*1 3 VEBy OLD „HIGH" IN THE SKY IS Slotavond der zelfwerkzaamheid De laatste avond werd doorge bracht op de Jan Bakx, het op leidingsschip aan de Parkkade. Er stonden vele leuke dingen oo het programma, waarvan het „zelf doen" het belangrijkste was. Zo werd met acteurs en actrices van het Nieuw Rotterdams Toneel to- neelqespeeld, met bekende beel dende kunstenaars getekend, ge schilderd en gebeeldhouwd. On der leiding van Nel Roos en Ine ke Sluiter kon je balletdansen. Er werd muziek gemaakt en ca baret gedaan. Na afloop dansen tot één uur. Kortom: een leuk besluit van een ooed georganiseerd Jeugdfestival '69. Graag vestigen wij even jullie aandacht op het volgende: In verband met het 50-jarig jubi leum van de KLM heeft deze een drietal historisch waardevolle affi- ces laten herdrukken, die symbo lisch zijn voor de gedenkwaardige pioniersperiode van de KLM. Het free music quartet van Pierre Courbois (achter het drumstel). (Foto jeugdredactie Bubble Cap, Shell) fs 4* 3» Tevens is aan deze set één modern exemplaar toege voegd, namelijk een afbeel ding van de Boeing 747 (zegt je dat iets?) die in 1971 aan onze nationale luchtvloot zal worden toegevoegd. Deze vier affiches (1 set) kunnen gekocht worden tegen de prijs van f 3,60 per set. 3» «OVAf WJTCH •fstt SEE TWICE AS EUROPE IN HALF THE TIME Als je dit bedrag over maakt op de rekening van de KLM bij de Al gemene Bank Neder land N.V., postgironum mer 602785, Schiphol- Oost, t.n.v. KLM-Neder- land, onder vermelding van „KLM-Jubileum af fiches", dan krijg je een koker met 1 set thuis gestuurd. Wil je twee sets dan maak je ge woon f 7,20 over en ga zo maar door. Het is geen geld en beslist de moeite waard. Het for maat bedraagt 1 meter bij 64 cm. Als je dus een piepklein kamertje hebt kan je deze ermee behangen! 3* 3* -< WW WW. «TTW- WW "5 ,ww jé*. TW.. T W. 'f .W. 'W, „Zo stel ik me de hel voor". De reactie van een meisje na het op treden van het free music quartet Pierre Courbois. Met nog ha/fgescheurde trommel vliezen, nagalmende gillertjes die door m'n hoofd tollen, kan ik haar eigenlijk geen ongelijk ge ven. Als volslagen leek op jazz-gebied maakte ik dit optreden mee. Het free music quartet werd in 1961 als eerste in Europa door Pierre Courbois opgericht. Deze gran dioze drummer speelde als eerste Nederlander in de jazz geschiedenis in 1963 drie maanden in de Blue Note te Pa rijs met enkele bekende groothe den zoals Bud Powel, Rene Tho mas en lohnny Griffin. In dat zelfde jaar won hij op het Jazz Festival in Düsseldorf de prijs voor de beste drummer en de solistenprijs. Ook een jaar later was hij daar nog de beste drum mer. Tot zover in het kort de bliksem carrière van Pierre Courbois. En nu: een optreden tijdens het Jeugdfestival. De hele ontwikke ling van de jazz vanaf 1900 wordt in vogelvlucht onder de loep ge nomen, door een verteller, die op een uitermate droge manier „Zelf doen" op de Jan Bakx. zoals Bebop, Ragtime en Boogie- woogie. Op een teken van de verteller pakken de leden van de groep hun instrumenten en spelen dan een nummertje, dat een be paalde stijl typeert. Het publiek komt overeind uit de stoelen en begint mee te swingen. Na elk nummer een warm applaus. Een daverend applaus zelfs na het karakteristieke voorbeeld van de vijfkwartsmaat in de muziek, po pulair geworden door vooral Da ve Brubeck: Take Five. En dan: free music, de laatste twintig minuten. Dit betekent: een van de musici het geeft niet wie begint te spelen. Een an der ziet daar iets in, hoort er iets in en zet ook in. Op zijn manier, op zijn instrument. Zo componeren de spelers al drummend, blazend, vibrafonerend, enzovoort. Ze spe len dus niet vanaf een partituur. Het resultaat is geen mooie har monieuze muziek, maar een oor verdovend geweld, een krijsende saxofoon, een klagend dwarsfluit je. een zenuwachtige vibrafoon, een opzwepend ritme. En toch klopt het allemaal. Ondanks alle zo te horen wanklanken"hoor je een bepaalde lijn, valt het op hoe voortreffelijk de musici op elkaar ingespeeld zijn, hoe ze op, slaat z'n armen over elkaar en luistert aandachtig naar zijn bandgenoten. Zoals de saxofo nist, die dan opeens èn saxofoon èn cornet pakt, deze allebei aan zijn mond zet en zeer geïnspi reerd verder blaast. Voor twee zelfs! Dan is daar het einde, eigenlijk net zo plotseling als het begin. Enthousiast is de reactie van het publiek. Als het er in de hel werkelijk zo zou toegaan, dan is deze volgens mij beslist een weliswaar kort bezoekje waard! In één woord: fascinerend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 22