ON IZ E JUBILARI SS E N N. BURGERS J. J. M.HOLLANDER DANK! 40-jarig jubileum Op 15 april 1929, twintig en een derde jaar oud, is de heer Burgers, van voren Nicolaas, voor velen Nico, bij Heineken in dienst getreden. Na een tijdelijk dienstverband op de afdeling expeditie werd hij na zes weken (dat had men snel en scherp gezien) in vaste dienst aangesteld als assistent van de toenmalige kassier, de heer Mars. Eind 1947 kwam hij in de afdeling produktie als administratief assistent van de bedrijfsleiding; later is hij secretaris van de bedrijfsleider geworden. Hoe goed hij zich die veertig jaar heeft geweerd en de bijzonder prettige wijze waarop, moet de jubilaris, zijn vrouw, familie, genodigden en allen die verder aanwezig waren wel heel duidelijk zijn geworden op de te zijner ere aangerichte jubileumreceptie, als altijd gehouden in 't Roei schip, op 15 april 1969. De heren Goos, Sinterklaas, Verver, Biesheuvel, Eibers, Keiler, Roose, Vos en d'Artillac Brill getuigden allen op hun wijze van het vele en goede werk dat de jubilaris voor de brouwerij had verzet en waren erg dankbaar voor de bijzonder prettige manier waarop hij iedereen steeds tege moet was getreden en had geholpen, niet alleen de mensen met wie hij dagelijks had te maken, maar ook en vooral de relaties van buiten, onder wie in de eerste plaats de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen dienen te worden genoemd. Allen waren vol lof en hoopten dat de samenwerking nog vele jaren zou worden bestendigd. In het hiervoor genoemde rijtje heren behoren twee namen eigenlijk niet thuis en wel Sinterklaas en Biesheuvel. Deze heren zijn namelijk niet bij Heineken werkzaam of werk zaam geweest. De heer Biesheuvel kwam namens de familie een fijne tuintafel en een ligstoel aanbieden en de heer Sinterklaas was er om zijn knecht, die hem op vele sportclub-Sinterklaasfeesten als Zwarte Piet ter zijde had gestaan, te feliciteren. Vele cadeaus werden aangedragen en aangeboden om vriendelijke woorden materieel te onder strepen: een Zaanse klok, een boek met wenken om een groot klaverjasser te worden, een tuinstoel, een gereed schapstas, bloemen voor mevrouw Burgers en diverse andere zaken, die vanwege de verpakking aan de aandacht van uw correspondent zijn ontsnapt. Het was voor mevrouw Burgers erg sneu, dat zij de dag na de viering in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Cor en Nico, blijf nog lang de goede kameraden, die je altijd voor velen van ons bent geweest, blijf nog jaren gezond om onder meer te genieten van de vele en mooie cadeaus, die jullie op 15 april hebt mogen ontvangen en zo nu en dan terug te denken aan je mooie jubileumreceptie. Een ,,Opa gaat op sex"-album, zoals jij voor mijn jubileum hebt samengesteld, heb ik helaas niet kunnen tekenen, maar wij hopen, dat de oorkonde, die collega Sinkeldam zo kun dig heeft gemaakt, ook iets voor je mag betekenen. In tijdnood, op 1 mei geboekstaafd door qu^ Bruin Mede namens mijn vrouw hartelijk dank voor de onvergetelijke receptie ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum. Voor de fraaie cadeaus en voor het optreden van het voormalige brouwersmannenkoor en de oud collega's Sinterklaas en Pieterman, wil ik deze dank nog eens extra benadrukken. n. BURGERS De heer Burgers was op 15 april veertig jaar werkzaam bij Heineken Amsterdam. 25-jarig jubileum Vrijdag, 18 april 1969. Voor de tweede maal in één week een daverend jubileum, ditmaal van de heer J. J. M. Hol lander, baas van het brouwhuis, silogebouw en de gist- kelders. Enkele pessimisten hadden na het enerverende 40-jarig jubileum van de heer Burgers de indruk, dat de belang stelling op dit jubileum enige terugslag zou ondervinden. Niets was echter minder waar. Als er zo'n tweehonderdtwintig personen blijk geven van hun belangstelling en uit deze belangstellenden dertien sprekers ook nog iets te zeggen hebben, dan moet de jubi laris toch wel een bijzondere plaats innemen in de brouwerij gemeenschap. Dat is ook zo en voor diegenen, die het nog niet helemaal duidelijk was, hebben de sprekers het „waar om" op een zeer gevarieerde wijze nog eens naar voren gebracht. De heer Goos over de taak van de jubilaris in het bedrijf als afdelingschef: grote waardering had hij daarvoor, vooral ook omdat de heer Hollander destijds op vrij plotselinge wijze deze taak op zich had moeten nemen. Ook voor zijn werk in de personeelsvereniging bracht de heer Goos dank. De heer De long vertolkte daarna de gevoelens van de afdeling. Grote dank voor de goede samenwerking stond hierbij centraal. De heer Eibers sprak namens de collega bazen, waarbij een boekje over de buitenspelregels bij voet bal en een boekje „Hoe leer ik biljarten" ook enkele per soonlijke banden naar voren brachten. De felicitaties voor mevrouw Hollander met haar verjaardag, eveneens op deze dag, ontlokten de zaal het eerste feestlied. De heer Stap sprak geruime tijd over de activiteiten van de jubilaris in de personeelsverenigingen. Over de gehele inzet van de heer Hollander op dit gebied, zijn aandeel in de organisatie van verschillende evenementen en zijn eerste pogingen tot samenvoeging van de indertijd nog afzonder lijke sport- en ontspanningsverenigingen. Nu deze samen- 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 17