MINI Je kunt honderden vrouwen heb ben, die het enorm interesseert en die er niét uit zien en je kunt vrouwen hebben, die het amper interesseert en die er toevallig goed uitzien. Zó won derlijk. Geen smaak? Als ze geen smaak hebben en geen gevoel ervoor, dan kun je het ze blij ven vertellen, dag en nacht, en alle voorlichting geven en alle foto's laten zien en dan heeft dat nog geen doel. Dat zie je in ieder stadsbeeld, in iedere straat, overal ter wereld. Voelt u zich kunstenaar? Voelt U zich kunstenaar? Is het ontwerpen van mode zoals U dat doet ook een kunstvorm, zoals schilderen? Ik dacht het wel. We hebben zelfs 2 jaar geleden in het Ste delijk Museum getoond. Ja, ik dacht het wel. Het is wel een beetje kunstzinnig, geloof ik, omdat je het echt creëert, hè? Als U een ontwerp maakt, zet U dan eerst een schets op papier? Bent U er ook bij als het ge naaid en geknipt wordt? Ja, maar het is heel verschil lend, want soms heb ik eerst het materiaal en dan denk ik: 'Wat vind ik dat mieters, wat zal ik daar van maken', en soms heb ik het model en dan denk ik: 'Daar moet ik een materiaal voor hebben'. Dus het is soms net helemaal omgekeerd. De stoffen koop ik allemaal zelf. Veel in Frankrijk, in Parijs. Man achter de mode Hierop gaf Max Heymans zijn secretaresse - die, na inmiddels 12 jaar bij Max in dienst te zijn, zichzelf als een deel van de in ventaris beschouwt - een sein tje om ter illustratie van zijn be toog Louis Philippe, Gilbert, La Dame de chez Maxim, Avenue de Montaigne en nog enige mo dellen met klinkende namen te halen. En met veel waardering bewonderden wij de met zwier gepresenteerde prachtige toilet ten. Zeer kostbare stoffen, hele wijde rokken, lage décolletés af en toe gecombineerd met een 'kriebelgaatje' (zoals Max zich uitdrukt), al deze avondkleding tot op de grond of iets over de enkel en alles gecompleteerd met prachtige voeringen, kno pen en kettingen. Verder, midi- jassen, veelal voorzien van gro te bontkragen en brede bont- randen langs de zoom, wijde capes met bijpassende rokken en jasjes en een beeldschoon pythonpakje. Er werd gepast, gefotografeerd, 'perfect, bééldschoon, dènde- rend en héél erg sjiek' geroe pen, kortom het was uiterst ge zellig. Dit kon echter niet van lange duur zijn, want deze man achter de mode is zeer druk be zet. Wij wierpen nog eenmaal een blik op de 'collection d'au- tomne', waarna de bruine trap pen en de marmeren gang ons weer naar buiten voerden. teveel verschillende soorten vrouwen Een sigaretje, meneer Hey mans? Graag. Het lijkt wel een Turmac interview, zeg! Wat vindt U ervan, wanneer U Uw modellen iets gewijzigd bij b.v. C A in de etalage ziet staan? Voelt U zich dan gevleid of wordt U vreselijk kwaad? Nee, wat dat betreft, ben ik net de oude Madame Chanel. Die zegt al haar hele leven: 'Imita tion is the best flattery'. En laat de mensen het ook maar eens heerlijk op hun zenuwen krijgen, als ze dat ingewikkelde pakje na gaan maken. Het wordt nooit zo. Mijn moeder zei altijd: 'Het wordt precies zo, maar heel anders'. Zalige uitdrukking, hè, een hele leuke tekst, maar het is echt waar hoor. Laat U zich bij het ontwerpen van modellen door andere cou turiers door Parijs beïnvloe den? Een beetje door Parijs wel. Maar ik weet het nooit van te voren, omdat ik altijd van te voren al - dat voel ik zo'n beetje - de lengte en mijn kleur vaststel. Maar ik vind, die kleine kring couture-klanten, die je hebt en die het dan voor 50/60 zeker in het buitenland dra gen, die moeten, al is het nog zo persoonlijk wat ik maak, toch niet zo uit de toon vallen. Vroe ger was het geweldig als een vrouw uit de toon viel. Dan was het: 'Wat ziet die vrouw er op vallend en geweldig uit', maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. Een vrouw, al be steedt ze nog zo veel geld aan haar kleren en al is ze nog zo elegant, vindt het veel geweldi ger, dat ze niet in een krank zinnig - ik noem dat altijd zo - maar in een goed straatbeeld past. Dat ze er dus in past en dat iedereen zegt: 'God, wat ben je goed gekleed', en dat ze toch zegt: 'Dat