ZOMAAR MENSEN STALBAAS OME KAREL ZEGT PAARDEN VAARWEL OP DE TV HEINEKEN HENGEL- WEDSTRIJD AANVOER DOOR DE LUCHT BILJARTEN IN ROTTERDAM Voor de zevende keer organi seerde Heineken zijn nationale hengelwedstrijd, die voor de derde achtereenvolgende maal werd gehouden in Abcoude, waar de invalidenbond geheel belangeloos voor dit doel haar viswater afstond. Nadat de 56 deelnemers van het Centraal Station in Amster dam gehaald waren vertrok men per bus richting Abcoude, waar tijdens de koffie de heer H. Duiker een welkomstwoord sprak en de wedstrijdnummers uitdeelde. Er waren enkele ver trouwde gezichten bij, o.a. van de winnaar van het vorige jaar. Hierop vertrok iedereen snel naar zijn stekkie om te peilen. Om 11.45 werd het startsein gegeven. Het weer was mooi, de vangst, zoals later zou blij ken, zeer matig. Volgens de deskundige heren vissers was het te mooie, stille weer hier aan debet. Niettemin was de stemming pri ma en werd er gezorgd voor vol doende mondvoorraad en dorst- lessend bier. Ook voor de con troleurs was het een rustig dag je. Om 15.45 werd de wedstrijd afgeblazen en vertrok men kort daarna per bus naar de brouwe rij, waar in 't Koelschip nog wat werd nagekaart, onder het ge not van een glas geestrijk vocht. De prijzen werden uitgereikt door de gastheer aldaar, de heer A. Schipperijn. De 3e prijs ging naar de heer R. T. Ravenhorst uit Barneveld met 78 cm. De heer Schipperijn (rechts) over handigt de heer De Rooy de wissel- prijs. De 2e prijs was voor de heer J. H. L. van Heivoort uit Til burg met 84 cm en de 1e prijs, bestaande uit beker, bokaal en een boeket rozen voor zijn vrouw, ging naar de heer D. de Rooy uit Aalsmeer, die 111 cm uit het water haalde. Vermeldenswaard is nog dat de kampioen van dit jaar 1 cm minder vis ving, dan de man die verleden jaar op de 9e plaats eindigde. Dit demonstreert wel heel duidelijk dat de vissen min der graag beten. De heer Duiker reikte aan de overige deelnemers een herin- neringsvaantje uit en bedankte iedereen, die had meegewerkt om deze dag mogelijk te ma ken. Tot slot wachtte ons nog een kop bouillon en een prach tig uitziend, heerlijk smakend koud buffet, waarna de bussen de deelnemers naar het station brachten. M. J. van der Ven Een ondernemende caféhouder uit Amsterdam, die onder zijn klanten heel wat Whitbread- drinkers heeft, liet zich tijdens de jongste havenstaking in Rot terdam niet uit het veld slaan. Toen de aanvoer uit Engeland stagneerde, besloot hij zélf het benodigde Engelse bier maar te gaan halen. Door tussenkomst van een vriend wist men de be schikking te krijgen over een klein sportvliegtuigje en toen In de kortgeleden gehouden jaarvergadering van de Biljart vereniging Heineken Rotterdam is een nieuw bestuur gekozen. Dit is thans als volgt samenge steld: voorzitter: A. Ramsteyn, Croos- wijksesingel 29a, tel. 134044; secretaris-wedstrijdleider: L. Stello, Schinkelstraat 48a; pen ningmeester: A. Borst, Vreden- oordkade 18. Voor of na O kt. Merk Zender journaal van ma. 19 Seven Up I na 19 uur di. 20 Heineken II na 20 uur vr. 23 Heineken I voor 20 uur ma. 25 Heineken I na 20 uur do. 29 Seven Up I na 19 uur ook de Whitbreadbrouwerij in Londen ervan overtuigd was, dat men het niet bij plannen maken liet, was de zaak snel gefikst. Zaterdag 12 september vertok ken caféhouder Walter Schoo- nenberg, vriend Wout van Schuppen en sportvlieger Mike van Leeuwen met een piepklein vliegtuigje vanaf Schiphol naar Biggin Hill Airport bij Londen. Het weer was bijzonder slecht, maar door de