Goed jaar voor concern Waardevol instrument IN DIT NUMMER TORENHOOG ..Paradepaardjes" 19 september concern sportdag VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 1 19 MAART 1970 Antilliaanse Brouwerij in Willemstad, Curasao Met ons concern zijn wij een nieuwe toekomst binnenge treden. U heeft het allen in de afgelopen anderhalf jaar ge merkt. Grote veranderingen vonden plaats. Oude en ver trouwde toestanden en werk wijzen verdwenen. Andere, voor velen soms onbekende methoden en organisatievor men kwamen er voor in de plaats. Dit zal ook in de toe komst het geval zijn. In de geheel gewijzigde marktsituatie in binnen- en buitenland zullen wij ons niet alleen moeten handhaven, maar bovendien streven naar een zo goed mogelijke po sitie. Daarvoor is nodig, dat er een dynamisch beleid ge voerd wordt en dat dat be leid de volle steun van alle medewerkers krijgt. Dit heeft ons doen besluiten om ook in de voorlichting van het personeel een ande re koers te gaan varen. Bij Heineken verscheen maande lijks het personeelsorgaan Vers van 't Vat; Amstel bracht elke veertien dagen 'Het Spongat' uit. Hoezeer wij de vorm en in houd van Vers van 't Vat tot dusver ook waardeerden (een woord van hulde aan het adres van onze redac teur tot nu toe, de heer W. J. Bruggeman, is hier zeker op zijn plaats), toch menen wij dat voor een waarlijk doel treffende personeelsvoorlich- ting een verschijningsfre quentie van tien maal per jaar niet voldoende is. Vers van 't Vat zal daarom, te beginnen met dit nummer, om de veertien dagen uitko men. De redactie zal in han den zijn van de heer R. El frink, die bijgestaan zal wor den door een redactie com missie bestaande uit de he ren 1/1/. Kloppenburg, mr. C. H. W. cPArtillac Brill, N. Broekhuysen, mr. D. P. de Graaf, mr. L. M. Pahud de Mortanges en J. G. Timmer. De heer W. J. Bruggeman blijft belast met het voeren van de redactie van onze commerciële uitgaven 'Het meest getapt' en 'Heineken Bulletin'. Het blad zal tot taak heb ben alle medewerkers van Heineken en Amstel snel en zo volledig mogelijk te in formeren over de nieuwe ont wikkelingen in ons concern, o.a. die in de personeelssec- tor. Maar ook andere aspec ten, als organisatie, tech niek, commercie, buitenland se activiteiten en administra tie zullen er voortdurend in aan de orde zijn, voorzover de concurrentie-verhoudingen publicatie toestaan. Ook aan het verenigingsleven zal ruimschoots aandacht wor den geschonken. De kwaliteit van het blad zal in hoge mate afhankelijk zijn van de bereidheid van een ieder de redactie bij voortduring met de vereiste gegevens te voeden. Die be reidheid zal, zeker in de eer ste tijd, bevorderd worden als het personeelsblad wordt gezien als een instrument om mee te helpen de con cernintegratie tot een reali teit te maken. Het blad zal er namelijk zeer toe kunnen bijdragen de onderlinge be kendheid met het werk en de persoon van de mede werkers van Heineken en Amstel te bevorderen. De Raad van Bestuur doet een beroep op iedere mede werker om de nieuwe redac teur te helpen Vers van 't Vat in zijn nieuwe vorm te maken tot een waardevol in strument voor een verant woorde interne informatie in ons concern, die in overeen stemming is met de eisen van deze tijd. De Raad van Bestuur Voor het eerst geeft het jaarverslag van onze onderneming de totale resultaten van Heineken, Amstel en Vrumona. Het is voor onze administratie een geweldige taak geweest om dit zo kort na de fusie te presteren, maar het is gelukt, zij het dat het jaar verslag daardoor wat later dan gebruikelijk moest verschijnen. Het spreekt vanzelf dat het verslag melding maakt van de reorga nisatie van het concern met gebruikmaking van het advies van het bureau McKinsey Company, Inc. Voor het omvangrijke werk dat ten behoeve van de veelomvattende en ingrijpende reorgani satie moest worden verricht, wordt dank betuigd aan al degenen die hebben bijgedragen tot de goede uitvoering ervan. Bij lezing van het verslag valt terstond op welk gewicht de con cernleiding hecht aan het contact met de ondernemingsraden In het bijzonder wat betreft de harmonisering van de arbeidsvoor waarden en de reorganisatie. Met zoveel