: Mej. C. H. C. Zwart (Boekhou ding) met de heer J. J. Ohm (Centraal Magazijn) In dienst: Mevr. D. Verduin-Tijmstra, Beh. Onr. Goed P. A. Engel, Hor. Secr. Landel. Mej. M. E. de Goede, Poviet H. J. Exner, Spoelpl. A. A. Werner, Spoelpl. A. J. Jansen, Kwal. Contr. R. M. Noten, Poviet H. Diepgrond, Bottelarij H. Schlag, Bottelarij D. Tod, Bottelarij C. O. Samson, Poviet H. E. Rijborz, Bottelarij R. v. Weeren, Bottelarij R. C. Smits, Expeditie A. Batan Soto, Bottelarij C. J. Möller, Kwal. Contr. R. V. Strobos, Financiën en Diversificaties Uit dienst: Mej. J. Belksma, Hor. Secr./Gew. Zwolle Mej. W. A. Solkema, Kwal. Lab. B. van Broekhoven, Tekenk. Mej. R. J. M. Hagedoorn, Poviet Uit mil. dienst: N. M. Huis, Expeditie R. Tonkes, Bedr. Bureau In dienst: A. van Wensveen, Opleidingen Mr. A. L. Alons, Technische Opleidingen D. Kornaat, Technische Opleidingen H. L. A. M. Steegers, Technische Opleidingen Uit dienst: Mevr. G. de Booy-Burgmans, Secretariaat H.T.B. J. A. Vrijdag, Centrale Boekhouding R. J. Kleingeld, Technische Inkoop Mevr. A. E. A. Hagens-Breure, C.V.A. Mevr. M. M. Brus-Huyzer, Export Mej. P. Arends, C.V.A. Mej. I. A. Abendanon, Export Mevr. T. Vasconcellos- Nurmohamed, C.V.A. A. Battaglia, Transportdienst J. Delterne, Magazijn J. Verkaik, Mechanische Werkplaats A. B. H. Mohamed, Emballage Gehuwd: Mej. M. Nieuwenhout (Export) met R. J. Cool Met pensioen: A. van Dijk, Electronische werkpl. M. Neufeld, Kwal. Dienst Geboren: Marco H., z. v. C. H. Groote (Computercentrum) Petra L. S., d, v. L. C. J. Vaes- sen (Proj. Bureau) In dienst: A. Tullis, Bottelarij M. J. Voog, Bottelarij P. C. M. van Bergen, Gistkelder H. F. M. Chambon, Bottelarij R. Leuse, Bottelarij W. P. J. Verheyen, Magazijn L. J. H. Leijs, Bottelarij A. H. de Bruyn, Botelarij P. J. van Diepen, Bottelarij Uit dienst: S. H. Sengers, Bottelarij C. van Boxtel, Bottelarij W. G. M. Rombout, Kantine Gehuwd: L. T. J. van Berkel (Elektrotech nische Werkplaats) met Mej. J. van Weert Geboren: Carmen, d. v. A. C. A. Maas Bottelarij Werkplaats) Hierbij wil ik allen, die naar aanleiding van het overlijden van mijn echtgenoot, blijk heb ben gegeven van hun belang stelling, hartelijk dankzeggen. Mevrouw C. C. Brugman Mede namens mijn vrouw, be tuig ik mijn oprechte dank aan de directie, chefs, collega's en verder allen, die hebben mee gewerkt tot het slagen van mijn afscheidsfeest. Het was in één woord geweldig. Heel hartelijk dank. M. Neufeld Langs deze weg wil ik, ook na mens mijn vrouw en verdere fa milieleden, nogmaals mijn har telijke dank uitbrengen aan di rectie, bedrijfsleiding, chefs, col lega's, vrienden en vriendinnen, kortom allen die hebben bijge dragen tot de zo fantastische viering van mijn afscheid op 30 september. A. van Dijk INgMEMORlAM Op 30 september 1970 wer den wij geschokt door het bericht van overlijden van onze geachte collega en medewerker J. A. Nieuwen dijk. Hoewel hij reeds meer dan een jaar ziek was, kwam het bericht toch nog onverwachts daar hij nog maar 58 jaar was. Hij was in de mouterij werk zaam als molenaar, maar door zijn all-roundheid kon hij alle voorkomende werk zaamheden verrichten. Dit kwam waarschijnlijk door de grote mate van plichtsbe trachting en trouw die hij altijd toonde. Op 2 oktober heeft een de putatie van de brouwerij hem op zijn laatste reis vergezeld. Nieuwendijk we zullen je missen, maar niet vergeten. S. Kos OVERLEDEN Op 13 augustus overleed onze gepensioneerde Amstel-mede- werker, de heer K. Tops uit Am sterdam. Op 5 oktober overleed op 69-ja- rige leeftijd de heer H. L. de Korte, vóór zijn pensionering ruim 40 jaar werkzaam op de bouwafdeling van de brouwerij Mauritskade. In Rotterdam overleed op 8 oktober onze gepensioneerde oud-medewerker, de heer H. Brugman. Hij bereikte de leef tijd van 71 jaar. Mogen zij rusten in vrede. De heer J. IV. Clous (Horeca- verkoop) heeft het getuigschrift behaald van de Academie voor Voortgezet Economisch Onder wijs. