DE IDEEËNBUS 18.4 Danielle, dochter van J. van 't Hof, eigen agentsch. 23.4 Adriana H. H., dochter van H. J. M. Stienen, pers.dnst 28.4 Robert M., zoon van A. B. Wijn- olst, techn. dnst 7.5 Frederike H., dochter van O. van Steenis, techn. opl. Den Bosch: 13.4 Gerarda J. M., dochter van C. A. Maas, mech. werkpl. 22.4 Arnoldus L. C., zoon van W. L. Huysmans, mech. werkpl. 29.4 Rudolf J. P., zoon van A. G. F. Wassing, bott. 1.5 Catharina L. P. M., dochter van J. C. M. van Son, budgettering 9.5 Vivian, dochter van E. Baade, huisverbr. BUITENLAND: Te Singapore trad op 12 april ir. F. Lammers in het huwelijk met mej. B. C. Lim. Op 30 april vertrok ir. H. Hensel met zijn gezin met verlof uit Singapore naar Nederland, waar hij op 18 mei aan kwam. Na genoten verlof keerde de heer S. Sikkema op 9 mei met zijn gezin terug naar Boma. Op 10 mei werd in Heemskerk gebo ren Nicoiette Johanna Caroline, dochter van de heer en mevrouw Rosier-van der Veldt. Uit Kaduna kwam de heer H. Lupker op 12 mei met zijn gezin met verlof naar Nederland. De heer J. J. Veldhuizen en zijn ge zin verlieten op 15 mei Freetown om in Nederland hun verlof te gaan doorbren- gen. Op 18 mei reisde mevrouw H. S. Lie- betrau-Damberger uit Lagos naar Aschaf- fenburg. Uit Martinique kwam op 20 mei de heer H. van Schaik voor een kort ver lof naar Nederland. De heer R. Koppenol ging op 21 mei uit Kaduna naar Nederland terug. Na genoten verlof keerde de heer J. van Meel op 21 mei met zijn gezin terug naar Kuala Lumpur. Op 23 mei kwam de heer P. J. Suy- kerbuyk uit Lagos met verlof naar Ne derland. Eveneens op 23 mei kwamen de heer W. de Vries en zijn vrouw met verlof uit Brazzaville naar Nederland. Ir. R. W. Welmers vertrok op 24 mei met zijn gezin uit Lagos met verlof naar Nederland. De heer en mevrouw Smit-Verheul werden verblijd met de geboorte van een zoon die op 28 mei in Haarlem werd geboren en die zij Bart Anton noemden. Na genoten verlof keerde ir. D. van Dam op 2 juni terug naar Kumasi. Mevrouw E. P. M. Lans-Haring reisde op 2 juni naar Freetown, waar haar man sinds 5 mei werkzaam is als Brewer bij S.L.B.L. Op 6 juni vertrok de heer H. J. Hof man met zijn gezin uit Kumasi naar Ka duna, waar hij enkele maanden werk zaam zal zijn bij N.B.L. Op 9 juni keerde de heer J. B. Groot huis na genoten verlof met zijn gezin te rug naar Kinshasa. KOMENDE JUBILEA 5 aug. H. A. van Wijk, expeditie, Rot terdam, 40 jaar KOMENDE PENSIONERINGEN 30 juni G. M. W. Engelse, mech. werk pl., Rotterdam 30 juni W. H. J. Geurds, garage, Den Bosch 30 juli J. van Eijk, fil. Den Haag 30 juli C. Molijn, bierservice Rotterdam 31 juli J. Vermeule, deb.inf., Rotterdam DANKBETUIGINGEN: Van deze gelegenheid wil ik gaarne ge bruik maken, u, mede namens mijn kin deren, dank te zeggen voor uw belang stelling gegeven tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn man. Uw medeleven is voor mij een grote steun. Amsterdam Mevr. K. Eelhart-Rietveld Mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank aan de directie voor de attentie ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Rotterdam A. Lakerveld Lans deze weg danken wij allen voor de belangstelling bij ons huwelijk en het prachtige cadeau, dat wij bij deze gele genheid mochten ontvangen. Amsterdam de heer en mevrouw Zegers-v. d. Woerdt 55-JARIG HUWELIJK Op 22 juli a.s. gedenken