FEEST VOOR VRUMONA VERHUIZING JHR. WITTERT VAN HOOGLAND BLIJFT OOK NA 25 FEBRUARI NAUW AAN CONCERN VERBONDEN ONDERNEMINGSRADEN BIJEEN 2 SEP 1970 TE VEEL KOPIJ A H. HEINEKEN ZET FAMILIE- TRADITIE VOORT IN DIT NUMMER AMSTERDAM I VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 11 - 17 SEPTEMBER 1970 In de uitgave van Vers van 't Vat van 3 september j.l. hebt U in een mededeling van de Raad van Bestuur gelezen over het komende aftreden van Jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoog land als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ligt in het voornemen dat de heer Wittert in de Algemene Vergadering van Aandeelhou ders van 25 februari 1971 wordt benoemd tot lid en voor zitter van de Raad van Com missarissen als opvolger van Jhr P. R. Feith, die alsdan zal aftreden wegens het bereiken van de statutair vastgestelde leeftijdsgrens. De heer A. H. Heineken zal de plaats van de heer Wittert in nemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Wellicht vraagt men zich af waarom wij reeds nu op deze plaats aandacht besteden aan het voorgenomen vertrek van de heer Wittert, terwijl dit in feite pas over een half jaar zal plaatsvinden. Commissarissen en Raad van Bestuur vonden het - ter voor koming van geruchten - echter beter om de mutaties in de top leiding van het concern reeds op dit tijdstip in de openbaar heid te brengen. Enkele leden van de redactie-commissie van Vers van 't Vat hebben dezer dagen een gesprek gehad met de heer Wittert. Deze was gaarne bereid enige toelichting te geven op het voorgaande. Na een carrière bij Heineken van ruim 23 jaar, waarvan 14 jaar in de topleiding, laatstelijk als Voorzitter van de Raad van Bestuur, vindt de heer Wittert het een goede gedachte om in deze dynamische tijd de leiding Zeer tot onze spijt hebben wij in deze uitgave van Vers van 't Vat niet alle bijdragen kunnen opnemen, die voor dit nummer bij de redaktie zijn binnengeko men. De verslaggeving over de concernsportdag - die we toch al zeer summier moesten hou den en de verslagen van de Ondernemingsraadsvergade ringen namen zoveel plaats in, dat dit nummer eigenlijk twaalf pagina's zou moeten tellen. Ge handicapt door de verhuizing waren we echter niet in staat dit te realiseren. Noodgedwongen moest de jeugdrubriek '3 LUIK 67' dit maal achterwege blijven, terwijl ook de verslagen van enkele jubilea bewaard moeten blijven tot het volgende nummer. Wij hopen van harte dat u hiervoor begrip zult hebben. van het concern over te dragen in handen van een jongere gene ratie. Bovendien droeg zijn be noeming in juli van dit jaar tot Voorzitter van de CBMC (de brouwersorganisatie van de EEG) bij tot zijn besluit. Het spreekt vanzelf, aldus de heer Wittert, dat de heer Heine ken de eerstaangewezene was om de leiding van het concern over te nemen. In feite was de heer Heineken voor deze func tie reeds voorbestemd door zijn benoeming destijds tot vice- voorzitter van de Raad van Be stuur. Door de aanstaande be noeming van de heer Heineken tot Voorzitter wordt de traditie, die gedurende een aantal jaren onderbroken is geweest, nl. dat een lid van de familie Heineken de hoogste functie bekleedt in de onderneming, hersteld. (De heer Heineken kwam op 1 juni 1942 in dienst en door liep een groot aantal afdelingen van het bedrijf. In 1946 ging hij naar de Verenigde Staten, waar hij werkte bij Van Munching Co. Inc., de importeurs van Hei neken bier. In 1949 keerde de heer Heineken bij onze onder neming terug. Toen zijn vader, Dr. H. P. Hei neken, in 1951 de wens te ken nen gaf zich als commissaris van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. terug te trek ken, trad