HET NIEUWE BIERFILTER TE AMSTERDAM MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR Hiermede wordt ter kennis gebracht dat de raad van commissarissen van Heine- ken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. in de vergadering van 18 juni 1969 op voorstel van de raad van bestuur heeft besloten aan een bijeen te roepen buiten gewone algemene vergadering van aan deelhouders van de vennootschap voor te stellen de heer J. van der Werf, thans directeur van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. en Amstel Brouwerij N.V., te benoemen tot lid van de raad van bestuur, zulks met onmiddellijke ingang. J. van der Werf Nadat drie jaar lang proeven zijn genomen met een klei nere installatie van hetzelfde type, is in april jongstleden in onze hoofdstedelijke brouwerij een nieuw en groter Funda-bierfilter* opgesteld. De leverancier was de Zwit serse firma Chemap A.G. te Mannedorf. Deze installatie, die een filteroppervlakte van 60 m2 en een capaciteit van 450 hl per uur heeft, wijkt in vele op zichten af van de bekende Niagara-filters. In de eerste plaats zijn in dit apparaat de filterplaten horizontaal aan gebracht om een verticale as en kan het gehele filterpakket snel rondgedraaid worden. Deze ronddraaiende beweging dient om aan het einde van de filtratie het filterpakket te kunnen reinigen. De zogenoemde filterkoek wordt er dan als het ware afgeslingerd en na enig spoelen is het filter schoon, zonder dat men het behoeft te openen. Het spreekt bijna vanzelf, dat bij deze nieuwe installatie de bediening zoveel mogelijk vereenvoudigd werd. Alle afsluiters, motoren en dergelijke worden bediend vanuit een centraal paneel met principe-schema, waarin druk- knoppen-met-lampjes bediening met de hand mogelijk maken. Zodra hiermee enige ervaring is opgedaan en een definitief filterprogramma kan worden opgesteld, kan de installatie ook geheel automatisch worden bediend. Voor dat doel is een volautomatisch besturingsorgaan ingebouwd, waarbij door middel van een ponskaart ieder willekeurig filterprogramma kan worden uitgevoerd. (Zie vervolg pag. 2 en 3) Overzicht van het filterstation. Links op de voorgrond de twee mengkeleis. Rechts het filter zelf met bovenop de aandrijving van het filterpakket.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 3