Het zilveren jubileum van drs. J. Gombert 0 Onder grote belangstelling vierde de heer Gombert, direc teur van Heineken Technisch Beheer N.V., op 1 mei te Rotterdam zijn 25-jarig jubileum. Behalve de raadskelder waren voor deze gelegenheid ook de dependance en de kantine van het H.T.B.-gebouw in gebruik, welke laatste twee ruimten via een geluidsinstallatie met de raadskelder waren verbonden. Vier sprekers voerden deze middag het woord. Dr. J. P. Ton, die zijn toespraak begon met een hartelijke gelukwens ook namens de raad van bestuur, beschreef vervolgens de persoon en de verdiensten van de jubilerende directeur. Deze had, aldus de heer Ton, een fraaie en snelle carrière opgebouwd, waarop hij met recht trots mocht zijn. Be gonnen als assistent-bedrijfsleider werd de heer Gombert binnen een jaar bedrijfsleider, eerst in Singapore en ver volgens in Rotterdam en Amsterdam. In 1956 volgde zijn benoeming tot onderdirecteur produktie Nederland en in 1963 tot directeur van Heineken Technisch Beheer. Deze schitterende carrière had de jubilaris te danken aan zijn vele goede eigenschappen. „In de eerste plaats is daar", zo De heer Ton verrichtte het ceremonieel van deze middag, het opspelden van het gouden ereteken, behorende bij het zilveren jubileum van de heer Gombert. zei de heer Ton. ,,de combinatie van intellect, vakkennis en organisatievermogen. Vervolgens de charme van zijn per soonlijkheid, waardoor hij gemakkelijk met mensen van allerlei functies op verschillend niveau weet om te gaan. In de derde plaats de alzijdigheid van de jubilaris, niet alleen tot uitdrukking komend in het grote aantal functies, dat hij bekleedt, maar ook en vooral door zijn houding ten opzichte van problemen buiten de techniek." Een houding, waarbij steeds sprake was van een open oog voor de moei lijkheden in andere sectoren. Als vierde factor noemde de heer Ton de wijze, waarop mevrouw Gombert in de afge lopen jaren haar man heeft gesecondeerd en geholpen van zijn loopbaan datgene te maken, wat hij nu bereikt heeft. „Mede dank zij u", zei de heer Ton, „is uw man opgeklom men tot een van de belangrijkste posten in ons concern, waar het gaat om het bewaken van ons hoogste goed: de kwaliteit van het Heineken bier." Vervolgens verrichtte de heer Ton het ceremonieel van deze middag door het be vestigen van het eremetaal op de revers van de jubilaris. Namens het personeel van de vestiging Rotterdam sprak daarna de heer Ferdinandus. Hij deed dat „uit eigen erva ring" omdat zoals hij zei hij de heer Gombert, die een groot deel van de afgelopen 25 jaar Rotterdam als standplaats heeft gehad, ruim dertien jaar persoonlijk kent. Typerend voor de jubilaris noemde hij onder meer diens belangstelling niet alleen voor de grote produkten zoals Heineken, Star, Tiger en Anchor, maar ook voor andere, kleine biertypen. „Die kennis van andere biertypen is ons goed van pas gekomen, onder andere in Johannesburg." En: „U heeft ook behoorlijke problemen op te lossen ge kregen. Deze pakte u aan met een zeer praktisch elan", aldus de heer Ferdinandus, die het laatste met enkele voor beelden toelichtte. Vermeldenswaard waren ook de per soonlijke contacten met allerlei mensen, met als voorbeeld de technische conferenties, waarvan er zowel in het Verre Oosten als in West-Afrika reeds enkele gehouden zijn. Bij dit beeld van een praktische chef hoorde een praktisch cadeau, meende de heer Ferdinandus. Dat laatste was er gekomen, dank zij de geweldige bijdrage van het personeel van de Rotterdamse vestiging, van „het gangetje" in Am sterdam en van het H.T.B.-personeel in Johannesburg. Het geschenk bestond uit een motorzaag ten behoeve van het snoeien en dergelijke van bomen. Mevrouw Gombert toonde zich zeer verrast met de tuinparasol, die haar eveneens door de heer Ferdinandus werd aangeboden. De heer Van Zetten, chef bottelarij, sprak namens de bazen en onderbazen van de Rotterdamse brouwerij. Hij stelde vast, dat de heer Gombert een groot aantal jaren een zeer nauw contact gehad heeft met de bazen en onderbazen, eerst als bedrijfsleider, later als directeur. „De herinnering aan die periode is nog lang niet vervaagd", aldus de heer Van Zetten, die de aanbieding van een geschenk als volgt Namens het personeel van de vestiging Rotterdam sprak de heer Fer dinandus. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 3