UITREIKING PETER STUYVESANTPRIJZEN 1969 economische aspecten, terwijl de andere groep alle in het eerste rapport genoemde alternatieve vestigingsmo gelijkheden heeft bestudeerd voor wat betreft de werkgelegenheid van het Rotterdamse personeel. De directie heeft duidelijk gesteld, dat de raad van bestuur er de voor keur aan heeft gegeven eerst het be sluit omtrent verplaatsing van het produktiegedeelte van de brouwerij te nemen en aan het personeel bekend te maken en daarna op zoek te gaan naar een geschikt terrein. Een nieuwe studie hiervoor is inmiddels reeds ter hand genomen. Hierbij wordt gedacht aan een zo gunstig mogelijke situatie nabij Rotterdam. Zodra zekerheid be staat omtrent de ligging van genoemd terrein zullen nadere mededelingen volgen. ROTTERDAMSE BROUWERIJ VERLAAT MAASSTAD Enkele beelden van de Rotterdamse brouwerij, die aldaar nog ongeveer vijf jaar lang in bedrijf zal zijn. Het kantoor (zie de foto op de voor pagina) blijft te Rotter dam gevestigd. Op 10 april werden in Den Haag door de Amerikaanse ambassadeur, de heer W. R. Tyler, de Peter Stuyve- santprijzen 1969 uitgereikt aan vijf Nederlanders, die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij het bevorderen van de handelsbetrekkingen en de vriendschappelijke banden tussen Ne derland en Amerika. Ook de heer Tyler zelf ontving deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn werk als ambassadeur. Op de foto ziet u het gezelschap na de uitreiking. V.l.n.r. prof. dr. E. H. van der Beugel, buitengewoon hoog leraar te Leiden, de heer H. W. A. van den Wall Bake, president-direc teur van Algemene Bank Nederland N.V., de heer P. van den Berg, pre sident-commissaris van North Ameri can Philips (New York), de heer M. H. Damme dipl. ing., lid van de raad van bestuur van Verenigde Machine fabrieken N.V. en jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland, lid van de raad van bestuur van Heineken's Bierbrou werij Maatschappij N.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 5