Hoogste beloning - f 2.500- - sloei Uitbreiding plaatselijke commissies en nieuwe beloningsformule Er is de afgelopen tijd stevig in nopscnorerJn de. p "n d.en ?kker' J 13 Den Bosch, ontving de hoogste-beloning-tot-nu- de (ideeën)bus geblazen! De toe, f 2.500,—uit handen van ir. H. Wanschers. speciale actie, die van 1 augus tus '68 tot 1 januari van dit jaar werd gehouden, heeft een verheugend aantal ideeën opgeleverd. Voorts konden er onlangs enkele hoge beloningen worden toegekend, waarvan u de bedragen samen met de namen van de geestelijke vaders van de voorstellen elders in dit artikel vermeld vindt. Belang rijk nieuws was ook de vaststelling van een nieuwe beloningsformule, evenals de wijziging in de samenstelling van de plaatselijke ideeën buscommissies. Ook op deze twee onderwerpen zullen wij straks nader ingaan. Als klap op de vuurpijl vond op 7 mei in Den Bosch de uitreiking plaats van de hoogste-beloning-tot-nu-toe bij Heineken. Het was de heer P. A. van den Akker, voorman legkelder van onze brouwerij aldaar, die uit handen van de voorzitter van de centrale ideeënbus commissie, ir. H. Wanschers, het mooie bedrag van 2.500in ontvangst mocht nemen. Voor deze uitreiking was 's middags om half vijf door de centrale ideeën buscommissie een bijeenkomst belegd in de kleine zaal van het ontvangst gebouw. Hierbij waren ook de plaat selijke ideeënbuscommissies uit Am sterdam, Rotterdam en Den Bosch vertegenwoordigd, terwijl verder be halve uiteraard de hoofdpersoon van deze middag, diens directe chef, en kele collega's en twee leden van de Bossche ondernemingsraad aanwezig waren. In zijn toespraak wees de heer Wanschers erop, dat, evenals andere hoog beloonde ideeën, ook het voor stel van de heer Van den Akker een schoolvoorbeeld was van het totstand komen van een goed idee. De daar voor benodigde „ingrediënten" waren, aldus de voorzitter van de centrale commissie, „vakkennis, in teresse en gericht denken". Nadat hij een overzicht had gegeven van de stand van zaken van de ideeënbus tot nu toe, sprak de heer Wanschers de hoop uit dat velen, aangemoedigd door de hoge beloning van de heer Van den Akker, ertoe zullen komen opnieuw of voor de eerste maal hun geestesprodukten in de IDN-bus te deponeren. Daarna maakte de voorzitter van de centrale commissie de hoogte van de beloning bekend, complimenteerde nogmaals de heer Van den Akker en overhandigde hem de envelop met daarin vijfentwintig briefjes van honderd. Nadat alle aan wezigen de nog wat beduusde maar toch zeer gelukkige ideeëntopscorer gefeliciteerd hadden, sprak de heer Kloppenburg zijn vreugde erover uit, dat hij op het laatste ogenblik toch nog in staat geweest was deze uit reiking bij te wonen. Onze directeur richtte zich met enkele woorden tot de heer Wanschers en dankte hem en de andere medewerkers van de verschillende commissies voor het vele werk, dat zij op het zo belangrijke gebied van de ideeënbus verricht heb ben en nog verrichten. Applaus voor de nog wat beduusde, maar toch zeer gelukkige hoofdpersoon. Trekking loterij Vervolgens vond de trekking plaats van de loterij, die verbonden was aan de in de aanhef genoemde ideeënbus actie. De heer Van den Akker werd uitgenodigd het eerste lot, goed voor de hoofdprijs, een wasautomaat ter waarde van 998,te trekken. Hij deed een goede greep, want tot ieders verrassing en niet in het minst van de betrokkene zelf, die als OR-lid de bijeenkomst bijwoonde, bleek deze prijs gewonnen te zijn door de heer Th. Konings uit Den Bosch. Om beur ten trokken de aanwezigen daarna een lot uit het tapfust, waarbij de uitslag onder het toeziend oog van drs. T. de Vries (c.p.d.) door mejuf frouw E. A. P. M. Dickhoff (c.p.d.) nauwkeurig werd bijgehouden. De volledige uitslag treft u elders op deze pagina's aan. De ideeënbusdubbel heeft ook in de gezinnen van de winnaars veel vreug de gebracht. De heer Konings bij voorbeeld vertelde, dat de wasauto maat bijzonder goed van pas kwam, terwijl de heer Van den Akker met de vijfentwintig briefjes de inrichting van zijn nieuwe huis gaat bekostigen. De woning, waarvan de bouw al in een vergevorderde staat is, zal hij waarschijnlijk in september met zijn gezin kunnen betrekken. Een heel andere bestemming krijgt het geld dat de heer Hofman te Rot terdam als beloning voor een van zijn ideeën ontving. Hij en zijn vrouw 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 8