Afscheid L. Robbe Afscheid A. v. d. Waal Schrijver, verontschuldigde, de heer Robbe toe. De heer Tazelaar dankte de scheidende plaatwerker voor diens grote inzet, prees zijn zelfstandigheid, vakkennis en kijk op het werk en zei het bijzonder te betreuren, dat de afdeling deze goede kracht nu moest missen. De heer Tazelaar bracht tenslotte de dank over van de bazen en collega's „voor de prettige mede werking in de afgelopen jaren". Namens het jubileumfonds kwam vervolgens het duo De Keizer/Van Dijk naar voren, van wie laatstge noemde de heer Robbe toesprak en hem een cadeau onder couvert over handigde. Voor mevrouw Robbe wa ren er mooie bloemen. Met een kort en kernachtig dank woord van de heer Robbe werd het officiële gedeelte van dit afscheid be sloten. Dank Mede namens mijn vrouw en kinde ren zeg ik directie, bedrijfsleiding, chefs en collega's gaarne dank voor de belangstelling, de vriendelijke woorden en de cadeaus op de dag van mijn afscheid. Tevens wil ik iedereen nog eens bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelo pen jaren. L. Robbe De heer Robbe, die op 6 juni afscheid nam, tijdens zijn dankwoord. Na zijn 25-jarig jubileum, twee jaar geleden op 20 april gevierd, was de heer L. Robbe op 6 juni opnieuw de hoofdpersoon op de receptie, nu ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rotterdamse brouwerijgemeen schap. De ontvangst bij de bedrijfsleiding verliep zeer geanimeerd, mede dank zij de bijdragen van de heer Robbe zelf, die onder meer iets vertelde over zijn hobbycon troleur, op de ene zondag (tegen een kleine vergoeding) bij Feijenoord, op de andere zondag (onbezoldigd) bij Overmaas. Aan het slot van de bijeenkomst dankte de heer Van Rossem na mens directie en bedrijfsleiding de heer Robbe voor hetgeen deze gedu rende ruim een kwart eeuw in het belang van Heineken had gedaan. Mevrouw Robbe werd, voor haar aandeel in de prestaties van haar man, van harte in deze dank betrok ken. In de raadskelder sprak de heer Taze laar, die allereerst de chef van de mechanische werkplaats, de heer De heer Kamphorst sprak zijn grote bewondering uit voor de wijze waar op de heer Van der Waal zich steeds had omgeschakeld, vooral ook omdat zijn gezondheid wel eens te wensen overliet. De heer Kamphorst wenste de heer Van der Waal nog een ge zond en lang leven toe en overhan digde hem het personeelscadeau: een elektrische boortol met enkele hulp stukken. Namens de afdeling boekhouding sprak de heer Van Schaik, die ver telde dat het beslist geen sinecure was geweest een cadeau uit te zoeken, omdat de heer Van der Waal vele liefhebberijen heeft, zoals het bouwen van modelvliegtuigen en knutselen in het algemeen. Uiteindelijk zijn het hulpstukken voor de boortol gewor den: onder andere een figuurzaag, een polijstset en een zaagtafel, die hij namens de afdeling overhandigde. In zijn dankwoord zei de heer Van der Waal dat het hem na zevenentwintig jaar in een prettige sfeer gewerkt te hebben moeilijk viel afscheid te ne men. Hij dankte de directie, de spre kers voor hun vriendelijke woorden, voor de mooie cadeaus en allen, die hun belangstelling getoond hadden. 1950 werd de heer Van der Waal overgeplaatst naar de expeditie, op welke afdeling het begrip controle wederom een grote rol speelde. Toen omstreeks die tijd de Bossche brou werij in bedrijf ging, bracht dit een reorganisatie van de expeditie met zich mee. Het werk op deze afdeling verminderde en de heer Van der Waal verhuisde naar de boekhouding, waar hij zich ging bezig houden met (we willen echt niet vervelend wor den!) de controle, factuurcontrole welteverstaan. Op deze afdeling, waar duizenden facturen per jaar door zijn handen zijn ge gaan, is de heer Van der Waal tot aan zijn pensione ring gebleven. Op 30 mei nam de heer A. van der Waal in de Rotterdamse raadskelder afscheid van vele goede bekenden, collega's en van Heineken. De heer Kamphorst opende deze bij eenkomst met een terugblik op de loopbaan van de heer Van der Waal. Onze scheidende medewerker bleef in zijn oude vak, toen hij in 1942 bij Heineken in dienst trad: van een con- trolebedrijf naar de poortcontrole. In Het personeelscadeau voor de heer Van der Waal, die op 30 mei met pensioen ging, be stond uit een elektri sche boortol met hulp stukken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 11