NIBEM-rassenproefveld Bruinisse. 4. De filtratie. Bij de filtratie volgt men een eenvoudig principe. Men laat de onoplosbare bestanddelen, die voornamelijk uit kafdeeltjes bestaan, zich afzetten op een bodem met gaat jes en bouwt op deze wijze een filter- laag op. Nadat men met de filtratie begonnen is, pompt men terug tot de vloeistof wort genoemd helder „loopt" en eerst dan laat men het gehele brouwsel in de wortketel lopen. 5. Het koken. Hierna vindt gedu rende twee uur het koken plaats, waarbij om de enigszins bittere smaak aan het bier te geven hop wordt toegevoegd. 6. Het koelen. Hiertoe wordt een warmtewisselaar gebruikt. De wort koelt men af tot 8° C. 7. De hoofdgisting. Tijdens de gis ting worden uit suikers alcohol en koolzuurgas gevormd. De hoofdgisting vindt plaats bij 8 C. Iedere dag wordt de voortgang van de vergisting gemeten. De gisting wordt dusdanig geregeld dat na ongeveer zeven dagen nog ongeveer 1 vergistbaar extract aanwezig is. Dit is namelijk nodig voor de nog volgende nagisting. 8. De nagisting. De nagisting vindt plaats bij 0 C in dichte tanks die van een drukventiel zijn voorzien. Indien een nieuw ras gedurende enige jaren goede resultaten heeft opgele verd wordt het als brouwgerst ge accepteerd. In het NIBEM brouwhuis wordt iedere dag een brouwsel gemaakt. Dit is ongeveer 50 liter groot. Alle op brouwerijen toegepaste brouwmetho- den kunnen hier worden bestudeerd. Bij het brouwen moeten de volgende fasen worden onderscheiden: 1. Het malen van het mout. 2. Het beslaan. Dit vindt plaats door het gemalen mout te mengen met water van ongeveer 50° C. 3. Het maischen. Dit is in feite het instellen van de temperaturen, waar bij de verschillende enzymatische pro cessen, zoals de afbraak van het eiwit en het zetmeel, plaatsvinden. In de praktijk wordt dit bereikt door het beslag op te warmen en bepaalde rus ten in acht te nemen: bij 50° C (ei witafbraak), bij 65° C en bij 75° C (zetmeelafbraak). Na het bereiken van de temperatuur van 75° C wordt met een jodiumoplossing gecontro leerd of er nog zetmeel aanwezig is. Indien geen zetmeelreactie meer wordt waargenomen pompt men het brouwsel naar de klaringskuip. A NIBEM Brouwhuis (capaciteit 50 I). de kieming. De vochtige gerst wordt in kiemcilinders overgebracht en hierin tot kieming gebracht onder voortdurende doorleiding van met water verzadigde lucht. Deze be luchting dient om het bij de kieming gevormde koolzuur en de ontwikkelde warmte af te voeren. Bij de kieming vormt zich de wortelkiem en worden tevens de voor het brouwproces nood zakelijke enzymen gevormd. Na vijf tot zeven dagen wordt het kiempro ces afgebroken door de gerst op de eest van 45 tot 4 te drogen. Dit vindt binnen twintig uur plaats. Ter wijl vroeger de temperaturen met de hand werden opgevoerd, is de eest, evenals in moderne mouterijen het geval is, thans van temperatuurpro- grammering voorzien. Indien een gerstras enige jaren op dit kwekersstamveld en op de interpro vinciale proefvelden een goed figuur geslagen heeft, wordt het op grotere schaal namelijk op hectarevelden uitgezaaid ter vergelijking met een standaardras. De van deze velden ver kregen gerst wordt in een commer ciële mouterij vermouten. Het mout wordt nu in een aantal brouwerijen verwerkt. Tijdens de bierbereiding verricht men een groot aantal waar nemingen. Uiteindelijk wordt het bier geproefd en de resultaten op het NIBEM ingezameld en vergeleken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 6