HOOFDKANTOOR IN DE STEIGERS OPERATIE TELEFOON EXTRA UITKERING IN 1970 NIEUWE NAMEN TV-CIRCUIT NEONLETTERS OP HET DAK IN DIT NUMMER O R. BIJEEN m In VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 12 1 OKTOBER 1970 Met de bij onze C.A.O. betrokken vakbonden is overeenstemming bereikt over de volgende regeling inzake een extra uitkering in 1970: a. alle werknemers op weekloon zullen op 8 oktober a.s. en alle werk nemers op maandsalaris en jaarsalaris op 15 oktober a.s. een uitkering ontvangen van f 200,- bruto, mits zij op deze data in dienst zijn. b. op 5 november resp. 15 november zal aan alle werknemers van 22 jaar en ouder, die op deze data in dienst zijn, eveneens aan gehuwden en kostwinners beneden die leeftijd, wederom 200,- bruto worden uit gekeerd. Personeel zowel op weekloon als op maandsalaris, jonger dan 22 jaar, ontvangt van deze tweede uitkering het percentage vermeld in de C.A.O. Zij, die op basis van part-time dienstverband werken, zullen van boven genoemde bedragen een evenredig deel ontvangen. Daar het eenmalige uitkeringen betreft, blijven deze buiten beschouwing bij de vaststelling van het tantième, de vakantietoeslag en de pensioen grondslag. Hoewel de nieuwe telefooncen trale in Amsterdam pas op maandag 2 november in wer king zal treden, worden reeds met ingang van 1 oktober de nieuwe meldingsnamen voor in komende telefoongesprekken van kracht. De telefonistes zullen zich van af deze datum niet meer melden met de woorden 'met de brou werij', maar melden zich als volgt: Amsterdam Weteringplantsoen (dit is dus ook voor Stadhou derskade) zegt: Heineken Brou werij. Amsterdam Mauritskade (tot 2 november op de eigen centrale): Heineken Brouwerij. Rotterdam: Heineken Brouwerij. Den Bosch (Rietveldenweg): Heineken Brouwerij. De kantoren Amsterdam (He rengracht), Den Bosch (Zuid- wal), Zwolle en Assen melden zich met: Heineken Verkoop kantoor. In de loge van de fabriekspor- tier aan de Mauritskade staat sinds enkele weken een kleine televisie-ontvanger, die deel uit maakt van een gesloten circuit. Op het scherm van deze moni tor kunnen de portiers precies zien wie er voor de slagboom bij het kantoorgebouw staat. Deze onlangs geplaatste slag boom sluit namelijk het parkeer terrein en de ingang voor het vrachtverkeer af. Tijdens de kantooruren zal deze slagboom worden bediend vanuit de por tiersloge in het kantoor. Gedu rende de andere uren geschiedt de bediening vanuit de portiers loge bij de fabrieksingang. In het slagboomhuis is een mi crofoon aangebracht, via welke de chauffeurs kunnen spreken met de heren in de portiersloge. Te zijner tijd zal het gesloten televisiecircuit ook voor andere toegangspoorten worden ge bruikt. Het oudste gedeelte van het hoofdkantoor aan het Tweede Weteringplantsoen 21 te Am sterdam staat - zoals de foto laat zien - op het ogenblik ge heel in de steigers. Aan het gebouw (het vroegere woonhuis van de familie Heine ken) worden thans enkele nood zakelijke onderhoudswerkzaam heden verricht. Ondermeer wordt op sommige plaatsen het houtwerk vernieuwd, terwijl ook hier en daar het metselwerk her steld wordt. De werkzaamheden aan dit bijna honderd jaar oude pand zullen nog wel enkele weken in beslag nemen. Op het dak van de nieuwe vleu gel aan de Nicolaas Witsenkade is in grote neonletters de naam Heineken aangebracht. Wanneer het donker is kan men deze blauwe buisletters op grote af stand lezen. Voor wie zich moeilijk een voor stelling kan maken van de hoog te van de letters, vermelden we, dat de letter H. 1.75 m hoog is, y f terwijl de andere letters onge veer 1.30 m zijn. Pagina 1: Operatie Telefoon Pagina 2: Bier als medicijn Pagina 3: Feestavond Personeels Vereniging Mauritskade Pagina 4: Drievoudig afscheid in Rotterdam Pagina 5: Dr. L. Bels in het zilver Pagina 6: Jubilea P. B. Weeda en D. Wakker Pagina 7: 3LUIK 67 in gesprek met Ton Lutz Pagina 8: Speedboatraces om Amstel Gold Trophy In de week van 5 t/m 9 ok tober worden wederom de vergaderingen van de diverse Ondernemingsraden gehou den. De juiste data zijn: maandag 5 oktober: Rotter dam woensdag 7 oktober: Amster dam I (Stadhouderskade) donderdag 8 oktober: Den Bosch vrijdag 9 oktober: Amster dam II (Mauritskade) Vrijdag 30 oktober 's middags om vijf uur begint de PTT aan wat we zouden kunnen noemen de 'Operatie Telefoon'. Vanaf dat tijdstip namelijk zal met man en macht gewerkt worden aan de overschakeling van de telefoonaansluiting van de cen trales aan het Tweede Wete ringplantsoen en de Mauritskade op de nieuwe gemeenschappe lijke telefooncentrale in de nieuwbouw aan de Stadhouders kade. Maandag 2 november hoopt met met de werkzaamheden zover gevorderd te zijn, dat de centrale kan gaan draaien. Het zal daarna echter nog geruime tijd duren vooraleer de gehele installatie functioneert. Wanneer alles volgens plan ver loopt kan men de kantoren We teringplantsoen, Stadhouders kade en Mauritskade vanaf 2 november bereiken onder een nieuw telefoonnummer: 709111. Maar ook zal het dan mogelijk worden om verschillende afde lingen via het z.g. doorkies systeem rechtstreeks te berei ken. Het getal 70 wordt hierbij het centrale nummer voor Hei neken, terwijl deze afdelingen vier verschillende cijfers hier achter krijgen. In Vers van 't Vat van donder dag 29 oktober krijgt u uitvoe rige informatie over alles wat met de omschakeling verband houdt. Aangezien men aanvankelijk had gehoopt de nieuwe centrale reeds per 1 oktober in gebruik te kunnen nemen, werd op het nieuwe briefpapier dat per die datum ingevoerd wordt, reeds het gewijzigde telefoonnummer gedrukt. Zij die dit nummer draaien krijgen via een bandje in twee talen te horen, dat men tot 2 november de oude num mers dient te draaien. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1