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik hierdoor graag allen, die van mijn afscheid van de paarden en de brouwerij een waar feest hebben gemaakt, bij zonder hartelijk danken. Ome Karei Op 12 oktober vierde de heer K. Mijzen uit Amsterdam zijn 80ste verjaardag. Graag willen wij hem alsnog onze hartelijke gelukwensen aanbieden. Op 27 oktober hopen de heer en mevrouw Regoort uit Rotter dam hun 50-jarige echtvereni ging te vieren. Wij wensen hun een prettige dag en nog vele gelukkige jaren toe. De oudste afdeling van de Per soneels Vereniging Heineken Amsterdam is de Voetbalvereni ging H.B.M. De club werd op 1 maart 1920 opgericht en be staat dus nu precies 50 jaar. En uitgerekend in dit 'gouden jaar' kampen we met een te kort aan spelers. Kort voor het begin van het nieuwe seizoen hadden we de hoop dat de vestiging Maurits kade ons uit de perikelen zou helpen. De eerste berichten maakten zelfs melding van ze ven nieuwe spelers, maar het bleef uiteindelijk bij slechts één man, de heer Rijk. Dit heeft ons doen besluiten om voor dit sei zoen het tweede elftal terug te trekken uit de competitie, het geen door ons zeer werd be treurd. Immers al die vijftig jaar spelen we in de K.N.V.B. afd. Amster dam. Vier maal drongen we door tot de eerste klasse. In 1950 waren we slechts twee punten af van de 'grote' KNVB, maar het lukte tenslotte toch niet en we bleven ingedeeld bij de A.V.B. We spelen nu wederom in de Op 23 augustus kwam de heer J. H. Kreuger uit Kinshasa met verlof in Nederland aan -fa In Baarn vond op 6 september een heuglijke gebeurtenis plaats in het gezin van de heer en me vrouw Rademaker-Van der Vlag, die verblijd werden met de ge boorte van een dochter, die de namen Katinka Helene Juliana kreeg -fa De heer P. Snoey kwam op 16 september met zijn gezin uit Brazzaville in Neder land aan om hier zijn verlof door te brengen Op 19 sep tember vertrok de heer J. A. M. A. van Batum naar Madagascar waar hij als monteur is gedeta cheerd bij de Brasseries de Ma dagascar S.A. -fc Eveneens op 19 september arriveerde de heer P. Kool met zijn gezin uit Lagos om in Nederland zijn verlof door te brengen De heer IV. C. A. van Staveren, bedrijfswerk- tuigkundige uit Kinshasa, kwam op 24 september in Nederland aan om hier zijn verlof door te brengen De heer B. Engel is met zijn gezin op 30 september per boot uit Singapore vertrok ken om in Nederland een lang verlof door te brengen. De ver moedelijke aankomstdatum is 19 november 1970 -fc De heer H. Klos, Technical Manager van Whitbread South Africa (Pty) Ltd., heeft op 30 september 1970 onze dienst verlaten -fa Op 2 oktober reisde de heer B. A. Horstman met vrouw en kin deren na genoten verlof terug naar Singapore De heer A. Nijhof vertrok op 5 oktober naar Boma, waar hij als werktuig kundige is gedetacheerd bij Bra- lima S.C.R.L. derde klasse van deze bond en we behoren practisch ieder jaar tot de gegadigden voor promo tie. We hebben echter de moed niet verloren, al zou het wel ple zierig zijn als we op korte ter mijn wat nieuwe spelers zouden kunnen noteren. Ons terrein ligt aan de Kruis- laan in Amsterdam Oost pal achter de Jaap Edenbaan bij de V.V. Meerboys, welke club een bijzonder plezierige 'huis baas' is. De kosten voor het lid maatschap zijn laag en de sfeer in de club is bijzonder prettig. De nieuwe competitie zijn we jammergenoeg gestart met een nederlaag, iets wat we niet had den verwacht. Maar we zullen maar zeggen dat dit komt door de geringe conditie zo aan het begin van het seizoen. Mis schien dat de trimclub hier uit komst kan brengen. Graag roepen wij adspirant-le- den en andere belangstellenden op om zaterdag eens een kijkje te komen nemen op ons veld. Inlichtingen worden graag ver strekt door Hollander Ter gelegenheid van haar 20- jarig bestaan organiseerde de Rotterdamse Reisvereniging za terdag 26 september een feest avond, die van 8 tot 2 uur werd gehouden in het voormalige café-restaurant Hollandia. Naar schatting 45 mensen, allen le den van de reisvereniging, ver gezeld van hun echtgenoten, zorgden voor een uitstekende stemming. Hieraan droeg ook het Trio Music haar steentje bij, door onvermoeibaar de ene hit na de andere door de zaal te doen schallen. De Reisvereniging Heineken Rotterdam, die naast het orga niseren van een jaarlijkse reis, ook eens in de maand een kla- verjasavond houdt, greep, tus sen de spelletjes en het dansen door, deze gelegenheid aan, om aan degene, die het grootste aantal punten over deze klaver- jasavonden had behaald, een beker uit te reiken. Het was de heer L. van Rutten, die als ge lukkige winnaar de prijs in ont vangst mocht nemen. Om 2 uur kwam aan de feest vreugde definitief een einde en keerde men uitermate tevreden over de geslaagde avond huis waarts. Op 17 oktober komt de reisvereniging weer samen voor de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen. Over de reis, die men in 1971 zal maken is, behalve dat deze in juli zal plaats vinden, nog niets na der bekend. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 8