DEN BOSCH BREIDT STEEDS VERDER UIT IN DIT NUMMER Spa-water voor de dorstigen ACHT SILO'S EN VEERTIEN LAGERTANKS FILTERKELDER STRAKS IN DIENSTGEBOUW Dokter Pappie, de bedrijfs arts van de brouwerij aan de Mauriiskade, heeft zich kennelijk het lot van de me dewerkers, gehuisvest op de zesde etage van het Volks krantgebouw, bijzonder aan getrokken. Kort nadat 'Aan de tap' ge fluisterd was, dat door het uitvallen van de airconditio ning aldaar de hitte ondraag lijk was geworden, liet hij vele kisten Spa-water bezor gen. Niet direct met het doel de medewerkers te laven, maar veeleer ook om het ver lies van fitheid tegen te gaan. Spa-water wordt algemeen beschouwd als het meest natuurlijke water, waardoor ijzer en zouten in het lichaam worden vastgehouden. Ook in het brouwhuis van Amstel, waar eerst zout- tabletten werden uitgedeeld om het vocht in het lichaam vast te houden, wordt nu op ruime schaal Spa-water ge dronken. Pagina 1: Bouwactiviteiten in Den Bosch Pagina 2: Concernsportdag in gevaar Pagina 3: Bedrijvigheid rond nieuwe telefooncentrale Pagina 4: Brouwerij 'De Sleutel' in Dordrecht Pagina 5: Werken met muziek op de bottelarij Pagina 6: Diploma-regen in Den Bosch en Rotterdam Pagina 7: Drieluik 67 Pagina 8: Manifestatie C'70 VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 NUMMER 7 2 JULI 1970 proefgedraaid, waarbij nog geen bier maar water werd gebruikt. Deze colonne zal in oktober gaan draaien en za' dan 280 vaten per uur kunnen vullen. Tussen de sankey-colonne en co lonne 7, dus op de plaats waar nu nog opslag staat, zal een nieuwe bottellijn ten behoeve van de export komen. Deze co lonne zal het z.g. éénmalig glas verwerken. Er komen twee vul- machines, elk met een capaci teit van 36.000 flessen per uur. De verwachting is, dat colonne 8 rond 1 maart 1972 gaat draai en. De totale bottelcapaciteit in Den Bosch bedraagt dan 260.000 flessen per uur. Opslagruimte voor export Aan de kantinezijde van het bot telarijgebouw is men thans be zig met het heien van palen. Deze gaan de ondergrond vor men voor een nieuwe hal, waar in opslagruimte voor export ge creëerd wordt. In een wat ver dere toekomst dienen in deze hal de colonnes 9 en 10 een plaats te krijgen. Inftotaal 30 wellen Het aantal wellen, die in een grote cirkel rond de brouwerij gebouwen liggen, is thans ge komen op ongeveer dertig. Ze ven hiervan zijn de laatste maanden geslagen. Zoals be kend wordt al het brouwerijwa ter uit deze wellen opgepompt. De gemiddelde opbrengst per wel is zo'n 80 kubieke meter per uur. Het in- en uitschakelen van de wellen is geautomati seerd. Het heien van palen voor de toekomstige opslagruimte voor export. Wie een luchtfoto zou willen laten maken van onze brouwerij in Den Bosch, met het doel een afgerond beeld van dit bedrijf te krijgen, zou zijn plannen voor lopig op de lange baan moeten schuiven. Niet omdat de foto de grootheid van het complex niet zou illustre ren, maar omdat er nog altijd aan de uitbouw van deze in 1958 gestarte brouwerij wordt gewerkt. Wie een rondgang over het uitgestrekte terrein maakt stuit bij nagenoeg elke hoek op bouwactiviteiten. En wie daarbij nog een indruk krijgt van de plannen, die goeddeels in portefeuille gereed liggen, zal tot de conclusie komen dat de Bossche brouwerij voorlopig nog niet is 'afge rond'. In onderstaand artikel willen wij u globaal iets vertellen over de bouwactiviteiten op dit moment en over de op handen zijnde uitbreidingen. Eén van de hierbij gepubliceer de foto's toont de werkzaam heden aan de Dieze-zijde van de brouwerij. Daar worden 8 silo's volgens het z.g. honing- raad-patroon gebouwd. Opval lend is daarbij dat voor het stor ten van beton gebruik gemaakt wordt van een glijdende bekis ting. Steeds wanneer het beton voor een deel van de silowand voldoende hard is, wordt de be kisting een eindje opgetrokken om een nieuwe 'ring' te storten. Wanneer eind 1971 de nieuwe silo's gereed zullen zijn, zal in totaal een opslagcapaciteit voor 5320 ton mout bereikt zijn. De jongste uitbreiding van de lagercapaciteit is nu nagenoeg voltooid. De tanks zijn reeds enige tijd in gebruik en men legt nu de laatste hand aan de afwerking van de buitenmuren. Een volgende uitbreiding staat echter al weer op het program ma, wat betekent dat er nog eens 14 tanks bij zullen komen. Deze tanks krijgen ook een lengte van 35 meter en een doorsnede van 4 meter. De twee maal 7 tanks zijn gepro jecteerd naast de thans voltooi de uitbreiding. Wanneer ook deze uitbouw gereed is, zal de totale capaciteit van de lager- kelders 450.000 hectoliter be dragen. In het dienstgebouw wordt een geheel nieuwe filterkelder ge bouwd. Daarin komt een gigan tisch Niagara-filter met een fil ter-oppervlak van 75 vierkante meter. Dit filter zal 600 hecto liter per uur kunnen verwerken. De filters van 45 en 30 vier kante meter, die thans nog in het keldergebouw staan, wor den ook naar deze ruimte over gebracht. Het gehele proces zal volledig geautomatiseerd wor den. Verwacht wordt dat in no vember van dit jaar de nieuwe filterkelder in gebruik genomen kan worden. Intussen wordt ook de 'helder-bier'-kelder verder ge automatiseerd. De sankey-colonne in Bottelarij 2 is thans geïnstalleerd. On langs werd voor de eerste maal De betonconstructie voor de silo's. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1