BRIDGE 35 km per uur en men per foto 5 minuten de tijd kreeg, was het tijd stip van aankomst vrij nauwkeurig te berekenen. Een ieder kwam dan ook op de juiste tijd binnen. De ne gatieven moesten bij de wedstrijdcom missie worden ingeleverd, die mede aan de hand van de gemaakte foto's, niet te veel en niet te weinig, de win naar aan zal wijzen. 's Middags hielden we onze traditio nele havenrondvaart (5), een goed be sluit van een gezellige dag. (5) traditionele havenrondvaart. De Nederlandse Bridge Bond heeft ongeveer 20.000 leden, waarvan het grootste deel aan wedstrijden deel neemt en over het algemeen gespro ken het spel serieus beoefent. Daar naast zijn er in Nederland nog wel vijf maal zoveel zg. thuisbridgers, die het spel uitsluitend „voor de gezel ligheid" spelen en beslist niet van plan zijn er een studie van te maken. Er is geen reden aan te nemen, dat de verhoudingen onder de lezers van Vers van 't Vat anders zouden zijn en daarom zal ik in de navolgende stukjes zoveel mogelijk aandacht be steden aan een aantal aspecten van het spel die voor iedere bridger van belang kunnen zijn. Het is niet mijn bedoeling een soort cursus te geven, er zijn genoeg goede en goedkope boekjes voor dit doel in de handel, maar het is me opgeval len dat er bij vele gezelligheidsbrid gers een aantal ingeroeste opvattingen leven die niet alleen verouderd zijn, de meeste zijn zelfs altijd onjuist ge weest. Ik zal een aantal van die zo genaamde algemene regels noemen: 1. Honneur op honneur 2. 2e hand laag 3. 3e man doet wat hij kan 4. Uitkomen met de hoogste kaart in de kleur die je partner gebo den heeft. 5. Het is beter met 4 klaveren azen te vragen, dan blijf je laag. Honneur op honneur Het ontstaan van die regel is gemak kelijk te verklaren. In veel gevallen is het goed om een voorgespeelde hon neur met een hogere honneur te dek ken omdat men dan een kaart van de partner kan vrijspelen. Voorbeeld: A V X H X X 10 9 X X Zuid speelt de boer voor en West moet met de heer „dekken" - Noord moet de aas nemen, kan dan nog een slag met de vrouw maken maar daarna krijgt Oost een slag met de 10 of 9. Zou West in de le slag de heer niet spelen dan blijft Zuid met de boer aan slag en maakt in totaal 3 slagen. Met dit voorbeeld zal niemand moei lijkheden hebben. Nog een voorbeeld: H X X B XX AX X waarbij deze „regel" niet opgaat. Een voorbeeld waar iedereen het mee eens zal zijn: A H X X XXXX Zuid speelt klein naar de heer. Als Oost nu de aas niet zou spelen dan kan vanuit Noord een kleine naar de vrouw gespeeld worden, waarna aas en boer over elkaar vallen en OW slechts 1 slag zouden maken. In dit voorbeeld wordt dus ook een hoge kaart van de tegenpartij met een hogere kaart gedekt (genomen) om een slag bij de partner goed te ma ken. Er zijn echter zeer vele gevallen V B 10 9 8 Als de vrouw uit Zuid wordt voor gespeeld zal zelfs de grootste beginner zich nog wel drie keer bedenken voor hij honneur op honneur speelt. Ieder een kan immers zien dat de vrouw met de aas moet worden overgeno men. Nu maken we de zaak iets moeilijker. Noord speelt het spel, we weten dus niet of hij de aas heeft en bovendien niet of hij bij de aas nog een of meer kleine kaarten heeft. Van een ding zijn we echter zeker, door de heer te spelen kunnen we geen kaart bij de partner hoog spelen, de V B 10 9 en 8 liggen immers op tafel. In dit voorbeeld is het in ieder geval niet goed de heer te spelen. Er is niets mee te winnen, en stel dat Noord slechts Ax heeft dan zal de 2e ronde toch het aas gespeeld moeten worden en is uw heer hoog. Bovendien bestaat nog de mogelijkheid dat Noord 4 kleine kaarten heeft en uw part ner het aas alleen. De heer en aas zul len over elkaar vallen en hoewel dit natuurlijk grote hilariteit bij de tegen partij verwekt zult u zich die schan de toch wel willen besparen. Er is een aantal gevallen waar het beslist onjuist is om honneur op honneur te spelen die iets minder bekend zijn. Hierop zullen we de volgende keer nader ingaan. D.N. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 18