OPVALLEND ADELAARSNEST AAN DE STADHOUDERSKADE HOCKEYERS AKTIEF IN WAGNER STADION IN DIT NUMMER 200 MAN IN NIEUWE VLEUGEL Mr. J. van Rosmalen opvolger van drs. J. de Lange VOOR BOUW TELEFOON CENTRALE SCHEVE SCHAATS Pagina 1: Bouw telefooncentrale Pagina 2: Ideeënbus Den Bosch Pagina 3: Ondernemingsraden bespraken jaarverslag Pagina 4: Schaatsfestijn op Jaap Edenbaan Pagina 5: Zomaar mensen Pagina 6: 'Driehoek' Mauritskade Pagina 7; Drieluik 67 Pagina 8: Puzzelrubriek VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 2 - 2 APRIL 1970 Wanneer alles volgens plan ver loopt zal de nieuwbouw van het hoofdkantoor, dit is de vleugel aan de Nicolaas Witsenkade te Amsterdam, begin augustus in gebruik genomen worden. De vijf etages zullen dan plaats bie den aan ongeveer 200 mede werkers. Welke afdelingen in de nieuwe ruimten worden ondergebracht is nog niet met zekerheid te zeggen. Wel staat vast dat de vestigingen Wibautstraat en Frans Halshuis niet meer ge bruikt zullen worden. Dat betekent dat in ieder geval de volgende groepen zullen ver huizen: de Concern Stafdienst Personeelszaken, de Stafdienst Public Relations, de afdeling Assurantiën (deze drie zitten thans op de 6e etage van het Volkskrantgebouw aan de Wi bautstraat), de thuisverbruikaf- deling en een aantal kleinere af delingen (deze laatsten zijn op dit moment gehuisvest in het Frans Halshuis aan de Ouelliin- straat). Uitbreiding van de kantine De toegang tot de nieuwe vleu gel aan de Witsenkade is via het hoofdkantoor aan het 2e Weteringplantsoen. Het doorbreken van de muren is thans afgerond. In de nieuwe vleugel zijn twee personenliften aangebracht, waarvan er één ook voor goederenvervoer ge bruikt kan worden. Onder het gebouw zit geen kelder. De grotere bezetting van het hoofdkantoor maakt uitbreiding van de kantine noodzakelijk. Er zullen ongeveer 50 plaatsen bij komen. de plaats. De winnaars spelen om de eerste en tweede plaats. Elke wedstrijd duurt tweemaal één kwartier (zonder rust). De eerste wedstrijd begint om 17.30 uur precies. Aangezien de loting op het veld plaats vindt, dienen alle spelers en speel sters precies op tijd aanwezig te zijn. Het Wagnerstadion biedt aan vele honderden be zoekers een zitplaats. Vandaar ook dat we een grote schare supporters verwachten deels om hun favoriete spelers of speel sters aan te moedigen, deels ook om aan de vier te spelen wedstrijden veel genoegen te beleven. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Madeleen van Eek, afd. Public Relations, tel. 020- 924343, toestel 49. Aanmelden vóór donderdag 9 april. De prijs voor de beste costume- ring op het Half-vastenfeest in Den Bosch ging naar het Spaanse echtpaar Hernandez Sanchez. Voor het verhaal zie pag. 2. MEDEDELING R.v.B. Drs J. W. N. de Lange, hoofd van de Afdeling Functie- en Per soneelsontwikkeling in de con cernstafdienst Personeelszaken, heeft de wens te kennen gege ven onze dienst per 1 april 1970 te verlaten wegens het aanvaarden van een functie elders in het bedrijfsleven. De Raad van Bestuur heeft deze wens ingewilligd en wil de heer De Lange dankzeggen voor de werkzaamheden, welke hij ten behoeve van het concern heeft verricht. Als opvolger van de heer De Lange zal in onze dienst treden Mr J. W. G. van Rosmalen, die gedurende een langjarig dienst verband bij de Koninklijke Shell in verschillende functies in de Personeelssector is werkzaam geweest. De heer Van Rosmalen zal op 15 april 1970 zijn werk zaamheden beginnen. Bij de bouwactiviteiten op de hoek van de Stadhouderskade en de 1e Van der Helststraat in Amsterdam heeft men een nog al afwijkende procedure ge volgd. Zoals de foto hiernaast laat zien heeft men hoog boven de grond één blokvormige ruim te reeds geheel afgebouwd, ter wijl de constructie overal elders nog maar nauwelijks van de grond komt. In het blok, dat nu een beetje als een vogelnest tegen een bergwand gekleefd zit, is zelfs het stucadoorswerk aan muren en plafond al gereed. En dat alles omdat men grote haast heeft met de inrichting van de nieuwe telefooncentrale. De installatiewerkzaamheden, die worden uitgevoerd onder leiding van de heer H. Bouw meester van de PTT, vergen na- rv( n\i\\s >'Qol +:ïH or> men streeft ernaar om gelijk tijdig met de in gebruik neming van de vleugel aan de Nic. Wit senkade de telefooncentrale be drijfsklaar te hebben. Vandaar dat men niet heeft kunnen wach ten totdat de bouw globaal was afgerond. De nieuwe centrale krijgt een capaciteit van 600 telefoonaan sluitingen, waarmee men via 55 lijnen naar buiten kan bellen. Er komen vier bedieningstafels. De mogelijkheid is aanwezig om te gelegener tijd de capaciteit op te voeren tot maximaal 1200 toestellen met 90 stadaanslui- tingen. De kans bestaat dat een deel van de nieuwe toestellen is uitgerust met een druktoets- schakeling, waardoor men voor het kiezen van een nummer niet meer de kiesschijf behoeft te gebruiken, maar slechts knop- Als een nest tegen een bergwand zit de nieuwe ruimte voor de telefoon centrale geplakt tegen de bestaande brouwerijmuur. jes hoeft in te drukken, hetgeen tijdbesparend werkt. Groot was de belangstelling voor het schaatsfestijn op de Jaap Edenbaan. Mej. A. Vol ders (Export) was, met de schaatsen onder haar skischoe nen gebonden, één van de bui tenbeentjes. Meer hierover op pagina 4. Van vele kanten is de laatste tijd de vraag gesteld, wanneer Heineken weer eens gaat hoc keyen. Welnu, wanneer er bij de medewerkers daadwerkelijk belangstelling bestaat, zullen op 20 april in het Wagner stadion te Amstelveen onderlinge hoc- key-wedstrijden plaatsvinden. Het plan is om vier mixed-elftal len samen te stellen en wel als volgt: één elftal van Wetering plantsoen en Stadhouderskade, één elftal van Mauritskade en Boerhaavestraat, één elftal van de Herengracht en één elftal van de Wibautstraat. ledereen kan meedoen Hockeyers die gehuisvest zijn in de Quellijnstraat, de Den Tex- straat en het Frans Halshuis, zullen worden ondergebracht bij elftallen, waarvoor men spelers tekort komt. Waar mogelijk zul len de elftallen gecompleteerd worden met spelers en speel sters uit de vestigingen buiten Amsterdam, ledereen, die bij de Een spannend moment voor de goal, gefotografeerd tijdens de laatste hoc- keyontmoeting Heineken-Amstel. brouwerij in dienst is kan dus meedoen (en graag zelfs). Elk elftal speelt twee wedstrij den. Door loting zal worden uit gemaakt welke teams in eerste aanleg tegen elkaar uit zullen komen. De verliezers van de twee wedstrijden komen tegen elkaar uit om de derde en vier- 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1