Hl 8RMM „Hij swiept eruit, zie je dat?" Aan het woord is Fons Peters, regisseur/redacteur van het KRO- programma Brandpunt Buitenspel, dat om de vier weken vanuit stu dio Bellevue life wordt uitgezon den. (Na juni stoppen ze er ech ter een tijdje mee.) We bevinden ons (dankzij een uit nodiging via een Amsterdamse collega, die bevriend is met Fons Peters) in het Technisch Film Centrum van de NTS te Bussum. Alle zuilen kunnen van dit Cen trum gevestigd in een oude ambachtsschool gebruikmaken. Op het moment dat wij er zijn, wordt er gewerkt aan een filmpje over de motorcrosser Broer Dirks en niet te vergeten diens bakke nist. Montage-technicus Fred Tan, in dienst van de NTS, die hem ech ter geregeld uitleent aan een of andere omroep, zit achter een montagetafel, waarop twee ban den lopen: een filmband en een geluidsband. Voor zich heeft hij een klein scherm, waarop hij de beelden van de film ziet. Hij zit aan een stuk door te knippen en te plakken. Uit twee dagen filmen moet tenslotte een filmpje over blijven van ongeveer negen mi nuten. Anderhalve minuut pro gramma is gemiddeld één dag montage. (Bij sport- en actuali teitenprogramma's ligt deze ver houding anders.) Ons werd ver teld, dat monteren net zo belang rijk is als filmen. Nu is het heel gemakkelijk in een geluidsband te knippen. Dat merkt toch niemand. Maar in een film knippen kan niet zo maar, want dan krijg je verspringingen. Je ziet dan bijvoorbeeld dat een spreker naar rechts kijkt (voor de kijkers links) en opeens naar links (voor de kijkers rechts), zonder dat je gezien hebt, dat hij zijn hoofd draaide. Het is moei lijk uit te leggen, maar wij snap pen het in ieder geval. Dat ver springen kan je opvangen door op een ander formaat over te gaan of er een tussenshot van iets heel anders tussen te doen. Er moet natuurlijk wel op gelet worden, dat het geluid synchroon bliift Innon mot hot hoplH cyjx; r\m ir\o/1 c/ ijcociiuc uruuiucii, \Jkjiiio l iuuul ccii sfjtil&l til René Sleven. EEN CO-PRODUKTIE K.R.O.-DRIELUIK '67 Goedgekeurd vooralle leeftijden Fons Peters. Aad van den Heuvel Opname van een opname. Jeugdrubriek onder redactie van madeleen van eek, hans jonkers, rudie van eekert, ad sinkeldam, greet de klerk, rené prins, els kiiper, cor lange, yvonne schutselaars en emmy bangma speciale opleiding gehad voor re gisseur. De meesten die dit werk doen, komen uit de journalistiek. Wanneer je dan bij een omroep vereniging komt, gaan ze je eerst alles uitleggen. Ais blijkt dat je er geen feeling voor hebt, ga je er na een jaar of een, twee weer uit. Over een jaar of vijf zal er echter, volgens Fons Peters, wel een soort tv-academie komen. We hebben de rechtstreekse uit zending bijgewoond in Bellevue en zijn ook in de regiekamer ge weest. Daar zit een man achter een enorme tafel met ontelbare knoppen. Voor zich heeft hij acht monitors met daarboven een ge woon televisietoestel. Tijdens B.B. wordt er gewerkt met vier camera's, die alle een ander beeld laten zien. De came- ralieden krijgen vanuit de regie kamer door waar of op wie zij de camera moeten richten. De re gisseur kiest uit de vier beelden, die op de monitors verschijnen, het beeld dat de huiskamer in gaat. De cameraman kan zien wanneer zijn shot uitgezonden wordt, er gaat dan namelijk een rood lampje branden op zijn ca mera. De regisseur staat ook in contact met de floormanager (op nameleider); deze geeft onder meer aanwijzingen aan de pre sentatoren, die niet in contact staan met de regisseur. De floor manager zorgt er verder voor, dat een uitzending vlot verloopt, dat gasten, die geïnterviewd wor den, tijdig op hun plaats zitten. Hij geeft de interviewer een teken als bijvoorbeeld de vier minuten voor een vraaggesprek om zijn, zodat deze er een punt achter moet zetten. We hebben al ver teld, dat dit laatste niet altijd kan. Er staan ook nog microfoonhen- gels. De mensen, die deze bedie nen, staan eveneens in contact met de regisseur. Het moeilijke van hun werk is er voor te zor gen, dat de hengels niet in het beeld komen. Het is misschien wel interessant te weten hoe men de ondertiteling krijgt bij een interview (om de spreker aan te duiden). Men heeft dan een zwarte kaart met de naam van de man die op dat mo ment in beeld is in witte let ters. Deze kaart wordt door een camera opgenomen en de witte letters verschijnen in beeld. Zo krijg je dus eigenlijk twee opna men (de man én de letters) door elkaar te zien als één beeld. Aan het einde van het programma worden alle namen van de mede werkers getoond. In dit geval staat er een hele rij kaarten ach ter elkaar, die een voor een voor de camera worden gehouden. We hebben geprobeerd wat foto's te maken. Dit gaf eerst wel wat moeilijkheden, omdat er niet ge fotografeerd mag worden zonder perskaart. Toen we echter ver telden wat we hier deden en waarvoor we kwamen, leverde dat geen problemen meer op. Bij ons vertrek uit Bellevue kre- ren we een uitnodiging van de heer René Sleven, producer KRO televisie, voor het bijwonen van een televisieproduktie in Hilver sum. Dit aanbod hebben we uiter aard geaccepteerd, zodat we nu nog even gaan „Oebele". Madeleen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 28