!l alle records EVEN DE IDEEËNBUS hebben in Bombay, India, een meisje geadopteerd. Door allerlei omstan digheden kan dit kind niet naar Nederland komen. Geregeld gaan er nu kleertjes en speelgoed naar India. De heer Hofman is wat de ideeënbus betreft al eerder in het nieuws ge weest. Hij is topscorer voor Rotter dam en dat hij niet alleen vakkundig treffers weet te plaatsen, maar ook nog wel eens geluk heeft, blijkt uit de uitslag van de trekking, waarbij hem nog eens twee prijzen te beurt vielen. WIJZIGINGEN IDEEËNBUS Zoals eind april werd bekendgemaakt heeft de directie, op advies van de centrale ideeënbuscommissie, besloten twee belangrijke wijzigingen in de ideeënbusregeling aan te brengen. In de eerste plaats is, met ingang van Drie „toppers" van de afgelopen tijd. Het zijn de „mannen" Poelman, Hofman en Koreman (v.l.n.r.) uit respectievelijk Amsterdam, Rotter dam en Den Bosch. Onder grote spanning opende de heer Van den Akker de trekking van de loterij ideeënbusactie. V.l.n.r. de heren Swinkels en De Vries, mej. Dickhoff en de heren Spijker, Ten Bruggen Cate, Van den Akker, Mulders en Prins (chef legkelder). 1 mei 1969, aan elke plaatselijke com missie een nieuw lid toegevoegd. Deze leden zijn benoemd door de directie op voordracht van de ondernemings raad. De plaatselijke commissies zijn nu als volgt samengesteld (de namen van de nieuwe leden zijn cursief ge drukt): Amsterdam: drs. J. J. C. Goos, voorzitter F. U. Verver, secretaris J. J. Spoorenberg, lid P. A. van Liempt, lid G. Dooyeweerd (plaatsverv. lid) Rotterdam: ir. J. M. van Rossem, voorzitter J. Spijker, secretaris J. Kamphorst, lid H. Weeda, lid Ph. B. Dankloff plaatsvervlid) Den Bosch: ir. A. K. E. ten Bruggen Cate, voorz. J. M. M. van Berkom, secretaris A. J. Swinkels, lid A. Mulders, lid L. H. Timmermans plaatsvervlid) De centrale ideeënbuscommissie is thans als volgt samengesteld: ir. H. Wanschers, voorzitter mr. D. P. de Graaf, secretaris J. F. Stap, lid G. T. Kleiberg, lid Voorts is de beloningsformule ge wijzigd. Voorheen werd hierbij de zogenoemde regressiefactor gehan teerd, die inhield, dat bij besparingen van grote bedragen de beloningen procentueel werden verminderd. Deze regressiefactor is thans bij Heineken afgeschaft. De nieuwe formule houdt in, dat de beloning in het algemeen 12V2°/o van de besparing in het eerste jaar van zijn toepassing bedraagt. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen (zoals een niet geheel nieuw idee, het voorstel ligt gedeeltelijk op het ter rein van de inzender), kan de be loning worden verminderd met V4, V2 of 3/t gedeelte van het oorspronke lijke bedrag. De hoogte van de beloningen, die door de plaatselijke commissies kun nen worden toegekend, is gebracht op 500,Beloningen boven dit bedrag worden door de centrale ideeënbuscommissie behandeld. Een en ander treedt in werking met terug werkende kracht tot 1 oktober 1968. DE TOPPERS Door de centrale ideeënbuscommissie werden in de afgelopen tijd de vol gende beloningen toegekend: AMSTERDAM: J. Moes, alg. werkpl.: De mecha nische bediening bij de fustenwas machine vervangen door pneuma tische besturing, waardoor minder tl tt ït ij ït i. n :r le ■f P n g >- rt t- 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 9