MAX MAXI MIDI Zilveren jubilares A. J. Podt gehuldigd MADELEEN, YVONNE en AO Ideale kantoormode Veel midi Door by. Ik weet het niet. Bij mij is het altijd gecombineerd. Hoe bent U er eigenlijk in ver zeild geraakt? Weet ik eigenlijk nietomdat ik, geloof ik, altijd in m'n moe ders klerenkast en hoedenkast zat te frommelen en friemelen. Daardoor ben ik erin verzeild geraakt, begrijp je. Ik vond het gewoon leuk. En ik ben als eta leur begonnen, vergeet dat niet. Bij Gerzon in Nijmegen. Wanneer bent U begonnen met het zelf maken van mode? Dat is pas veel later; dat is pas na de oorlog begonnen. Ik ben dus met hoeden begonnen even voor de oorlog en ik kreeg eigenlijk nooit goede kleren voor die mannequins om ze samen te tonen. Toen ben ik eens be gonnen een paar dingen te ma ken en daardoor is de couture bij ons ontstaan. Bent U één van de eersten in Nederland geweest? Ik geloof het wel. Dick Holthaus kwam pas veel later bij mij. Bent U nog bij iemand in de leer gegaan? dat was vroeger niet. Voor de oorlog, 30, 40 jaar geleden, was het een exceptie als een jongen in de mode ging. (J bent een pionier op dat ge bied geworden? Een beetje, ja. Wat vindt U de ideale mode voor nu op kantoor, zoals wij dagelijks door de gangen ren nen, langs bureaus scheren enz.? Daar is eigenlijk geen speciale mode voor. Als maxi mode is - en maxi is geen mode - laat ik het zo zeggen, als midi mode is, dan vind ik het geen gezicht trouwens, ik vond het nooit een gezicht, als ik wel eens op een belastingkantoor kwam of op een ander kantoor, dat ze tot hier (wijst erg kort aan) langs die bureaus rennen; zo tot hier (wijst nog iets korter aan) dat vind ik voor jonge meisjes wel leuk, op de boulevard, maar niet op een kantoor. Maar ik vind, dat wanneer een meisje mode-minded is, en een beetje gevóel voor mode heeft en een beetje elegant is, dat ze dan vanzelf de mode volgt en weet wat ze kan dragen. Maar er is eigenlijk geen spe ciale kantoormode voor meisjes. Lang is natuurlijk geschikt voor op een kantoor. Ten eerste zijn er van de 10 of 9 rokken 7 of 8, die je open kunt knopen en dat vind ik helemaal niet gek. U heeft ontzettend veel midi in Uw collectie. Vindt U dat ieder een het kan dragen? Of vindt U het lijzig staan? Ik vind dit een hele goeie lengte. Er is een categorie vrouwen die het lijzig staat, dat is zo. Maar dat is met alles, dat is met iede re mode. Neem nou opgestoken haar. Er is een hele grote groep vrouwen, die staat opgestoken haar gewoon niet. 't Staat ouwe- damesachtig, lijzig én er zijn een heleboel vrouwen, die het pérféct staat. Dan is er een hele categorie vrouwen, die er uitstekend uitziet met lang slor dig haar. Dus ik bedoel maar, er is nooit een lengte of een sil houet, dat je zegt: dat is voor everybody en verder niet, dat bestaat niet. Daarvoor zijn er Heel warm en heel zonnig was het toen 3 afgevaardigden van de jeugdredaktie, voorzien van geluids- en fotoapparatuur, zich op weg begaven naar de uiterst koele, sobere en toch een ze kere 'sjiek' uitstralende vertrek ken van Neerlands modekoning Max Heymans. Al 8 jaar lang zetelt hij in de Nicolaas Witsenstraat, op de tweede etage. Een zwarte ver schijning achter een witte Fran se krullentafel uit een of andere Lodewijkentijd. Na een hartelijke begroeting, enige nieuwsgierige blikken over het interieur en het vluch tig turen in een van de vele spiegels, namen wij, Max Hey mans, Madeleen en Yvonne, ge drieën plaats op een wit bankje, dat bij Max een 'Ik vind dit net iets voor in het Vondelpark' ont lokte. En tot fotograaf Ad: 'Zo worden we toch niet gefotogra feerd, hè?' We werden wèl zo gefotogra feerd, maar dit deed niets af aan het volgende vraaggesprek, dat wij met deze grote Neder landse couturier hadden. Hoelang zit U al in het mode vak? Hoelang ik het al doe? Oh, heel lang, al 25 jaar. En meteen als beroep of eerst als