de heer en me vrouw K. A. Dooyeweerd te Amsterdam, de dag, waarop zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen hen alvast van harte geluk. IN MEMORIAM Wij ontvingen het droeve bericht, dat op 2 mei is overleden onze oud-mede werker de heer J. C. Grund. De heer Grund, die 68 jaar is geworden, was van 1919 tot aan zijn vervroegde pensionering in 1961 aan de Rotterdam se brouwerij verbonden. Op 4 mei overleed de heer F. Weller, oud-medewerker van de Rotterdamse brouwerij. De heer Weller bereikte de leeftijd van 66 jaar en was ruim 44 jaar werkzaam in onze Maasstedelijke vestiging. Onze oud-collega de heer H. Worm is op 23 mei overleden. Hij is 69 jaar ge worden en was van 1922 tot aan zijn pensionering in 1965 verbonden aan de Amsterdamse brouwerij. Op 30 mei is overleden de heer J. Pronk, oud-medewerker van de Am sterdamse brouwerij. De heer Pronk, die 76 jaar geworden is, was van 1914 tot aan zijn vervroegde pensionering in 1948 werkzaam in onze hoofdstedelijke vestiging. Door de plaatselijke ideeënbuscommissies in Rotterdam en Den Bosch zijn in de afgelopen tijd de volgende beloningen toegekend Rotterdam de Kraai, tapkelder: Het aanbrengen van een zwanenhals als ontluchtingspijpje op een pomp. Beloning 25, Een aanmoedigingspremie ontvingen: L. Stello, transport, 25,Th. de Ko ning, transport, 25,J. de Kraai, tapkelder, 10,J. Zwanenburg, tap kelder, 10, Den Bosch W. Drijvers, mach.kamer: Het door trekken van de persgassenleiding naar COa condensors A en B en hef aanbrengen van een retourleiding naar het NH3 vloeistofverzamelvat. Beloning 100, Th. Konings, int. acc. ajd.: Het vervan gen van de ijzeren paaltjes vóór de kan toorgebouwen door rubberen. Beloning 15,—. M. van Beers, bott.: Het onderling ver wisselen van loog- en watersproeiers van spoelmachine IV. Beloning 25, D. van Roosmalen, gistkelder: De ver vanging van het raam in de dakkapel boven de brandtrap door aluminium. Be loning 10, H. J. van de Loo, elektr. techn. dnst.: Het plaatsen van uitdrukkers op de spoelmachines van colonne 6 en 7. Beloning 100, Het aanbrengen van rubbertochtdeuren. Beloning 25,—. Kaderpersoneel bott.: Revers-clips voor bezoekers bottelarij. Beloning 25, P. van Hezik, mech. werkpl.: Het zelf vervaardigen van diverse on derdelen voor Cemco's en fusten colonne uit hardhaar chroomstaai. Beloning 150, L. A. Heesbeen, opleiding: Het maken van een kroonkurktrekker. Beloning 25,-. J. Uitman, bott.: De bouw van een be- schermmuur t.b.v. de temperatuur van de regelkast van colonne I en II van bot telarij I. Beloning 15, J. F. Maréchal, bott.: Het maken van vulstukjes voor de etiketteer machine 6B. Beloning 100, M. M. van Huiten, bott.: Het aan brengen van enige veranderingen om het ombouwen van de etiket teermachines van colonne 6 en 7 te versnellen. Beloning 100, P. Verkennis, bouwkundig onderh.: Ver betering van de Sankey-pallet. Beloning 25,-. A. de Kruyf, mech. werkpl.: Het uni verseel maken van de feedpijpen voor de vullers van de col. 1, 2, 3, 4 en 5. Belo ning f 25, Een aanmoedigingspremie ontvingen: L. A. Peters, bott., 15,W. Drijvers, mach.kamer, f 15,(2x); M. Oele, int. transp., 15,L. A. Heesbeen, oplei ding, 10,R. Dechering, proc. techn., 10,H. de Kort, int. transp., 25, J. Lehmler, kwal.dnst, ƒ25,P. Breur, bott., f 15, 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 17