allerzwaarste buien wat te omzeilen, gelukte het toch om heelhuids het En gelse vliegveld te bereiken. In afwachting van mr. Browning van de Whitbread brouwerij werd het stuntteam door de stomverbaasde Engelsen al royaal van glazen Whitbread- bier voorzien. Het werd zelfs zo gezellig, dat men de terugtocht graag nog een dagje wilde uit stellen, maar daar is het toch niet van gekomen. Wel bleek bij het inladen van de fwee door mr. Browning meegebrachte va ten Whitbread, dat er nauwe lijks plaats voor één vat was en dat daarvoor ook nog één van de vliegtuigstoelen gesloopt diende te worden. De terugtocht verliep minder soepel dan men gehoopt had, want hoewel men door een goed radiocontact snel het Kanaal over was, stak bij Calais het zware weer opnieuw de kop op en werd men gedwongen te lan den. Die nacht bleef men in Calais, zodat het gevierde drie manschap eerst zondagmiddag tegen 1 uur op Schiphol landde. In triomftocht is men toen rich ting Amsterdam gegaan, waar in café 'Le Jardin' die middag en avond menig glas Whltbread- bier op deze geslaagde expedi tie werd gedronken. De 61-jari ge caféhouder Walter Schoo- nenberg was terecht de held van de dag. Op het Londense vliegveld Biggin Hill Airport poseerden met een glas Whit bread in de hand: v.l.n.r. mr. Brow ning van Whitbread, Wout van Schup pen, Walter Schoonenberg, de vrouw van de bareigenaar van het Londense vliegveld, Mike van Leeuwen en de Londense barkeeper, die het hele ge zelschap van bier had voorzien. 'Afscheid van onze stalbaas de heer K. Schippers' wilde mij niet uit de pen. Deze aanhef zou ook niemand iets hebben gezegd. 'Ome' Karei Schippers hebben wij vrijdag 2 oktober in 't Koelschip uitgewuifd, na dat hij 121/ï jaar onze paarden op onnavolgbare wijze heeft verzorgd en bijgestaan. Veel vrienden op receptie Op de afscheidsreceptie werd door de heren Kranenberg, Veenhof, Eibers en Hollander heel duidelijk gezegd, hoe goed Ome Karei dit alles altijd heeft gedaan en werd hem onder aan bieding van vele mooie cadeaus, hiervoor hartelijk dank gezegd en het allerbeste gewenst voor de toekomst. Eén en ander werd door alle aanwezigen, onder wie o.a. een fouragehandelaar, een dieren arts, een hoefsmid en een tuig- maker, met een daverend ap plaus onderstreept. Nóg grotere lof, Ome Karei, mocht ik op tekenen uit de mond van één van de zeven aanwezige leden De heer Veenhof biedt Ome Karei een cadeau aan. van het personeel van de Ko ninklijke stallen te Den Haag. Deze bij uitstek deskundige ver telde mij, dat zij altijd graag met de paarden bij Heineken te gast waren, in het bijzonder, omdat, mede door toedoen van Ome Karei, altijd alles prima was verzorgd. De U in 1962 en 1968 toegekende draagmedail- les van het Koninklijk Huis spre ken in deze ook duidelijke taal. Hoe U, Ome Karei, tot de paar den bent gekomen weet ik nu ook. Als zoon van Bastiaan Wil lem Schippers, in de jaren van 1900-1904 één van de beroemd ste pikeurs van Nederland, die o.a. uit handen van Koningin Emma nog eens de 'gouden zweep' mocht ontvangen, moet U de liefde voor het paard wel met de paplepel zijn ingegoten. Geen wonder dan ook dat U, toen U voor Uw nummer onder dienst moest, terecht kwam bij de toen nog geheten 'Gele Rij ders', waar U als ordonnans uiteraard veel te paard zat. Jammer, Ome Karei, dat U weg bent. Maar de enorme liefde voor onze paarden, en de voor treffelijke wijze, waarop U deze steeds hebt verzorgd, zullen lang in onze herinnering blijven. Oud Bruin 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 5