n ft Kladderen op een levensgroot doek. Zo ging Bené naar de openings dag, waarop hij Herman „Harle kijn" van Veen zag en het Ka merorkest onder leiding van Edo de Waart. Ook over een andere zaterdag, die bijna geheel ge wijd was aan ballet, zal René iets vertellen. Greet zag de voor stelling van „Nu" (John Osbor ne) gespeeld door het Nieuw Rotterdams Toneel. Hans was bij de musical „Sweet Charity" en Emmy gaat iets vertellen over free music, een vrij nieuwe en onbekende vorm van jazz. Dit waren zo'n beetje de hoogte punten van dit festival. Verder waren er nog interessante ate- lierbezoeken en gespreksgroe pen. We zijn wel tot de conclusie gekomen, dat je het Jeugdfes- tival eigenlijk helemaal moet mee maken om de sfeer te proeven. Die sfeer is bij ons maar ten dele overgekomen, omdat ieder van maar één zaterdag is geweest. Openingsdag: Herman van Veen en het Kamerorkest Ondanks het feit, dat er dit jaar voor het Jeugdfestival bij vele Rotterdamse bedrijven een aar dige jongedame verscheen, die met behulp van een diaserie het festival nog eens extra propa geerde, bleek bij de opening, op 1 maart, dat vooral de werkende jeugd slechts weinig belangstel ling toonde. Men neemt aan, dat de opoffering van vijf vrije zater dagen voor velen te veel ge vraagd was. Er waren echter toch (met scholieren meegerekend) bij na tweehonderd jongeren, die 's morgens om tien uur een beet je onwennig in „De Doelen" rondwandelden. Enkele onderwerpen trokken voor al de aandacht: Daar waren de grimeurs van het Nieuw Rotter dams Toneel, die enkele jongens en meisjes omtoverden tot ko ning, respectievelijk koningin en tot een schrikwekkende „Dood van Pierlala". Dit alles geschiedde onder de supervisie van artistiek directeur van het Nieuw Rotterdams Toneel, Rob de Vries, die met gulle hand ren zo belangrijk is. Daar was dat grote doek waarop een kunstschilder het grondpatroon had aangebracht dat door en kele enthousiaste jongeren in korte tijd werd bewerkt tot een bont schilderij, zoals je op bij gaande foto kunt zien. Er was een demonstratie van Amerikaans modern ballet, gedanst door de tweede klas van de vakopleiding van de Rotterdamse Dansacade- mie, onder leiding van Ineke Sluiters, (nu nog) danspedagoge aan dit instituut. Binnenkort zal zij deze school verlaten om met haar eigen groep (speciaal Ame rikaans modern georiënteerd) op te gaan treden in het land. Het hoogtepunt van deze morgen was wel het optreden van het Cabaret Harlekijn van Herman van Veen. Herman is een enorm beweeglijke figuur, die keer op keer het publiek doet schateren door zijn doldwaze, soms haast onnozele acts. Zijn herkennings liedje bestaat uit alleen maar los se klanken, op een kunstige wij ze tot een aardig geheel samen gesmeed. In zijn cabaret trad ook de negentienjarige Lenny Kuhr op, die juist de woensdag daar- Herman van Veen: „Drie schuintamboers". bijgewoond! Er waren verschillende sugges ties van de jongeren om dit soort concerten aantrekkelijker te ma ken door bijvoorbeeld op te treden in minder „deftige" kleding, om dat daar zeer tegenop wordt gezien of door het brengen van meer po pulaire werken. De musici het hiermee wel eens, maar woordden dat het nog zeer zou duren, voordat iets dergelijks is te realiseren. Het dragen van deze kledij is namelijk traditie en het publiek zou juist door de ver schillende kleding afgeleid kun nen worden. Edo de Waart merk te op, dat men dan uiteindelijk niet meer voor het concert komt, maar voor een modeshow. Elke deelnemer aan deze discussie kreeg na afloop een boekje, ge titeld „Muziek aan de Maas". Op 15 maart bracht ik een be zoek aan de Rotterdamse Dans- academie, waarvan Nel Roos di rectrice is. We zagen een klas sieke balletles, gegeven door de Engelse choreograaf en ballet- meester, tevens adjunct-directeur, Michael Holmes (nee, geen fa milie van Sherlock!) We waren stomver baasd dat de leerlingen doodvermoeid waren na elk onderdeel van de les, zoals bijvoor beeld sprongcombina- ties, omdat ze toch regelmatig trainen. Er was ook een Europees moderne les, iets geheel anders dan Amerikaans moderne stijl. De academie is eigenlijk een bij zonder instituut, in die zin, dat er een MAVO-school aan verbon den is, die buiten de normale vakken ook nog vijf maal per week klassiek ballet onderwijst en één maal per week een „na tionale les" (Russisch, Hongaars, Pools, enzovoort). De leerlingen krijgen dus normaal het MAVO- diploma (3- of 4-jarig) en kunnen daarna doorgaan met ballet of muziek (of gewoon een werk kring zoeken). Na een opleiding van nog eens drie jaar doen ze Het toneelstuk zal misschien door ve len die het zien zwaar" genoemd worden, vooral van wege het tragische effect. Maar juist de discussie er- met de regisseur van de Rest, An- onder redactie van van eek, hans jonkers, rudie van eekert, ad sinkeldam, greet de klerk, rené prins, els küper, cor lange, yvonne schutselaars en emmy bangma liefd op haar. Na veel geharre war en leugentjes om bestwil van haar kant, is hij bereid met haar te trouwen. Hij komt haar op zoeken in de bar en er ontstaat een geweldig feest, waaraan alle meisjes en ook de baas van de Een ingewikkeld standje. net Nieuwenhuyzen en Rick Ni- colet, eveneens een van de me despeelsters, werd dit stuk bij zonder duidelijk voor ons. Je kon alles vragen en kreeg op iedere vraag uitgebreid antwoord. Het is jammer, dat dit niet na ieder to neelstuk gebeurt. Zo zou verme den kunnen worden, dat velen na een schouwburgbezoek onbevre- bar meedoen. De jongeman komt dan toch op zijn besluit terug en Sweet Charity blijft in de bar achter. We mogen wel stellen, dat onze Nederlandse artiesten, met in de eerste plaats natuurlijk Jasperina, maar ook Jacco van Renesse als haar „lover", Milly Scott en Ron nie Bierman als de animeermeis- inn r\tr iryf o nnttiriMinn lm ilyo \/on mmmf-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 21