AFSCHEID MR. EGBERTS „MEI HEINEKEN" KONINKLIJK BEZOEK IN DIT NUMMER MUSEUMSTUKKEN ALTIJD WELKOM HEINEKEN NATIONALE HENGELWEDSTRIJD DESPEDIDA DEL DOCTOR E. J. EGBERTS In tegenstelling tot wat in de vorige uitgave van Vers van 't Vat werd gepubliceerd over de nieuwe meldingsna men voor inkomende tele foongesprekken, wordt thans medegedeeld, dat met in gang van maandag 2 novem ber a.s. de telefonistes van al onze brouwerijvestigingen en verkoopkantoren in hei gehele land zich zullen mel den met de naam: Heineken. Pagina 1: Preservenbedrijf naar Nutricia Pagina 2: Autorally Mauritskade Pagina 3: Afscheid mr. E. J. Egberts Pagina 4: Jubilea in Rotterdam en Amsterdam (Mauritskade) Pagina 5: Stalbaas Ome Karei zegt paarden vaarwel Pagina 6 en 7: Max Heymans in Drieluik 67 Pagina 8: Voetbalclub H.B.M. zoekt spelers JAARGANG 1 - NUMMER 13 - 15 OKTOBER 1970 De brouwerijgemeenschap heeft woensdag 30 septem ber afscheid genomen van mr. E. J. Egberts, lid van de Raad van Bestuur van ons concern. Dat gebeurde in de kantine van de brouwerij aan de Mauritskade in Amster dam, waar enkele honderden medewerkers tijdens een informele bijeenkomst de heer en mevrouw Egberts de hand drukten. Op deze afscheidsreceptie was ook de voltallige Raad van Bestuur aanwezig. Later in de middag recipiëerden de heer en mevrouw Egberts in de Gijsbreghtkelder, waar zeer velen uit het bedrijfsleven afscheid kwamen nemen. Onder hen waren leden van de Raad van Commissarissen, directies van andere brouwerijen en brouwerij-organisaties en tal van zakenvrienden en -relaties. Voor een verslag van de bijeenkomst in de kantine ver wijzen wij u naar pagina 3. VERS VAN 'T VAT Het gaat goed met 'het mu seum'. Dat wil zeggen, geregeld krijgt de heer Eijck telefoontjes van medewerkers en vooral ook van gepensioneerden, waarin hem één of ander oud brouwe rij-stuk wordt toegezegd, dat de moeite waard is om voor een mogelijk toekomstig brouwerij museum op te slaan. Nog méér telefoontjes (020-63881-toestel 51) zijn echter van harte wel kom. Juist in deze tijd, waarin tal van medewerkers een andere kan toorruimte hebben gekregen, en de behoefte ontstaat om 'ouwe rommel' op te ruimen, kunnen waardevolle dingen te voor schijn komen. Denk niet al te gauw, dat een foto van vroeger of een stuk brouwerijgereed schap, dat al lang niet meer ge bruikt wordt, geen waarde heeft. Twijfelt U, dan is het altijd nut tig om even te bellen. Bij gepen sioneerden komen we (indien nodig) foto's of andere dingen wel thuis afhalen. El miecoles 30 de septiembre el personal de la compania se despedió en la cantina de la Mauritskade en Amsterdam del Doctor E. J. Egberts, miembro de la dirección de nuestra agru- pación. Muchos de Uds. conoceran al Sr. Egberts de las alocuciones de Ano Nuevo en la Amstel, parte de las cuales él pronun- ciaba en castellano. Durante la recepción hablaron los Srs. Kranenberg, Binnen- kade y Jansz. El Sr. Binnekade ofreció de parte del personal un regalo al Sr. Egberts. En la pagina 3 pueden ver fotografias de la recepción de despedida. Vorige week woensdag kreeg de brouwerij Stadhouderskade in Amsterdam bezoek van Zijne Majesteit Koning Mos- hoeshoe II van Lesotho (een enclave in Zuid-Afrika). De ko ning werd verwelkomd door Jhr. O. Wittert van Hoogland, voorzitter van onze Raad van Bestuur (links op de foto), waarna een rondgang door de brouwerij werd gemaakt. Rechts op de foto Zijne Excellentie mr. B. J. Slingerberg van het Minis terie van Buitenlandse Zaken, die de Koning vergezelde. (zie pag. 5)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1