Bierproeven op het NIBEM. Het NIBEM organiseert eens per jaar een zomervergadering, waar het land bouwkundig deel van het werk wordt behandeld en waaraan een brouw- gerstexcursie wordt gekoppeld. De aanwezige vakgenoten kunnen dan zien, hoe het met de komende gerst- oogst staat gesteld en krijgen dikwijls reeds bij het bezoek een indruk hoe deze oogst kwalitatief zal uitvallen. Tegen het einde van elk jaar vindt steeds de Brouwersdag plaats. Bij de gehouden voordrachten ligt de na druk meer op het terrein van de bier bereiding. De Europese brouwerijen werken sa men in de European Brewery Con vention (E.B.C.) met het doel de we tenschap van het bier te verruimen. Iedere twee jaar wordt een congres gehouden, dat ongeveer een week duurt. Dit congres wordt gewoonlijk door 1500 a 2000 deelnemers bezocht. Dit toont naar onze mening duide lijk aan, dat het hier om een vak gebied gaat dat men bepaald niet ingeslapen mag noemen en dat in volle ontwikkeling is. Vanzelfspre kend levert het NIBEM een zeer be langrijke bijdrage hierbij. Wij willen besluiten met een bekende fabel te ontluisteren, die in de laat ste tijd veel wordt gehoord. Bezoe kers, die hun vakantie in Centraal- europese landen doorbrachten, wisten te vertellen, dat de bieren daar veel sterker waren en dat zij zelfs bieren met 12 alcohol hadden gedronken. Men heeft zich dan kennelijk verkeken op het etiket. Terwijl het in Nederland verplicht is de sterkte van het bier in het aantal volumenprocenten alco hol uit te drukken, is het in andere landen de gewoonte het oorspronke lijke suikergehalte van de wort, dus vóór de vergisting (het zogenoemde stamwortgehalte), aan te geven. Aangezien bier gewoonlijk voor twee derde uit vergistbare suikers bestaat en deze vervolgens voor de helft uit alcohol en de andere helft in kool zuur worden omgezet, wordt onge veer een derde van het stamwort gehalte alcohol. Een Pilsener bier, zo als dat in de meeste landen wordt gebrouwen, heeft per definitie een stamwortgehalte van 12%, zodat hieruit 4 alcohol wordt gevormd. Dit zijn echter gewichtsprocenten. Bij de omrekening op volumenprocenten moet dit met een factor van 1,25 worden vermenigvuldigd. Op deze wijze ontstaat het alcoholgehalte van 5 dat op een flesje Pilsener bier staat vermeld. Met het rechtzetten van deze veel gehoorde misvatting besluiten wij ons relaas over het NIBEM. Tijdens deze nagisting vergist het laatste procent vergistbare suiker en wordt het bier met koolzuur verza digd. De tijdsduur bedraagt vier tot twaalf weken, waarbij de gebruikte gist een belangrijke factor is. 9. De filtratie en het bottelen. Hier na wordt het bier over een platen- filter gefiltreerd en in flessen gebot teld. Het is nu gereed en kan geana lyseerd worden en op smaak en geur getest. Brengen wij nu een bezoek aan het servicelaboratorium waar grondstof- en biermonsters in opdracht worden geanalyseerd. De gerstmonsters wor den gewoonlijk geanalyseerd op vocht, eiwitgehalte, kiemvermogen en sortering. Maar ook de raszuiverheid van partijen gerst wordt dikwijls on derzocht. De meeste gerstrassen vra gen namelijk om een afzonderlijke vermoutingsmethode. Bij vermenging van twee rassen treden veelal onre gelmatigheden bij de kieming op, waardoor het uiteindelijke resultaat aanzienlijk ligt beneden dat wat zou kunnen worden verwacht indien de gersten afzonderlijk zouden zijn ver mouten en daarna in dezelfde ver houding gemengd. De bepaling van de raszuiverheid vindt voornamelijk langs microscopische weg plaats. Een andere interessante hoek in het laboratorium is die waar de maisch- baden staan. Dit zijn in feite kleine brouwhuisjes waar men onder genor maliseerde omstandigheden wort maakt. Op deze wijze is het moge lijk mout in het laboratorium te analyseren. Op het researchlaboratorium worden met behulp van moderne analyseme thoden onderzoekingen verricht. Mo menteel is een belangrijk punt van onderzoek het uitwerken van snelle methoden om de verschillende ver gistbare suikers uit wort kwantitatief te bepalen. Het betreft hier suikers als glucose, fructose, maltose en mal- totriose. Deze laatste suiker wordt merkbaar langzamer vergist dan de eerste drie, zodat sommige gisten hier wat moeite mee hebben. Een gevolg hiervan is een stagnerende „rijping" van bier. Door een bepaalde voorbe handeling van de wort kan tegen woordig de gaschromatograaf voor de kwantitatieve bepaling van deze suikers gebruikt worden. Andere punten van onderzoek zijn bijvoorbeeld de invloed van fluoride ring van brouwwater op de gisting en de bierkwaliteit. Ook het onderzoek naar de mogelijkheid van het toepas sen van nieuwe technieken in het brouwproces behoort tot de taak van deze afdeling. Microscopische analyse op raszuiverheid. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 7