F. G. Seger J. Vermeule DANKBETUIGINGEN Ook de heer F. C. Seger was op 1 april 25 jaar bij Heineken Amsterdam. Zijn jubileum werd een dag later op de bekende Koelscheepse wijze ge vierd. 25-jarig jubileum Amsterdam, 2 april 1969. Ook de chef van ons bedrijfs bureau, de heer F. C. Seger, was evenals de heer Kamp- meyer op 1 april 1969 25 jaar bij Heineken werkzaam. Men heeft geloot wie 1 en 2 april dit feit zou her denken, met het u inmiddels duidelijk geworden resultaat. De heer Goos memoreerde dat de jubilaris, komend van de toen nog geheten hoofdboekhouding, in 1958 de eerste chef werd van het eerste bedrijfsbureau. Geen wonder dat hij vele moeilijkheden heeft moeten opvangen. Dat hij dit altijd met veel plezier en tact heeft gedaan is zeker een compliment waard. Spreker gaf een cadeau dat hij zelf niet graag zou ontvangen: een boormachine voor de winter- en een grasmachine voor de zomermaanden. Hij adviseerde de laatste zo spoedig mogelijk te ruilen voor een motormaaier. De heer Komin, sprekend mede namens de afdeling, dankte voor de bijzonder prettige samenwerking met de consciën tieuze mens Seger, die hij al op de hoofdboekhouding had leren kennen. Een snoeischaar en een reiswekker werden des heren Segers deel. De heer Verver gewaagde van de goede verstandhouding tussen de chef van het bedrijfsbureau en die van de afdeling personeelszaken en hoopte, dat deze verstandhouding en de. prettige samenwerking ook in de toekomst zal blijven bestaan. De heer Nijman, sprekend namens de vrienden van de overkant, dankte, na een grappige verhandeling over „deze en de overkant", voor de prettige samenwerking en de vriendschap. Wat hem is opgevallen is het feit, dat de heer Seger de mensen leert denken zoals hij het wil. De heer Stap, als voorzitter van de Heineken's Personeel Vereniging, zei dat de jubilaris al 16 a 17 jaar bestuurslid is van de sportclub en actief was als voetballer, tafeltennis ser, bridger en feestvierder. Aangehaald werd een uitspraak van Van der Zwaai, die eens gezegd heeft dat Seger voet balde met een debet- en een creditbeen. Als penningmeester is hij zuinig, maar niet tè. Zijn vriendelijke woorden liet de heer Stap vergezeld gaan van een rustgevend cadeau: een tuinstoel. De heer Van Essen, namens chefs en onderchefs, memo reerde dat men het met de instelling van het bedrijfsbureau wat gemakkelijker dacht te krijgen, maar dat dit achteraf op een misverstand bleek te berusten. Zijn waardering ging uit naar de mens Seger. En dan, voor het eerst voor zover ik mij kan herinneren, een dame in de praatstoel (een voorbeeld dat zeker navol ging verdient): mevrouw Landman van het bedrijfsbureau. Zij wilde graag even zeggen, blij te zijn met haar chef. Tot slot dankte de jubilaris de aanwezigen voor hun komst, de vriendelijke woorden en goede wensen en voor de waardevolle cadeaus, waarmee hij erg blij was. Hij liet zijn medewerksters en -werkers graag in alle lof delen. Overigens, zei hij, heb ik naast goede ook slechte eigenschappen, die ik niet zal noemen, misschien hebt u ze nog niet opgemerkt. En nu ik nog. Frans, evenals alle sprekers ben ook ik blij dat je na je ziekte weer in staat was deze heugelijke dag te vieren. Blijf nog jaren gezond om met Dini en de jongens te genieten van je mooie huis in Breukelen. Jammer dat je niet meer in de Geuzenstraat woont, want wanneer ik 's morgens na het perpendiculariseren met vrouwlief aan 't ontbijt zit, dan zie ik je ons huis niet meer passeren en zegt mijn vrouw niet meer: Nu wordt het ook jouw tijd, Oud Bruin 40-jarig jubileum Op woensdag 2 april was de raadskelder te Rotterdam weer geheel bezet, toen vele collega's en oud-collega's de heer J. Vermeule kwamen feliciteren met zijn 40-jarig jubileum. Dit jubileum stond tevens in het teken van het afscheid van de jubilaris, dat op 31 juli zal plaatsvinden. „Het komt tegenwoordig al niet dikwijls meer voor, laat staan in de toekomst, dat een dergelijk lang dienstverband gevierd wordt", aldus de heer Berkemeier, die de jubilaris als eerste toesprak en hem namens de directie hartelijk gelukwenste. Het contact met Heineken duurt al langer dan veertig jaar, omdat de heer Vermeule vóór 1929 diverse malen tijdelijk bij de brouwerij werkzaam was geweest. Tijdens dit „losse" dienstverband kwam de heer Vermeule in de voetbalclub, waar hij zich ontpopte als een rasvoet baller. Mede door deze sportactiviteit werd de band met Heineken nauwer en zo heeft de heer Vermeule zichzelf Heineken „ingetrapt". Sportief was de jubilaris niet alleen op de groene mat. Zijn hele houding ten opzichte van zijn werk en zijn collega's getuigt van grote sportiviteit. Zo herinnerde spreker zich, dat de heer Vermeule in het prille begin op de fiets de klanten afging om bestellingen op te nemen. Na de heer Vermeule nogmaals te hebben bedankt voor de prettige samenwerking, de ijver en plichtsbetrachting, speldde de heer Berkemeier de jubilaris de bij het jubileum behorende „diamanten" speld op. De heer Kamphorst heeft de heer Vermeule leren kennen als chef van de flessebieradministratie. De jubilaris stond daar bekend om zijn fabelachtige rekenkunst en zijn grote geheugen. Ook met zijn uitgebreide kennis van oud-Rot terdam heeft hij menigeen grote diensten bewezen. De heer Vermeule begon bij Heineken op de expeditie. Achtereen volgens was hij werkzaam op de postkamer en op de machi nale boekhouding, assisteerde hij de heer Overvliet en kwam hij in 1940 op de al eerder genoemde flessebieradministratie. Verknocht als hij was aan Rotterdam kon geen mens hem Aan allen, die op enigerlei wijze bij mijn 40-jarig jubileum van hun belang stelling hebben blijk gegeven, zeg ik, mede namens mijn vrouw, daarvoor hartelijk dank. Rotterdam J. VERMEULE Wanneer het afscheid nemen van Heineken zich openbaart als een feest waar alleen de lach en de pret overheerst, dan moet dit voor beide par tijen een heerlijke herinnering zijn en blijven. Mijn vrouw en ik zijn door de geweldige belangstelling, de vele cadeaus en de hartelijke woorden dermate getroffen, dat wij dit ons verdere leven in onze herinnering zullen meedragen als de grootste dag uit ons leven. Directie, collega's en allen die op de een of andere wijze aan deze dag hebben bijgedragen: wij zullen dit nooit vergeten! Heel hartelijk dank! Rotterdam J. VERKERK 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 10