is van mijn land'. Dat ze eruit ziet als de vrouw van dat land, Amerika, Enge land of wat dan ook. Hoe kleedt Nederlandse vrouw zich Is er een lijn te trekken tussen de verschillende wijzen van kle den van de Parijse, de Engelse, de Nederlandse vrouw? Dat kon je vroeger wel zeggen, maar op het ogenblik is dat echt niet meer zo. Hoe vindt U, dat de Nederland se vrouw zich kleedt? Over het a'gemeen niet zo ge weldig. Misschien een gevolg van te weinig interesse? Jeugdrubriek onder redaktie van madeleen van eek, hans jonkers, rudie van eekert, ad sinkeldam, yvonne schutselaars, leen mole naar, suzan van der grint, albert lakwijk, lida eenhuizen, michel subelack, piet arink, mary van overdam en yvonne luycks. DEN BOSCH ...je 12Vz jaar bij de firma moet werken om te weten te komen of je stille aanbid ders hebt dit onlangs nog bewezen is deze zich niet langer stil hoeven te houden, daar dit toch uitlekt ook produktiedirekteuren van mening zijn dat charme de eerste eis is voor een secretaresse een argeloze bezoeker in het nieuwe dienstengebouw terecht kwam, toen hij naar het kantoor zocht een argeloze werknemer van Heineken hem toen verwees naar 'die loodsen daar' de soep nog steeds aan de dunne kant is je van pokkeninentingen le lijke littekens over kunt hou den dit ten koste gaat van de schoonheid van een arm een kostuum dan toch wel een goede uitkomst is de briefhoofden begin okto ber geen visitekaartjes wa ren netjes typen het een beetje goed kon maken de kantoren nu erg gezellig zijn gemaakt door bloem bakken deze dan ook wel wat aan dacht nodig hebben, door ze minstens 2x in de week te begieten (niet met bier) we zo eindelijk de winter in kunnen gaan alleen de Medische Dienst nog geen bloembak heeft dit niet zo erg is, als deze afdeling maar geverfd wordt er dan vast meer patiënten zullen komen AMSTERDAM tijdens de verhuizing iemand zeer druk in de lift stond te bellen een directeur, die meeging naar boven, ironisch op merkte: 'Nou, U besteedt Uw tijd ook goed!' de ijverige beller antwoord de: 'Zolang er helemaal geen andere telefoon is, zal dit wel moeten!' duidelijk blijkt dat verhui zen ook niet alles is er ook om minder belang rijke zaken harde woorden vielen zo vier mensen een dag lang discussiëerden over het feit, wie de raam- en wie de deurkant zou bezetten het zwakke geslacht in deze het onderspit heeft moeten delven de keuze van de heren ech ter toch minder gunstig bleek, dan zij hadden voor zien een open staand raam (van wege de frisse lucht) zelfs voor noeste werkers toch wel koude rillingen veroor zaakt de heren dit ongemak ech ter op de koop toe nemen 't immers het belangrijkste is, dat zij weten, wat er bui ten gebeurt sinds kort de werknemers in het nieuwe hoofdkantoor, briefopeners, viltstiften, scharen en ander water- (in dit geval) theebestendig roertuig te voorschijn zoeken deze artikelen voor een min der gebruikelijk doel, dan men zou verwachten, ter hand genomen worden er n.l. een mysterieus man- quement in de inventaris al hier is gesignaleerd suikergebruikers hun 's mid dags verkregen sloot thee met een van de voorgenoem de attributen moeten roeren dit probleem de gemoede ren uiteraard in beroering heeft gebracht enige detectivelezers n.a.v. deze verdwijning een en ander suggereren Bogotaanse inboorlingen verzot zijn op glimmertjes ROTTERDAM de dames, die overwerken niet in de bedrijfskantine mogen eten de heren overwerkers hen dan maar al rammelend van de honger vergezellen naar kantine Hollandia de warme maaltijden daar namelijk een uur later ge serveerd worden dan in de bedrijfskantine de douches in de nabijheid van die kantine wel de oor zaak van alle ellende zullen zijn men dit een niets om het lijf hebbende reden vindt hoogstens de kans bestaat dat de dames geconfron teerd worden met niets om het lijf hebbende heren men zich afvraagt wat erger is geschokte dames of ram melende heren er bovendien nog een kans bestaat dat ook de dames rammelen (emancipatie) en de schokken misschien best meevallen 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 7