BROUWERIJ NAM AFSCHEID VAN MR. E. J. EGBERTS Tijdens de afscheidsreceptie van de heer Egberts in de kantine Mauritskade werd door drie sprekers het woord gevoerd. Het waren de heren P. Kranen- berg, groepsdirecteur Horeca, A. A. Binnekade, die sprak na mens het personeel, en mr. H. J. Jansz. hoofd Juridische Zaken, die de vier Concern Stafdiens ten, welke onder de heer Eg berts ressorteerden, vertegen woordigde. De sprekers werden ingeleid door ir. R. van Marwijk Kooy, lid van de Raad van Be stuur Man met grote denkdiscipline De heer Kranenberg ging in zijn toespraak terug naar 2 januari 1948 toen de heer Egberts - komende uit de advocatuur en de binnenscheepvaart - als stafemployé bij de brouwerij kwam. In 1956 volge zijn benoe ming tot adjunt-directeur, terwijl de heer Egberts in 1959 lid van de Raad van Bestuur werd. In al die 22 jaren heeft hij - aldus de heer Kranenberg - één dui delijke doelstelling gehad, na melijk het bedrijf die financiële zekerheid te verschaffen, die no dig was voor zowel het perso neel als de aandeelhouders en het bedrijf zelf. De heer Binnekade overhandigt mr. Egberts het cadeau van het personeel. Met dit voor ogen heeft de heer Egberts met een groot aantal, niet eenvoudige problemen te maken gehad. Zijn buitenge meen scherpzinnig analytisch vermogen, hetgeen één van de allersterkste kanten van zijn denken was, heeft de heer Eg berts bij het oplossen van deze problemen steeds terzijde ge staan. Zijn denkdiscipline heeft geleid tot een consequent finan- ciëel beleid, wat zijn beslag vond in het afsluiten van finan ciële contracten op moderne leest geschroeid. Daarnaast heeft de heer Egberts om zich heen een goede organisatie op gebouwd en heeft hij door zijn beijvering voor de computer, de administratie op moderne wijze gestroomlijnd. Als oudste in jaren binnen de Raad van Bestuur van Amstel, heeft de heer Egberts door zijn arbeid en grote inzet bijzonder veel bijgedragen tot het succes van de fusietransactie met Hei- neken. Deze nieuw verworven zekerheid betekende een soort vervulling in het leven van de heer Egberts, aldus de heer Kranenberg, die de heer Egberts vervolgens dankte voor de toe wijding, waarmee deze het be drijf steeds heeft geleid. Ook De heer Kranenberg (rechts) drukt mr. Egberts de hand. mevrouw Egberts betrok hij in de hulde aan haar man. De heer A. A. Binnekade zei in zijn woorden tot de heer Eg berts, dat hij de laatste paar jaren buiten beschouwing wilde laten, hoewel hij ervan overtuigd was, dat de heer Egberts in de ze periode alles had gedaan wat in zijn vermogen lag. Met in ge dachten de tijd dat de heer Egberts voorzitter van de onder nemingsraad was en hij zelf lid van diezelfde raad, voerde de heer Binnekade aan, dat mr. Egberts steeds een open oog had voor de wensen en proble men, die er toendertijd bij de mensen leefden. 'Er kon altijd ronduit gesproken worden en er werd ook naar ons geluisterd' aldus de heer Binnekade. De heren Heineken (midden) en Wittert van Hoogland tijdens de afscheids receptie in de kantine. Vele medewerkers kwamen de heer Egberts bij zijn afscheid de hand drukken De heer en mevrouw Egberts bij het betreden van de kantine. 'Op het gebied van het perso neelsbeleid is Amstel zeker niet achtergebleven', zo ging de heer Binnekade voort, 'en op het terrein van de personeels vertegenwoordiging heeft de brouwerij zelfs in de voorste rij en meegelopen'. De heer Bin nekade zei het bijzonder ple zierig te vinden, dat hij de heer Egberts bij zijn vertrek voor al deze dingen mocht bedanken, en wenste hem en zijn vrouw nog een heel fijne toekomst toe. Als afscheidsgeschenk van het personeel bood hij mr. Egberts een telelens voor zijn fotoca mera aan, in de hoop, dat de heer Egberts op zijn weg langs de brouwerij van tijd tot tijd nog eens een fotootje van de vesti ging Mauritskade zou maken. Zeer goed luisteraar Mr. H. J. Jansz belichtte in zijn speech juist de periode van de laatste paar jaren, hoewel de contacten tussen beide heren reeds dateerden uit 1960, toen zij deel uitmaakten van de ju ridische commissie van het Cen traal Brouwerij Kantoor. Mr. Jansz was van oordeel, dat de heer Egberts precies over die eigenschappen beschikte, die het samenwerken van de vier concern stafdiensten, die onder hem vielen, zo gemakkelijk heb ben gemaakt. Hij stelde de heer Egberts voor als iemand die goed kan luiste ren, iemand die iedereen de gelegenheid geeft zijn mening te zeggen, en iemand ook, die deze mening opzich laat inwerken en een rol laat spelen bij zijn oor deelvorming. Daarnaast prees de heer Jansz de grote werkkracht van de heer Egberts, die onder meer tot uitdrukking kwam in het feit, dat de heer Egberts steeds alles wat bij hem ter tafel kwam gron dig las. De heer Jansz dankte hem o.m. voor zijn leiding bij de werkzaamheden van de Com missie Herstructurering, waar van de resultaten zich juist dezer dagen concretiseren. Tot slot wenste hij de heer en me vrouw Egberts nog vele, goede en vooral ook gezonde jaren toe. Continuïteit stond voorop In zijn dankwoord zei de heer Egberts, dat het hem voldoening schonk, dat hij er - afgaande op wat de drie vorige sprekers hadden gezegd - zo goed op stond. 'Alles wat ik in die afge lopen 22 jaar voor het bedrijf heb verricht, was alleen maar mogelijk door het werk, de in spanning en de steun van de ge hele gemeenschap, waarin ik die jaren heb doorgebracht', aldus mr. Egberts. En inhakend op wat de heer Kranenberg had ge zegd, liet de heer Egberts horen dat de fusie voor hem niet het belangrijkste moment in zijn carrière was geweest, maar dat de continuiteit van het bedrijf ten behoeve van het personeel en de aandeelhouders steeds bij hem bovenaan heeft gestaan. De heer Egberts sloot zijn dank woord af met de wens uit te spreken, dat de samenwerking, die thans reeds bestaat, nog verder uit zal groeien en dat eenieder zich zal inzetten om Heineken nog verder omhoog te brengen. Na deze woorden was het de beurt aan onze medewerkers om persoonlijk van de heer Egberts afscheid te nemen. Onder hen waren ook zeer vele oud-mede werkers van de brouwerij. Mr. H. J. Jansz voerde het woord. De heer Vriezendorp van het Centraal Brouwerij Kantoor was één van de vele gasten op de receptie in de Gijsbreghtkelder.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 3