van Westerlo. Felix Huizinga. wuruen, udi iit;l yeiuiu syiiunruun blijft Innon mot hot hoold Voordat een programma als Brandpunt Buitenspel (dat 50 mi nuten duurt) uitgezonden kan worden, komt er nog heel wat voor kijken. Fons Peters is er zeker vier we ken mee bezig; de twee weken vóór de uitzending zijn echter de drukste. Er moeten dan namelijk op het laatste moment nog films gemaakt worden en het komt voor, dat deze op de middag vóór de avonduitzending nog gemon teerd moeten worden. Het programma zelf gaat over sport, maar de ploeg probeert het van een heel andere kant te be naderen: meer de achtergronden van de sport. Vandaar de naam Brandpunt Buitenspel. De mede werkers aan het programma zijn dan ook geen sportjournalisten. Het initiatief kwam tot stand als reactie op slechte tv-sportpro- gramma's. Men is volkomen on afhankelijk van sportbonden of spelers. Wil je een goed programma ma ken, dan is een goede teamgeest belangrijk, anders ben je ner gens. In B.B. spelen filmpjes ook een grote rol. Verder gaat alles life, zoals bijvoorbeeld informa ties en interviews. Als er een in terview plaatsvindt, bestaat ech ter wel de kans, dat B.B. uitloopt, omdat je een goed vraaggesprek nu eenmaal niet zomaar kunt af breken. Daar wordt dan ook re kening mee gehouden: er is altijd wel een filmpje, dat op het laatste moment kan vervallen. Het maken van een programma lijkt op een compositie, volgens Peters. „Als het materiaal in rek jes naast elkaar ligt, weet je wat je hebt. Ik ga dan naar huis", zegt hij, „en denk erover na, hoe ik het wil hebben. Terug in de ambachtsschool (we voelen ons ook echte ambachtslieden) zet ik het met de montagetechnicus in elkaar. Als het geheel klaar is, dan ga je met zijn allen bij elkaar zitten en levert iedereen kritiek. Dat moet je kunnen verdragen. We zijn allemaal wel nerveus voor zo'n uitzending, dat is misschien wel nodig, anders krijg je nooit een goed programma." Fons Peters heeft bij de KRO een Kwam niet in beeld Tijdens de repetities. I I ««aavvfxi y. zodat deze er een punt achter Madeleen Beeld van een beeld. Oebele, een kindermusical, geschreven door Harry Geeien, met bijdragen van Imme Dros, Lea Smulders, Bram van Erkel en anderen. De mu2ikale arran gementen staan op naam van Joop Stokkermans. Regie: Bram van Erkel. Dekorontwerp: Els Salomons. KRO- produktie: René Sleven. MEDEWERKENDEN: Willem Nijholt als Koen de Graaf: Wieteke van Dort als Aagje Ritsema Herman Vinck als Augustus Rozegeur Ineke Kuit als lerares handenarbeid: Ab Hofstee als Paulus, PTT postbezor ger; Lex Goudsmit als Lars Löwen- dröm; Kinderballet o.l.v. Olga Dzia- liner; Het Overdonderd Overfraai Oe- beler kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde; Poppenkast ..Pietje Prik", ge speeld door Jan Nelissen en Eeike Boschma. SPECIALE GASTEN: Goochelaar ..Marcomck"; Kees Ver kerk, spelend op orgel; Filmpje van schuttingbeschilderingen door leerlin gen van de Nicolaas Maesschool te Amsterdam; Wielrengroepje van ..Ulys ses" uit Amsterdam. Het programma duurt 55 minuten en wordt eens in de vier weken op zaterdagmiddag Neder land I, uitgezonden. Inderdaad, Brandpunt Buitenspel. .Attentie Ampex opname 30 se conden na nu". We waren erg verrast door de spontane uitnodiging van René Sleven, producer van de KRO- tv, om het kinderprogramma Oe bele bij te wonen. Twee midda gen hebben we de repetities en opnamen bijgewoond in studio 4 te Hilversum en nog intensiever beleefd wat het betekent: 55 mi nuten tv in kleur. Het is misschien leuk als we proberen de sfeer te omschrijven (zonder al te tech nisch te worden). De nieuwe NTS-studio is een waanzinnig groot pand, dat ver deeld is in vier studio's (er zijn er nog eens twee in aanbouw!), kantoorruimten en technische ruimten. Door René Sleven wer den we rondgeleid en voorge steld aan technici en artiesten. Het gekke was, dat we ons er meteen thuisvoelden, mede om dat de contacten snel gelegd werden. Het kinderkoor en kin derballet huppelden door elkaar tijdens de repetities. Het viel ons op hoe natuurlijk de kinderen ble ven onder de studiolampen en de kritische blikken van de regis seur. De heer Sleven maakte ons dui-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 29