De leden van de ondernemingsraad waren bijzonder teleurgesteld over deze mededeling en spraken hun ongerustheid uit over de toekomstige werkgelegenheid voor het Rotterdamse personeel. Met spanning werd het moment tegemoetgezien waarop de directie in staat zou zijn de beslissing over de toekomst van het Rotter damse bedrijf mede te delen. Op 2 april om negen uur werden de leden van de OR weer bijeengeroepen voor een extra vergadering. Behalve de voltallige directie van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. waren hierbij ook dr. J. P. Ton, lid van de raad van bestuur, en drs. J. Gombert, directeur van Heineken Technisch Beheer, aanwezig. De leden van de OR waren alles behalve gerust bij tot blijdschap. De leden van de OR hebben daarna nog vele vragen op de directie afgevuurd. Voor de toezegging, dat bij de ver plaatsing van de produktie met de ondernemingsraad steeds overleg zal worden gepleegd over daarmee ver band houdende personeelsaangelegen heden en voor de wijze waarop de directie de ondernemingsraad heeft ingelicht, zegde de ondernemingsraad van Rotterdam de raad van bestuur en de directie dank." Studie gaat voort Het besluit tot verplaatsing van het produktiegedeelte van de Rotterdamse brouwerij werd genomen op grond van twee rapporten, die elk door een aparte studiecommissie zijn opgesteld. Daarbij heeft de ene commissie zich bepaald tot de produktietechnische en de daarmee verbonden bedrijfs- De vragen van de journalisten op de persconferentie werden beantwoord door v.l.n.r. de heren Van der Werf, Rinkel en Van Lookeren Campagne. het zien van zoveel directeuren. Een opmerking van de voorzitter, dat na het voorlezen van de mededeling van de raad van bestuur er tot elf uur gelegenheid zou zijn over deze mede deling te praten, dat daarna de directie een gesprek zou hebben met ver tegenwoordigers van de vakvereni gingen en dat om twaalf uur de pers over de gedane mededeling zou wor den ingelicht, maakte de ongerustheid nog groter. Men was bang voor min der gunstige berichten. Na het voor lezen van de mededeling door de voorzitter was deze ongerustheid weg genomen. Men was reeds eerder vertrouwd geraakt met de gedachte, dat op de bestaande plaats geen nieuwe brou werij zou worden gebouwd. De mede deling echter, dat de nieuwe brouwerij in verband met de belangen van het personeel zo dicht mogelijk bij Rot terdam zal moeten komen, gaf reden Het Rotterdamse personeel, telkens In groepen bijeengekomen in de bedrijfskantine, werd 's middags op de hoogte gebracht van het nieuws.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 4