FUNCTIECLASSIFICATIE r ZOALS U REEDS uit de laatste en voorlaatste editie van Vers van 't Vat in de rubriek „Van de onder nemingsraden" kon vernemen, is door de directies van de werkmaatschappijen van het concern besloten een classificatie van func ties te laten plaatsvinden. In verband hiermee acht de coördinatiecommissie functieclassificatie, die voor dit project in het leven is geroepen, het niet meer dan juist dat een ieder zo goed mogelijk op de hoogte moet zijn gebracht van wat er nu precies gaat gebeuren. Vandaar dit artikel. WAT IS FUNCTIECLASSIFICATIE? Functieclassificatie is een methode, waarmee de zwaarte van de ene functie vergeleken kan worden met die van een andere, zodat de onder linge rangorde van functies kan wor den bepaald. Werd deze rangorde vóór het samen gaan van Heineken, Amstel en Vru- mona door de afzonderlijke onder nemingen zelf vastgesteld, na het sa mengaan van de ondernemingen werd het nodig geacht die onderlinge rangordebepaling voor het gehele concern op uniforme wijze te laten plaatsvinden. WAAROM FUNCTIECLASSIFICATIE? Had iedere onderneming voor het samengaan haar eigen arbeidsvoor waarden, na een inventarisatie van de voorwaarden bij Heineken, Amstel en Vrumona is gebleken, dat deze niet op alle onderdelen gelijk waren. Er wordt nu gestreefd naar een ge harmoniseerd beloningssysteem in het concern, waarbij rechtvaardigheid en billijkheid de eerste vereisten zijn. Door de functieclassificatie kan nu de zwaarte van de functie, die een belangrijk onderdeel vormt van het beloningssysteem, worden beoordeeld. Andere elementen hiervan zijn onder meer leeftijd, functiejaren en beoor deling. Hierbij dient direct te worden vermeld, dat functieclassificatie geen uitspraak doet over de wenselijke hoogte van de beloning: functieclas sificatie bepaalt slechts de onderlinge rangorde van functies. HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK? Wil men iets zinnigs zeggen over de zwaarte van een functie, dan moet men in de eerste plaats weten wat de inhoud ervan is. Met andere woorden, welke werkzaamheden moeten in de functie worden uitgevoerd? Eerst wordt er een functiebeschrij ving gemaakt. Aan de hand daarvan zal, onafhankelijk van de kwaliteiten van de functionaris, het beeld van de functie gevormd worden. Vervol gens zal de functie, c.q. zullen de uit te voeren werkzaamheden, vanuit verschillende gezichtspunten worden bezien. De mate of frequentie waarin de inhoud van een gezichtspunt voor komt wordt door middel van een tabel vertaald in een cijfer. Per ge zichtspunt kunnen nu twee of meer functies met elkaar worden vergeleken en kan de relatieve zwaarte van de ene functie ten opzichte van de andere worden bepaald. de zwaarte van de ene functie ten opzichte van die van de andere Op deze wijze ontstaat een rang orde per gezichtspunt voor die func ties. Aangezien de gezichtspunten niet van even groot belang of ge wicht zijn, is ieder gezichtspunt bo vendien voorzien van een zogenoem de afweegfactor. Door een berekening is tenslotte een totaalwaarde (in punten) per functie te bepalen. Zijn de puntentotalen van alle functies bekend, dan kunnen zij onderling vergeleken worden en kan hun rangorde worden bepaald. WIE WERKEN AAN HET PROJECT MEE? Voor de functieclassificatie is de vol gende coördinatiecommissie samen gesteld. H. J. BOLTHOF, chef personeeldienst Vrumona; N. BROEKHUYSEN, hoofd personeelzaken Amstel; Mr. D. P. DE GRAAF, chef centrale personeeldienst Heineken; Drs. W M. M. VAN BAAL, chef afdeling organisatie van het staforgaan management planning. De leiding van het project is opge dragen aan drs. W. M. M. van Baal, die bij het Raadgevend Bureau Ir. B. W. Berenschot N.V. een cursus volgde op het gebied van functieclas sificatie. Voor de volledigheid wordt vermeld, dat de heer Van Baal te bereiken is op het hoofdkantoor van Heineken: 2e Weteringplantsoen 21, Amster dam, tel. 020-63881, toestel 221. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 12