TWEE MAAL 65 IN ROTTERDAM JUBILEUM P. J. POS A. VAN DIJK M. NEUFELD Mijlpaal Kartonnen Arie geslaagd De schepping van de heer Cottaar en het model. kant en klaar gekocht in de win kel, aangeboden in de vorm van een fraai boekwerk. Tot slot kreeg hij uit handen van de heer Groosjohan namens het jubi leumfonds de envelop met in houd aangeboden, want hij, die deze taak steeds op zich nam en als één van de beste spre kers van de brouwerij daarbij een woord tot de scheidenden richtte, zat hier nu zelf op de ereplaats. En weer was daar die schone jongedame, die de jubilaris vrouw zo'n prachtige ruiker bloemen aanbood en ditmaal mocht de heer A. van Dijk uit de elektrotechnische werkplaats er alleen maar naar kijken. De tweede kersverse 65 plusser, die woensdag 30 september met echtgenote feestelijk op de brouwerij werd verwelkomd, was de heer M. Neufeld van de kwaliteitsdienst. Na respectie velijk 40 en 45 dienstjaren, was voor beiden de dag van schei den aangebroken. Maar treuren is alleen wegge legd voor collega's, chefs en allen die hen zullen moeten mis sen, want tijdens het gezellige onderhoud op het kantoor van de heer Van Rossem kwam dui delijk naar voren dat zowel de heer Neufeld als de heer Van Dijk met hun vrije tijd wel raad weten. Rekruten als zij nog zijn onder de gepensioneeerden, hadden zij reeds de eerste dag als ech te 'ouwe hap' doorgebracht. U weet wel, boodschappen doen en zo. Uiteraard herleefden ook hier veel gebeurtenissen uit het verleden, tot de heer Van Ros sem het afscheidswoord sprak en de heren de gebruikelijke envelop met inhoud overhan digde. Aan de dames van de kantine werd niet alleen tijdens het dankwoord aan dacht geschonken. De heer en mevrouw Van Dijk (links) en de heer en mevrouw Neufeld tijdens de receptie. In de raadskelder beloofde de heer Groosjohan als eerste spreker de heer van Dijk, on danks zijn kort geleden her dachte 40-jarige jubileum, nog eens flink onder handen te ne men. En met achter zich een ge heimzinnig pak, beschreef de heer Groosjohan hoe Van Dijk meer dan eens - zijn koffertje in de ene, zijn brood in de ande re hand - in hallelujastemming kwam binnenstormen en uitriep: 'Dat pokkeding, dat doet het niet!' Hoe enige collega's met deze scene in het achterhoofd naar Amsterdam togen en daar op de Dam tussen de slapers op de tweede rij van boven ene mijnheer 'Lamstraal', die Van Dijk nog kende van het popfes tival in het Kralingse bos, direct bereid vonden zijn artistieke nei gingen op de proef te stellen, en hoe zij vervolgens aan de hand van het ontwerp van ge noemde Damslaper aan het werk gingen. Toen de geheimzinnigheid van het verhaal ten top steeg, vond de heer Groosjohan het einde lijk tijd om het resultaat van alle moeite voor het nieuwsgierig ge worden publiek in de raadskel der te onthullen. Tot ieders be wondering kwam toen uit het reeds genoemde geheimzinnige pak een adembenemend monu ment op een voetstuk, geheel opgetrokken uit 'pokkedingen'. Met andere woorden attributen, waarmee Van Dijk zijn leven in de elektrotechnische werkplaats doorbracht. Een daverend ap plaus begeleidde de overhandi ging ervan. Als blijk van dankbaarheid werd de heer Van Dijk tevens een echt cadeau, dat wil zeggen De vele waarderende woorden die de heer Plat vervolgens sprak, waren bestemd voor de heer Neufeld. De heer Neufeld, die reeds in 1925 zijn loopbaan bij Heineken in de kuiperij begon, heeft vele ontwikke lingen in het bedrijf meege maakt. Een zeer belangrijke stap voor hem was de invoering van het roestvrij stalen fust, dat tenslotte het hout geheel ver drong, zodat het na ruim 35 jaar voor de heer Neufeld noodzake lijk werd zijn krachten te be proeven in een andere bedrijfs tak en daarmee deed hij zijn intrede bij de kwaliteitsdienst. Tien jaar lang heeft hij daar met overgave en grote nauwkeurig heid gewerkt. Als dank hiervoor en voor het bijzonder prettige contact met de mensen om hem heen, ontving de heer Neufeld een prachtig draagbaar radio toestel. Namens de vakvereniging feli citeerde de heer Kort de heren Neufeld en Van Dijk. Het speet hem, dat hij zijn speech deze keer niet vergezeld kon laten gaan van de gebruikelijke af- scheidsenvelop. Geruststellend liet hij erop volgen dat door een administratieve fout pas een dag later tot overhandiging van de envelop kon worden overge gaan. Tot ieders verbazing verscheen nu 'de heer Van Dijk' achter de microfoon, zij het dan duide lijk minder beweeglijk dan nor maal en van de zijkant bezien een stuk dunner, maar toch in een zeer karakteristieke hou ding. Men had inmiddels begre pen, dat dit weer een meester stuk van de heer Cottaar moest zijn. De heer Van Puffelen ver duidelijkte vervolgens de zaak nog, door zichzelf voor te stel len als Mies Bouwman en Arie als de bekende persoon die de even bekende stoel met haar deelt. Hij stelde tien vragen en 'kartonnen Arie' antwoordde hierop met behulp van de band recorder, waarop gedeelten van oude toespraken van Van Dijk waren opgenomen. Deze sterke combinatie van artistiek en tech nisch kunnen, oogstte veel suc ces bij de aanwezigen, hoewel de heer Van Dijk zelf er even beduusd van was. Een welgemeend dankwoord van de heren Neufeld en Van Dijk maakte aan de geanimeerde en druk bezochte receptie helaas een eind. L.E. Het 25-jarig jubileum van de heer P. J. Pos van onze afde ling Export in Amsterdam is op speciaal verzoek van de jubila ris slechts in kleine kring ge vierd. Niettemin waren vele me dewerkers van de Internationale Divisie op dinsdag 29 septem ber j.l. naar de Gijsbreghtkelder gekomen om de heer Pos en zijn echtgenote met dit gebeu ren te complimenteren. Hoewel er geen toespraken ge houden zouden worden, vond de heer B. Leeftink toch even ge legenheid om met een enkel woord een aantal geschenken van collega's en vrienden te overhandigen. Zo ontving de heer Pos onder meer een dia projector en een projectie scherm. Eerder was in de Commissaris- senkamer al een genoeglijk on deronsje geweest, waarbij de heer D. J. Nederlof de gouden jubileumspeld overhandigde. Wellicht is het in dit geval aar dig te vermelden, dat dit de eer- De heer Leeftink biedt de jubilaris en zijn vrouw een geschenk aan. ste maal was, dat aan een voor- malig personeelslid van Amstel de Heineken-speld werd uitge reikt. In de Gijsbreghtkelder is het deze dag nog lang heel gezellig geweest. Er viel heel wat te be praten en vooral ook de aan wezigheid van enkele exportme dewerkers uit Rotterdam gaf aanleiding tot het uitwisselen van ervaringen. De heer Nederlof speldt de gouden Heineken-speld op. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 4