VAN DE ONDERNEMINGSRADEN J,ï f V.l.n.r. de heren L. F. Boom, J. Bresser (zit tend), J. Lems en J. C. Polderdijk, die een cur sus op net gebied van bedrijfseiektronica vol gen en reeds een gedeelte daarvan met suc ces hebben afgesloten. elektronische apparatuur. De cursus werd ingesteld om diegenen, die met deze apparatuur werken, c.q. in de toekomst gaan werken, op te leiden. De cursus, die uit vier delen (A, B, C en D) bestaat, telt vier deelnemers. Van hen zijn de heren J. Lems en J. C. Polderdijk halverwege gevor derd door het behalen van het di ploma voor het B-gedeelte. Hun col lega's L. F. Boom en J. Bresser nade ren reeds de eindstreep: zij slaagden voor het C-gedeelte. Gevieren ont vingen zij begin mei hun diploma. Cursus vorkheftruckrijden De E.V.O.-cursus voor vorkheftruck bestuurders, waarmee eind oktober van het vorige jaar in Rotterdam be gonnen werd, telde zesentwintig deel nemers. Zij kregen van de heren J. F. L. van Leen (chef garage), K. H. Streuper (onderchef belading) en J. Elowijk (brigadier gemeente politie) onderricht in respectievelijk de volgende vakken: techniek van de motor, techniek van het rijden en verkeerskennis. Twintig deelnemers slaagden voor het examen. Hetgeen zij op deze cursus geleerd hebben, stelt hen in staat een maximum aan veiligheid te behalen en een minimum aan schade te ver oorzaken. De diploma's werden op 13 en 20 mei door ir. A. de Voogd, produktie- leider verpakken, uitgereikt, waarna de cursisten, rond een vorkheftruck gegroepeerd, op de gevoelige plaat werden vastgelegd. VaPro-diploma's Op 30 mei kwamen in de depen dance te Rotterdam opnieuw enkele kersvers gediplomeerden bijeen. Vijf van hen, die reeds in het bezit waren van het A-diploma (bedieningsman), hadden ook het B-gedeelte met suc ces afgesloten. Het waren de heren J. van Broekhoven, J. van Eyk, P. P. van Helden, P. C. Lankhorst en P. van Oort. Zij mogen zich nu bedieningsvakman noemen. Voor de VaPro-cursus hadden zich ook drie nieuwelingen aangemeld, de heren W. van der Est, R. P. Kelbling en C. J. M. Klaver, die voor het A- diploma geslaagd waren. De opleiding zelf, waarvan wij bij een vorige gelegenheid (juli/augustus 1968) reeds een beschrijving gaven, duurt in zijn geheel drie jaar, waarbij zij aangetekend, dat aanvankelijk voor het A-gedeelte ongeveer drie en voor het B-gedeelte circa twee jaar was uitgetrokken. De cursisten heb ben, vooral in het laatste jaar (B), er dan ook bijzonder hard aan ge trokken. De geslaagden werden toegesproken en gecomplimenteerd door de heer J. Ykema, produktieleider brouwen, belast met de coördinatie van deze opleiding. Van de deelnemers noemen we met name de heer Van Oort, die wederom met lof slaagde, terwijl verder naar wij vernamen de heer M. van Zetten, chef bottelarij, ook deze keer zich verdienstelijk heeft gemaakt bij het begeleiden' van de cursisten. Op donderdag 12 juni werd te Amsterdam een gecombi neerde vergadering gehouden met de ondernemingsraden van Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. Doel van deze vergadering was om in een open gesprek tussen de directie en de leden van de raden tot meer informatie te komen over de stand van zaken van de fusie van Heineken met Amstel en Vrumona. Voor dit doel was van de zijde van de directie behalve de voorzitter ook aanwezig de heer J. van der Werf. De leden van de ondernemingsraden kregen in deze ver gadering alle gelegenheid vragen te stellen over dit onder werp. Deze vragen hadden zowel betrekking op de organi satie van het nieuwe concern als ook op de gevolgen van de fusies voor de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de verschillende dochterondernemingen. In de antwoorden van de directie kwam duidelijk naar voren, dat momenteel intensief wordt gewerkt om allerlei vraagstukken op deze terreinen zo spoedig mogelijk tot een oplossing te brengen. Gezien het grote belang zullen dergelijke vergaderingen in de toekomst op de daarvoor geschikte momenten herhaald worden. De leden van de ondernemingsraden hebben de directie verzocht voor een volgende gecombineerde vergade ring tevens de ondernemingsraden van Amstel en te zijner tijd ook die van Vrumona uit te nodigen. In verband met deze gecombineerde vergaderingen zijn de normale vergaderingen van de ondernemingsraden ver schoven naar 6, 7 en 8 augustus, respectievelijk te Amster dam, Rotterdam en Den Bosch.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 7