ROTTERDAMSE BROUWERIJ VERLAAT MAASSTAD PLAATS VAN NIEUWE VESTIGING NOG NIET BEKEND Een van de laatste luchtfoto's (1967). KLM-Aerocarto Het besluit is gevallen: De brouwerij te Rotterdam zal niet worden her bouwd, maar krijgt een nieuwe vesti gingsplaats zo dicht mogelijk bij de Maasstad. Dit was het belangrijke nieuws, dat woensdag 2 april in Rotterdam na mens de raad van bestuur door de directie werd bekendgemaakt. De plaatselijke ondernemingsraad, om negen uur voor een extra vergadering bijeengeroepen, werd als eerste van de genomen beslissing op de hoogte gesteld. Om elf uur ontving de directie de vertegenwoordigers van vakorganisa ties, waarna om twaalf uur een pers conferentie werd gehouden, 's Mid dags volgde de bekendmaking aan het personeel, dat zich telkens in groepen in de bedrijfskantine ver zamelde om daar uit de mond van een der directieleden het nieuws te vernemen. Nog diezelfde middag wer den ook de ondernemingsraden van de beide zusterbrouwerijen van de genomen beslissing op de hoogte ge steld. Tenslotte werd aan het eind van de middag de mededeling van de raad van bestuur per post aan het huisadres van alle personeelsleden verzonden. Van de zijde van de Rotterdamse ondernemingsraad ontving de redactie de hiernavolgende reactie op de be kendmaking van het nieuws. Ongerustheid weggenomen bij Rotterdamse ondernemingsraad „Vele jaren heeft er onzekerheid ge heerst over het voortbestaan van de Rotterdamse brouwerij op het terrein aan de Crooswijksesingel. Nadat destijds door de directie be sloten was zo mogelijk op de oude plaats een nieuwe brouwerij te bou wen. moesten met de gemeente Rot terdam nog vele besprekingen ge voerd worden om uiteindelijk tot een vast plan van vernieuwing te komen. In de vergadering van de onder nemingsraad van 16 september 1965 kon de voorzitter tenslotte het vol gende meedelen: „De beslissing is gevallen. De brou werij te Rotterdam blijft op haar huidige plaats en zal worden ge moderniseerd, terwijl de capaciteit zal worden uitgebreid." De leden van de ondernemingsraad uitten hun vreugde over dit besluit en waren blij het personeel eindelijk gerust te kunnen stellen. Na dit tijdstip zag men langzamer hand allerlei werkzaamheden, die aan de vernieuwing vooraf moesten gaan. Huizen aan de Linker Rottekade en in de Isaac Hubertstraat werden ont ruimd en gesloopt. De maquette van de nieuwe brouwerij werd getoond en het nieuwbouwplan toegelicht. Ook de mouterij werd gesloopt en binnen enkele jaren dacht men een nieuw gebouw te zien, waarin de energie- dienst zou zijn ondergebracht. Dacht men. Op 9 september 1968 werd de ondernemingsraad voor een extra vergadering bijeengeroepen, waarin de voorzitter meedeelde, dat de her bouw van de Rotterdamse brouwerij opnieuw in studie zou worden ge nomen. Gedurende deze studie, waar mee ongeveer een half jaar zou zijn gemoeid, zou het slopen worden stil gelegd en zou niet met nieuwbouw worden begonnen. De bekendmaking van het besluit aan de plaatselijke ondernemingsraad.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 3