de heer Heineken in zijn plaats om in 1958 aange wezen te worden als gedele geerd commissaris. Op 23 ja nuari 1964 werd de heer Heine ken benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en in 1969 tot vice-voorzitter. Red.) De heer Wittert acht het ver heugend dat de band tussen het Heineken-concern en hem niet verbroken wordt, aangezien hij als Voorzitter van de Raad van Commissarissen nauw aan het concern verbonden zal blijven. Voorts blijft hij als Voorzitter van de CBMC intensief bij het brouwerijleven betrokken. De heer Wittert deelde ten slotte nog mede dat hij, ten einde op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de brou werij-branche, zal kunnen blij ven beschikken over de dien sten van Mr. J. C. Banz. De redactie-commissie weet zich de tolk van net gehele per soneel wanneer zij de heer Wit tert haar beste wensen mee geeft en de heer Heineken van harte welkom heet in zijn nieuwe functie. Vanzelfsprekend komen wij op een en ander in de komende maanden nog terug. Deze en vorige week werd op grote schaal verhuisd, maar het is ondoenlijk om op dit moment een overzicht te geven van alle veranderin gen. Wij zijn echter zo vrij om voor de redaktie van Vers van 't Vat een uitzonde ring te maken. Deze is thans gehuisvest in de nieuwe vleu gel van het hoofdkantoor aan het Tweede Weteringplant soen: eerste etage, kamer 113. Telefoon 63881, toestel 100. Pagina 1: Mutaties in topleiding van het concern Pagina 2: Verslagen Ondernemings raadsvergaderingen Pagina 3: Foto's en verslagen van Concernsportdag 1970 Pagina 4: Foto's en verslagen van Concernsportdag 1970 Pagina 5: Foto's en verslagen van Concernsportdag 1970 Pagina 6: Foto's en verslagen van Concernsportdag 1970 Pagina 7: Jeugd naar Avifauna Pagina 8: Jubileum A. van Delft In de week van 17 tot en met 21 augustus zijn in de verschillende vestigingsplaatsen de leden van de Onder nemingsraden bijeen geweest. Een verslag van elke ver gadering, opgesteld door de Redactie Commissies uit de Ondernemingsraden, vindt u hieronder. Maandag 19 augustus kwam de Ondernemingsraad van Amster dam I bijeen. Onderstaand leest u een samenvatting van het be sprokene. De voorgestelde wijziging in de frisdrankenregeling is geaccep- teerd. De wijziging is als volgt: In de plaats van kleine flessen Pepsi-Cola komen grote flessen Cassis en grote flessen B 3 komen in de plaats van kleine flessen B 3. Hierover komt nog een nadere mededeling aan het personeel. Een schriftelijke toelichting zal nog worden gegeven waarom de rentezegels een bestanddeel blijven van het pensioen. De genen die van de Raad van Ar beid de afkoopsom van de ren tezegels uitgekeerd krijgen zul len hetzelfde pensioen ontvan gen als degenen die de afkoop som niet ontvangen. Op 1 december 1970 zal de 'conversie' in werking treden. Dit betekent in hoofdzaak dat de uurlonen in maandlonen, de toeslagen per uur in toeslagen per maand worden omgezet en alle formuleringen in de CAO hieraan worden aangepast. Een uitgave van Vers van 't Vat zal speciaal aan dit onderwerp gewijd worden. De plaatselijke O.R. zal in 1970/71 6 maal per jaar bij eenkomen, terwijl 2 maal per jaar een gezamenlijke O.R. ver gadering zal worden gehouden. Het premiesparen wordt zoda nig uitgebreid dat naast het loon of salaris ook over de ploe- gentoeslag en het tantième mag worden gespaard. Het totaal te sparen bedrag mag het wette lijk toegestane bedrag van 1.000,- per jaar niet over schrijden. In verband met vragen gesteld door de O.R. over het werken in ploegendienst door personeel van de productie-afdelingen, (lees verder op pagina 2) 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1