Spoedig vaccinatie tegen influenza RALLY MAURITSKADE WAS EEN HELE KLUIF 2000 ste Brouwsel VERS VAN 'T VAT UITSLAG 1. J. H. Voogel 102 strafpunten 2. Mej. C. de Jonge 193 strafpunten 3. J. J. van Brunschot 200 strafpunten 4. H. Krott 227 strafpunten 5. M. W. Herblot 232 strafpunten 6. P. Olivier 244 strafpunten 7. J. Klok 264 strafpunten 8. A. F. G. Avis 271 strafpunten 9. F. Falkenhagen 273 strafpunten 10 Th Rulte 276 strafpunten Als we de ruim 23.000 straf- punten, die de 52 deelnemers aan de vijfde puzzelrit van de brouwerij Mauritskade vergelij ken met het totaal aantal straf- punten, dat vorig jaar werd uit gedeeld, dan kunnen we gerust stellen, dat het ditmaal om meer dan één reden moeilijker is ge weest dan ooit tevoren. Dit wordt bovendien bevestigd door het aantal strafpunten, dat de winnende équipe opliep, want dit was hoger dan het strafpun- tentotaal van de vorig jaar in de eindstand als tiende geklas seerde deelnemer. Winnaar van de ir. Van Marwijk Kooy beker werd équipe num mer 24 van J. H. Voogel, die 102 strafpunten op de kaart kreeg. Vorig jaar had de als tiende ge plaatste ploeg precies 100 straf punten, terwijl de winnaar slechts 15 negatieve punten op zijn naam had staan. Toch is er ook nog een lichtpuntje te mel den, want de poedelprijs, voor de équipe die het minst fortuin lijk was, ging naar de équipe van mevrouw Weeling-Pool, die met 771 strafpunten ruim 300 punten lager uitkwam dan de poedelprijswinnaars van vorig jaar. Voor een groot deel zal het min der goede rijden wel gelegen hebben aan het erbarmelijk slechte weer. Er was een storm achtige wind, die een rit door het polderland guur en grimmig maakte. Bovendien was het wei nig aantrekkelijk om in de stro mende regen de auto te verla ten, terwijl het rijden met de raampjes open ook niet bepaald een pretje was. Toch was dit laatste van tijd tot tijd wel eens nodig, want de beslagen ruiten belemmerden voortdurend het uitzicht op alle langs de weg gelegen rally-aanwijzingen. Tocht was zeer boeiend De rit op zich voerde de deel nemers echter door een zeer boeiend landschap, dat onge twijfeld velen zal inspireren om op een wat mooiere dag in deze streek een eindje te gaan toe ren. Zo passeerden de rallyrij ders de Westeinderplas, het Amstel Drechtkanaal en de Kromme Mijdrecht, terwijl ook pittoreske plaatsjes als De Kwa- kel, Wilnis en Ouderkerk aan de Amstel even werden aangedaan. In de buurt van De Kwakel ont moetten onze rallyrijders vele andere zoekende automobilisten die - naar achteraf bleek - een puzzelrit van Van Leers Vaten- fabriek reden. De Vers van 't Vat-équipe presteerde het zelfs om zich bij een geheime contro le van Van Leer te melden en bijna nog een stempeltje te krij gen. Tal van andere ervaringen zou den hier zijn neer te schrijven, maar omdat deze voor elke deelnemer weer anders zijn, ge loven we dat we kunnen vol staan met het maken van een groot compliment aan de orga VEERTIENDAAGS BLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 6 38 81 Redactie: R. Elfrink Mej. Y. Luycks Redactiecommissie: W. Kloppenburg Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. D. P. de Graaf Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer Correspondenten: Amsterdam I Mej. H. D. van den Steen hoven L. Hof H. J. Leeflang Amsterdam II H. A. Hesse Rotterdam Mej. L. M. Eenhuizen Den Bosch Mej. R. van Eekert H. M. Sikking Helmond P. F. J. van de Vliert Griep is een veel voorkomende ziekte. Niet iedere griep is echter influenza. Influenza (ook wel genoemd Aziatische, Spaanse of Hong Kong-griep) is een bijzonder besmettelijke ziekte, die meestal aangrijpt op de luchtwegen. De verschijnselen van influenza zijn maar al te goed bekend. De ziekte begint plotseling met een algemeen ziektegevoel en gaat vergezeld van koorts, hoofdpijn, keelpijn, verkoudheid, pijn achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, soms ook van buikpijn met braken. Influenza is dus wel iets anders dan een gewone verkoudheid of 'griep'. Toch maakt niemand zich doorgaans veel zorgen, als hij eens een paar dagen met influenza in bed ligt. Maar weet u dat influenza tot een gevaarlijke epidemie kan uitgroeien? Dan zijn zeer veel mensen tegelijkertijd ziek, terwijl een aantal gevallen dodelijk afloopt door gevaarlijke complicaties. Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook in de komende winter weder om een influenza epidemie zal optreden. Het niet ongevaarlijke karakter van deze ziekte is te groot om alleen maar een afwach tende houding aan te nemen. Wéérloos afwachten is namelijk niet nodig. Men kan er wat tegen doen! Om tegen influenza vooraf een zo groot mogelijke mate van be scherming te krijgen, bestaat de mogelijkheid zich hiertegen te laten inenten (vaccineren). Het is wetenschappelijk vastgesteld dat inenting de kans op influenza vermindert. De kans op gevaar lijke complicaties wordt vrijwel tot nul teruggebracht. Besloten is nu om al onze medewerkers binnenkort de gelegenheid te geven zich tegen influenza te laten vaccineren. Dit is zeker nodig voor die mensen, die wat meer vatbaar dan anderen zijn. Ook ditmaal wordt weer met het inmiddels bekende apparaat in gespoten. Er wordt dus niet met een injectienaald gewerkt. Degenen, die werkzaam zijn bij de vestiging Stadhouderskade in Amsterdam kunnen terecht op woensdag 4 november van 7.30 tot 8.45 uur in het gebouw van de medische dienst aan de Van der Helststraat. De vaccinatie in het hoofdkantoor vindt plaats tussen 9.15 en 10.00 uur. De data voor vaccinatie in de andere vestigingen worden in onze volgende uitgave gepubliceerd. In de nacht van 30 september op 1 oktober werd in de brou werij Stadhouderskade het 2000ste brouwsel (900.000 hl) van het boekjaar 1969/1970 uitgeslagen. Deze gebeurtenis was voor de bedrijfsleider, drs. J. J. C. Goos, aanleiding om de volgende dag de brouwerijploeg te bedanken voor dit nog niet eerder behaalde resultaat. Op de foto v.l.n.r.: de heren J. J. M. Hollander (Baas), G. Moed (2e Brouwer), A. L. de Bruyn (Brouwhuisoperator), R. de Jong (Voorman), J. C. H. de Bruyn (Brouwhuisoperator), S. Broer (2e Brouwer), H. Hol- tuin (2e Brouwer), H. Bekker (Onderhoud). Op de foto ont breekt A. Ceenie (Brouwhuis operator), die met verlof was. Onderhandelingen over Preservenbedrijf met Nutricia Tussen Heineken's Bierbrouwe rij Maatschappij N.V. en de N.V. Verenigde Bedrijven Nutricia zijn besprekingen gevoerd over een overname door laatstge noemde van de tot het Heineken concern behorende N.V. Pre servenbedrijf te Breda. De be sprekingen zijn thans in een zo danig stadium dat uitzicht be staat dat overeenstemming zal worden bereikt. Heineken en Nutricia zijn van oordeel dat de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en groei van Preservenbedrijf meer tot hun recht komen door aan sluiting bij Nutricia. De vakbonden en de onder nemingsraden zijn inmiddels over het voorstaande ingelicht. Het samengaan van beide be drijven heeft derhalve geen na delige gevolgen voor de werk gelegenheid. Ir. Schipper (rechts) overhandigt de Ir. van Marwijk Kooy beker aan de winnende équipe Voogel. nisatoren, die ons een heerlijke dag bezorgd hebben, en aan de controleurs en het kantineperso- neel voor het enthousiasme, waarmee weer gewerkt is. Minder gelukkig vonden we het, dat een deel van het traject langs de Kromme Mijdrecht over een nauwelijks te berijden weg voerde. De grove sintels, de vele modderpoelen en het ho ge water op nog geen meter van de weg, waren niet zonder ge vaar. Jammer, hoewel voor slechts één deelnemer, was het, dat de organisatie er kennelijk niet bij had stilgestaan, dat de rally van 3 oktober precies gelijk viel met Leidens Ontzet. De bedoel de deelnemer had er namelijk steevast op gerekend, dat als 'speciale opdracht' gevraagd zou worden 'haring en witte brood' te versieren. De organi satie bleek echter de tijd vér vooruit te zijn, door alvast wat nieuwjaarskaarten te verzame len. Als het nu een beetje mee zit krijgen alle deelnemers aan deze rit, zo tegen de jaarwisse ling, van de heren Hesse, Wim- mers en Van Soest hun beste wensen voor de volgende rally alvast thuisgestuurd. In een sigarenwinkel in De Kwakel werden nieuwjaarskaarten gekocht. Twee controleurs vullen de juiste tijd van passeren in. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 2