woorden wordt gesteld dat ter handhaving van de goede verstandhouding binnen het con cern veel waarde wordt gehecht aan overleg met en informatie van de ondernemingsraden. Divisie Commercie Nederland In het binnenland nam de omzet van Heineken en Amstel bier in totaal met ongeveer 10% toe tot 3.500.000 hl, hetgeen vrij wel overeenkomt met de gemid delde landelijke stijging. Ver wacht wordt, dat het nieuwe ge ïntegreerde verkoopapparaat de uitdaging van de toenemende concurrentie met succes tege moet zal treden. In dit verband wordt het vaste voornemen on derstreept om beiae merken een maximale kans op een zelfstan dige marktontwikkeling te doen behouden. Discriminatie Met zeer veel nadruk levert het verslag kritiek op de discrimi natie, die de fiscus ten opzichte van het bier toepast. Sinds 1 januari 1966 werd de bieraccijns per hectoliter ver hoogd van 18,50 tot ƒ21,57 (dat is met 17%) en daarna op 1 juli 1969 nog eens 'tijde lijk' met bijna 11% tot 23,92. Amstel zorgde voor enig vlag vertoon op de Rotterdamse Coolsingel toen daar onlangs onder barre weersomstandig heden een nieuw Feijenoord- plaatje ten doop werd gehou den. Bij dit feestelijk gebeuren waren Miss Holland en de oli fanten van Boltini de 'parade paard jes'. Zaterdag 19 september wordt in Amsterdam de grote concern sportdag 1970 ge houden. De deelnemende groepen zijn Amsterdam I, Amsterdam II, Rotterdam, Den Bosch en Vrumona. In- it=„ is wederom de Astrid- beker, welke thans in het be zit is van Vrumona. Dit alles, terwijl er krachtens het Benelux-verdrag van 1951 een verlaging tot 12,- had behoren plaats te vinden. De in houd van dit verdrag is opge nomen in een wet, die ten aan zien van bier na 18 jaar nog steeds niet in werking is getre den! Hoewel het er thans op grond van uitlatingen van de Minister van Financiën naar uitziet, dat de inwerkingtreding met in gang van 1 november 1970 zal geschieden, neemt dit niet weg, dat de fiscale politiek van de regering met betrekking tot bier strijdig is met doelstelling en geest van het E.E.G. verdrag. Volgens dat verdrag zijn de zes E.E.G. landen immers overeen gekomen fiscale maatregelen, die bestaande verschillen moch ten vergroten, achterwege te laten. Daarom zijn de accijns verhogingen in Nederland, het land met de hoogste bieraccijns, volkomen in strijd met de fis cale politiek en het Verdrag van Rome (het E.E.G. verdrag). Verlaging BTW Aansluitend aan deze kritiek be pleit het verslag een verlaging van de B.T.W. voor de horeca- sector van 12% naar het laag ste tarief van 4%, zoals dat voor logies geldt. Dit, omdat de financiële resultaten van velen van onze horeca-afnemers na delig zijn beïnvloed door de in voering van de B.T.W. en de accijnsverhoging. Terwijl aan de ene kant de lonen en de sociale voorzienin- Pagina 1: Voorwoord Raad van Bestuur Goed jaar voor Heineken Pagina 2: Kleintjes pils Pagina 3: Jaarverslag 68/69 Pagina 4: Jaarfeest Rotterdam Pagina 5: Zomaar mensen Veiligheidsrubriek Pagina 6: Afscheid H. Brouwenstijn Pagina 7; 3 LUIK 67 Pagina 8: Leven in de brouwerij gen in de horeca-branche in ver sneld tempo worden opgetrok ken tot het peil van de industrie maakt de overheid aan de an dere kant door een ver doorge voerd toezicht op de prijsvor ming dikwijls een dringend nood zakelijke prijsaanpassing onmo gelijk. Deze toestand is voor het con cern aanleiding voort te gaan met de ontwikkeling van nieuwe ideeën ten nutte van de horeca- sector, die er op gericht zijn een positieve bijdrage te geven voor de verbetering van het ren dement op het vermogen, dat in deze bedrijfstak werd geïn vesteerd. lees verder pag. 3) De interne en externe verhui zing van enkele honderden me dewerkers in Amsterdam plaat ste eind januari een grote ver- huisonderneming voor tal van problemen. Veel vakmanschap kwam er aan te pas toen van de 6e etage van het Volkskrant gebouw aan de Wibautstraat een aantal loodzware brandvrije kasten getakeld moest worden. Maar met een immense hijs kraan was het karwei toch nog betrekkelijk snel geklaard. Ge heel uitgestoken is de kraan 26 meter lang en kan dan 2% ton tillen. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1970 | | pagina 1