Succesvol optreden van Bedrijfsbrandweer Den Bosch KOMENDE PENSIONERING 30 mei A. v. d. Waal, boekhouding, Rotterdam (off. datum: 31 mei) 6 juni L. Robbe, mech. werkplaats, Rotterdam (off. datum: 31 mei) DE LEEFTIJD DER STERKEN Op 5 juni hoopt de heer R. de Winter te Rot terdam zijn tachtigste verjaardag te vieren. Wij wensen hem alvast van harte geluk. Mevrouw D. IJlstra-Beukelman (Rotterdam) hoopt op 24 juni vijfentachtig jaar te worden. Vanaf deze plaats wensen wij haar een prettige dag toe. DE LEEFTIJD DER ZEER STERKEN De heer J. F. Niemeyer (Amsterdam) hoopt op 30 mei zijn 91ste verjaardag te vieren. Drie ennegentig jaar wordt mevrouw C. M. Minne- bruiker-Lakerveld (Rotterdam). Wij wensen hen beiden alvast van harte geluk. 55-JARIG HUWELIJK De heer en mevrouw A. Lakerveld (Rotterdam) gedenken op 28 mei de dag, waarop zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen hen een prettige dag toe. DIVERSEVAATJES Te koop t.e.a.b.: Fiat 1100 (oktober '63). Te bevragen bij: C. van Rooijen, Rotterdam, toe stel 345. BUITENLAND: Mevrouw G. J. F. Suykerbuyk-Raats vertrok op 4 april uit Lagos naar Neder land. Eveneens op 4 april reisde mevrouw P. C. W. Koopman-van Leeuwen met haar jongste dochter naar Singapore, waar haar man al eerder was terugge keerd. Op 5 april kwam de heer J. B. Groot huis met zijn gezin uit Kinshasa met ver lof naar Nederland. Uit Kisangani vertrok op 6 april de heer J. J. de Winter met zijn vrouw met verlof naar Nederland; op 8 mei keerde hij weer terug. De heren C. Allport en J. Hirt en hun gezinnen verlieten op 7 april Kaduna om met verlof naar Europa te gaan. Op 11 april werden de heer en me vrouw Rodenburg-Freymuth te Gisenyi verblijd met de geboorte van een doch ter, die zij Danielle Frédérique noem den. Op zaterdag 3 mei jl. organiseerde de Gemeentelijke Bossche Brandweer een wedstrijd voor bedrijfsbrandweren te 's-Hertogenbosch. Vijftien brandweer korpsen, waaronder negen zonder motor- pomp en zes met, waren aanwezig. Na- De winnende ploeg. Op 15 april kwam de heer R. Elert uit Lagos met verlof naar Nederland. Ir. J. B. R. Schwietert reisde op 16 april met zijn gezin naar Surabaja, waar hij als Technical Manager is gedetacheerd bij P.T. Perusahaan Bir Indonesia. Uit Kuala Lumpur kwam op 17 april de heer J van Meel met zijn gezin voor een kort verlof naar Nederland. Eveneens op 17 april arriveerde me vrouw R. Veldhuizen-Kroonenburg met haar beide kinderen uit Freetown in Ne derland. •Na genoten verlof keerde de heer A. L. M. van Rijn op 18 april met zijn ge zin terug naar Singapore. De heer J. R. C. C. Schorens vertrok op 18 april naar Martinique, waar hij tijdelijk de heer H. van Schaik als pro- duktieleider zal vervangen. Op 19 april kwam de heer J. R. E. Kraft uit Moundou met zijn gezin met verlof naar Nederland. Mevrouw J. H. Koppenol-Vreugden- hil kwam op 23 april uit Kaduna naar Nederland. Uit Gisenyi kwamen op 27 april de heer P. Snoey en zijn gezin met verlof naar Nederland. Na genoten verlof reisde de heer C. Bussmann op 1 mei weer naar Kinshasa. Eveneens op 1 mei vertrok mevrouw J. E. M. Kreuger-van Giezen met haar jongste zoontje naar Brazzaville. De heer G. Quelle vertrok op 4 mei naar Surabaja, waar hij als Commercial Manager is gedetacheerd bij P.T. Perusa haan