hobby? Nee, dat was moeilijk. Kijk, ik ben dus bij Gerzon gaan leren etaleren en bij Hirsch en bij de Bijenkorf, 'k Heb er wel op de hoedenafdeling gezeten. Maar vroeger was het waanzinnig en was het heel angstwekkend in families en noem maar op in wat voor kringen, als een jonge tje in de mode wou. Tegenwoor dig zet iedere jongen, die een centimeter vast kan houden, haute couture op de deur. Maar Vooral vroeger was de jubilaris een fanatiek wielrenner, maar toen deze sport tal van onover komelijke bezwaren met zich mee ging brengen, stapte hij over op voetballen. Zélf achter een bal door het veld rennen doet hij weliswaar nu niet meer, maar als jeugdleider is hij iedere zondag langs de lijnen te vinden. Tenslotte leidde bedrijfsleider, Ir. W. F. Schipper, het gesprek in een andere richting, door enige bijzonderheden van de ju bilaris in zijn werk te memoreren en hem veel lof toe te zwaaien voor de wijze, waarop hij zijn werk 25 jaar lang met een ge weldige accuratesse en stipt heid had vervuld. De heer Schipper stapte dit maal van de gewoonte of, om de vrouw van de jubilaris te be lasten met het opspelden van de gouden Amstelspeld ('daar je je gasten zoiets toch niet kunt laten doen') en bevestigde dit aandenken zelf op de das van de heer Podt. Ir. L. A. Rottier nam vervolgens het woord en zei een weinig ge geneerd te zijn over het feit, dat hij juist de heer Podt, die nooit verzuimde en in al die 25 jaar niet eenmaal te laat was, een horloge moest overhandi gen. 'Er staat gelukkig een hele boel achterop, dus dat verklaart veel!', voegde hij er echter aan toe. De voornaam van de jubi laris vormde voor de heer Rot tier een prachtig aanknopings punt om enige zeer positieve ei genschappen van de jubilaris op te sommen: A - Altijd P - Present P - Paraat I - Intuïtief E - Energiek, waarmee hij de heer Podt zeer bijzonder com plimenteerde. Hierop overhandigde de heer A. H. Zwart een cadeau onder cou vert, waarbij hij met veel plezier enige herinneringen uit de afge lopen 25 jaar aanhaalde. De heer F. J. Kristel sloot de rij met de overhandiging van de enveloppe van het jubileum fonds. Om half 5 vertrok het gezel schap naar de Gijsbreghtkelder, waar de jubilaris door vele col lega's werd opgewacht en waar men na het feliciteren en over handigen van cadeaus nog ge ruime tijd bijeenbleef. Nou, het is nog steeds een hob- Bij de brouwerij Mauritskade volgen de zilveren jubilea elkaar in snel tempo op. Vrijdag 25 september was het de heer A. J. Podt, die dit heuglijke feit, samen met zijn vrouw en twee zoons, om 4 uur in de Commis- sarissenkamer en later in de Gijsbreghtkelder vierde. In aanwezigheid van de heren Schipper, Verver, Rottier, Zwart en Kristel bleek de heer Podt een spontaan spreker, die graag iets vertelde over zijn werk van de afgelopen 25 jaar. In het begin van zijn loopbaan bij Amstel was de jubilaris werkzaam als inpakker van kis ten in de bottelarij, waar hij te vens belast was met het tappen en verzorgen van 'stopen'. Later werd hij overgeplaatst naar de spoelplaats, terwijl hij momen teel volle vaten per heftruck naar de Geyselbaan transpor teert. Ir. W. F. Schipper kwijt zich ditmaal van de taak om de jubileumspeld op de das van de heer Podt te bevesti gen. Maar niet alleen deze werk zaamheden vormden een boei ende gesprekstof, ook de be levenissen van de jubilaris in Indonesië, waar hij lange tijd verbleef, én zijn activiteiten op sportgebied brachten leven in de Commissarissenkamer. Ter inleiding van een officieel ge deelte bleek de sport nog steeds een geliefkoosd onder werp, dat zich in dit geval toe spitste op wielrennen en voet ballen. V.l.n.r. F. J. Kristel, A. H. Zwart, Ir. W. F. Schipper, de oudste zoon van de jubilaris, A. J. Podt, de jongste zoon van de jubilaris, mevrouw Podt, F. U. Verver, Ir. L. A. Rottier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 6