KRYPTO-HOEK KRING-RAADSEL In tegenstelling tot een eerder ge geven Knip-raadsel, bleek het thans ter oplossing aangeboden raadsel door het wellicht te vele geknip, niet al te veel enthousiaste inzenders te kunnen oproepen. Tot de moedigen behoren de navol gende twee winnaars, te weten: 1. Mevrouw H. Leeflang-Hoorn te Am sterdam; 2. C. Vonk te Rotterdam. Beiden van harte. Als variatie bied ik u voor deze maand een Kring-raadsel aan. Het gaat hierbij om 20 woorden van 8 letters, waarvan het eerste woord reeds werd ingevuld. Tegenover el kaar staande hokjes dragen dezelfde letters, zoals het voorbeeld aangeeft. Waar echter de andere 19 woorden beginnen en in welke richting ze in het raamvak geschreven moeten wor den dient u zelf te bepalen. Uw inzendingen ontvang ik gaarne uiterlijk 5 juli a.s. te Amsterdam. Voor de winnaars zullen 3 cadeau bonnen van 7,50 elk beschikbaar worden gesteld. Denk aan de vakantie, u kunt zulk een bon goed gebruiken, derhalve veel genoegen. Keiler Het oefenkryptogram in het maart nummer schijnt moeilijker geweest te zijn dan de samensteller had ver wacht. Gezien althans het totaal aan tal ontvangen inzendingen (4 stuks), kan ik mij niet aan die indruk ont trekken. Rekening houdend met de veronder stelling, dat de geroutineerde krypto- puzzelaars, géén verstek hebben laten gaan (en uit enkele persoonlijke con tacten is mij dat wel gebleken) zullen er mijns inziens veertig geïnteresseer den geweest zijn. En dat is natuurlijk te weinig. Zij, die zich met enige schroom aan het oplossen hebben ge zet, er niet zijn uitgekomen en het OPLOSSING KNIP-RAADSEL Het gezegde luidt: ER ZIJN TWEE DINGEN SLECHT VOOR HET HART: TRAPPEN NAAR BOVEN LOPEN EN MENSEN NAAR BENEDEN TRAPPEN. 1huwelijksfeest; 2. hulpmiddel voor speciaal slechtziende ogen; 3. walvis achtig zoogdier; 4. verschillende za ken; 5. kleinste bestuurseenheid; 6. loofbomen; 7. niet toegestaan; 8. zich aan gevaar onttrekken; 9. onhandig te werk gaan; 10. smijten; 11. het voorkomen; 12. inwoner uit Arme nië; 13. zoete sterke dranken; 14. stoutmoedig; 15. in zich zelf gekeerd; 16. kortzichtige (in lett. zin); 17. echt; 18. dikhuidig dier in Afrikaanse rivieren; 19. geheim bekend maken; 20. bewijzen van deelgenootschap. niet hebben aangedurfd een onvol ledige oplossing in te zenden, raad ik aan de oplossing van het krypto- gram, dat hieronder is vermeld, nog eens aan de hand van de opgaven in het maartnummer na te gaan. Helaas was in de opgave één klein foutje ge slopen, namelijk vertikaal 11, waar stond: Kunst bedrijven", dit moest zijn: „Kunst-bedrijven". U ziet, dat zo'n klein streepje ook nog belang rijk is. Nu zal de oplossing „akten" een ieder wel duidelijk zijn. Graag wil ik nog enkele niet zo voor de hand liggende oplossingen toe lichten. Hor. 8. Zo kunt u zoo ook schrijven. Zoo is een internationaal gebruikte aanduiding voor dierentuin, afgekort van het Engelse woord „Zoological garden" en dan is het duidelijk dat „artis" als oplossing voor de hand ligt. Hor. 18. Hecht geen waarde aan dit lot. Een waardeloos lot is een „niet". Bovendien is nieten en hechten van dezelfde betekenis. Denk maar aan een niet-machine. Vert. 2. Hij durfde, de vlegel. Met een vlegel „dorst" men en bovendien is „dorst" een, naar mijn mening wel bekend ander woord voor „durfde". Van de twintig gegeven omschrijvin gen bevatten er veertien woorden, die in een kruiswoordpuzzel gebruikt hadden kunnen worden, namelijk: Hor. 1. troep. 3. engerd. 7. kleding stuk. 8. zoo. 9. tegenstander. 12. slot woord. 18. hecht. Vert. 1. nederlaag. 2. durfde. 4. ken nis. 5. middel. 10. het fijne. 11. be drijven. 16. snars. De overige zes omschrijvingen geven alleen een aanwijzing in welke rich ting gezocht moet worden. En deze richting kan dikwijls zijn een uitdruk king, spreekwoord of gezegde (dat komt niet in mijn kraam te pas; op het matje komen; hij weet zijn weetje wel e.d.). Nadrukkelijk wijs ik er op, dat iede re samensteller van een kryptogram zijn eigen principes heeft met betrek king tot de omschrijving. De heer Van Zuylen uit Amsterdam was zo vriendelijk mij er op attent te maken dat er in de Prisma-serie een boekje bestaat van Charles E. D. Julien, waarin een uiteenzetting gegeven wordt van de verschillende principes, waarop het kryptogram gebaseerd is. Hierboven heb ik enkele van mijn principes uit de doeken gedaan en ik hoop dat deze ertoe mogen leiden dat het aantal oplossingen op onder staand oefen-kryptogram verveelvou digd zal worden. Veel genoegen. Hulzebos 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 20