Bir Indonesia. Op 5 mei reisde de heer R. Lans naar Freetown, waar hij als Brewer werkzaam zal zijn bij Sierra Leone Brewery Ltd. Mevrouw M. Phaff-Sparreboom kwam op 5 mei uit Freetown in Nederland aan. Naar Lagos werd op 6 mei uitgezon den de heer J. Dijkstra; hij is als Engi neer gedetacheerd bij Nigerian Brewer ies Ltd. Op 6 mei vertrok mevrouw M. A. van der Goes-Janssen met haar kinderen uit Lagos naar Nederland. tuurlijk nam ook de bedrijfsbrandweer van Heineken Den Bosch, die met twee ploegen uit kwam in de klasse zonder motorpomp, hieraan deel. Het te blussen object betrof een brom fietswerkplaats met woonhuis. Op de be gane grond was een benzinebrand ont staan, waarbij een van de bewoners door elektriciteit getroffen bleek te zijn. De vlammen hadden de trappen van het huis geblokkeerd en waren tot de derde ver dieping doorgedrongen. Na het einde van de wedstrijd, die zeer spannend en vermoeiend was, ontving ir. Ten Bruggen Cate de burgemeester van Den Bosch, de juryleden en de brandweerlieden in de kantine van de brouwerij. Bij de bekendmaking van de uitslag, bleek dat Heineken I de eerste en Heineken II de tweede prijs gewon nen hadden. Het gezelschap bleef daarna nog enige tijd in feestelijke stemming bij een. Een week later, zaterdag 10 mei jl., von den de (zeker zo belangrijke) provinciale wedstrijden plaats bij de N.V. Hartog te IN MEMORIAM Op 20 april 1969 overleed na een lang durige ziekte, eigenlijk nog onverwacht, onze medewerker op de afdeling ad ministratie te Amsterdam, de heer J. EELHART De heer Eelhart trad op 5 juni 1929 in onze dienst als employé op de afdeling expeditie. Hij verrichtte de diverse expeditiewerkzaamheden, zoals onder andere het opnemen en verwerken van de bestellingen, tot mei 1960, waarna hij werd overgeplaatst naar de afdeling magazijnadministratie. Vanaf maart 1963 was hij werkzaam op onze kasafdeling. De plichtsbetrachting en het verant woordelijkheidsgevoel van de heer Eel hart waren dermate groot, dat hij, on danks zijn ziekte, zich altijd veel moeite heeft gegeven zijn taak te blijven ver vullen. Helaas heeft de heer Eelhart zijn 40- jarig dienstjubileum niet meer mogen beleven. Nu, op 60-jarige leeftijd, is hij te vroeg van ons heengegaan. Wij verliezen in hem een goede collega en een trouw medewerker. J. S. IN MEMORIAM Wij ontvingen het droeve bericht, dat de heer M. C. Pols op 9 april is over leden. De heer Pols, die 70 jaar ge worden is, was van 1920 tot aan zijn vervroegde pensionering in 1955 werkzaam in de Rotterdamse vestiging. Op 20 april overleed de heer F. N. Vogtschmidt. Deze oud-medewerker, die 69 jaar geworden is, was van 1924 tot aan zijn pensionering in 1964 verbonden aan de Amsterdamse brouwerij. De andere ploeg, die de tweede prijs behaalde. Oss. Een selectieteam van Heineken Den Bosch werkte wederom in een pijlsnel tempo en zo goed als foutloos het „par cours" af. Als klap op de vuurpijl werd ook hier de eerste prijs behaald, met tot resultaat, dat onze Bossche brandweer ploeg op 21 juni a.s. uit zal komen in de gewestelijke wedstrijden in Leusden (Utrecht). De ploeg hoopt dan geplaatst te worden voor de landelijke wedstrijden, die op 6 september a.s. in Zwolle zullen plaatsvinden. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 27