AFSCHEID J. G.A. LIMPENS en N. SMEETS Op 17 mei vierde de heer J. B. van Meggelen, hier bij de etiketteer machines van colonne 3 in Rotterdam, zijn zilveren jubileum. jubilaris betrok de heer Van Zetten ook mevrouw Van Meggelen, die met een grote doos bonbons ver rast werd. Nadat de heer Salomons uit naam van het jubileum fonds gelukwensen en een cadeau onder couvert had aangeboden, sprak de heer Van Zetten namens de jubilaris een kort dankwoord. Op maandag 29 april was voor de heren Limpens en Smeets te Rotterdam de tijd van gaan gekomen. En zo namen we, zoals de heer Van Rossem het tijdens de officiële ontvangst zei, afscheid van twee goede collega's en twee gewaardeerde medewerkers. Die waardering klonk ook door in Hollandia, waar de heer Verkerk, chef van het magazijn, hen beiden toesprak. Zowel de heer Limpens als de heer Smeets zijn de afgelopen jaren in deze afdeling werkzaam ge weest. Voor de heer Smeets betekende deze periode slechts een gedeelte van zijn totale diensttijd bij Heine- ken, zijnde vierenveertig jaar. Over de jaren in het magazijn had de heer Verkerk, die eerst de heer Smeets toesprak, niets dan lof. „Je hebt je werk met volledige inzet gedaan, was altijd stipt en maakte zelden fouten", aldus de chef van het magazijn. „Verder was je een dienstvaardig en hulpvaardig mens, ook buiten werk tijd." En: „De tijd dat je in het magazijn was, heb je een goede indruk bij je collega's achtergelaten. Trou wens, in je hele Heineken tijd, 44 jaar lang was je een pracht van een vent." De heer Verkerk zei te hopen, dat de heer Smeets veel plezier met zijn nieuwe visboot zal hebben en van zijn vrijheid zal kunnen genieten. Als geschenk namens de afdeling bood de heer Verkerk twee prachtige boeken over de schilderkunst in de Gouden Eeuw aan. Mevrouw Smeets („U hebt uw man steeds trouw terzijde gestaan, hartelijk dank voor uw goede zorgen") ontving een fraai bloemstuk. In zijn toespraak tot de heer Limpens, die twaalf jaar bij Heineken in dienst is geweest (al die jaren in het magazijn), zei de heer Verkerk, dat afscheid nemen niet eenvoudig, noch plezierig is. „Er zijn echter ook prettige dingen", meende hij, „waarop je kunt terug zien. Dat zijn de vrienden, die je gemaakt hebt en dat is de wijze, waarop je met je collega's omging. Je was een goede werker en een even goede collega." Nadat de heer Verkerk op humoristische wijze had belicht hoe de verschillende werkzaamheden van de heer Rotterdam, 29 april. Veel waardering klonk door in de toespraak van de heer Verkerk, die het afscheidscadeau vergezeld deed gaan van goede wensen voor mevrouw en de heer Smeets. Limpens waren verlopen, eindigde hij met „Hartelijk dank voor hetgeen je als collega en als mens in je omgeving hebt gedaan". Als blijvend cadeau namens de afdeling overhandigde de heer Verkerk een fraai uitgevoerd schaakspel. Tot mevrouw Limpens zei de heer Verkerk: „U hebt een man uit één stuk. En hij mag trots zijn op u. U hebt uw taak volledig vol bracht". Als dank voor die steun op de achtergrond ontving ook mevrouw Limpens een mooi opgemaakt bloemstuk. Daarna richtte de heer W. Michel zich met enkele woorden tot de scheidende Limpens. Hij was blij dat hij, na als voorman meestal opdrachten ge geven te hebben, nu de heer Limpens als een fijn mens, een gezellig collega en een man, met wie hij het steeds goed had kunnen vinden, kon bedanken. Het dankwoord van de heer Limpens was, anders dan anders, niet op rijm. Niettemin stelde hij zijn gehoor niet teleur. Het was, zei hij, moeilijk om afscheid te nemen en het werd door de hartelijkheid en de vloed van loftuitingen, die over hem was uitgestort, extra zwaar. In korte tijd had hij veel moeten doorleven en van de vriendelijkheden aan zijn adres was hij gewoon ondersteboven. Overgaand op de humoristische toer meende hij te moeten vaststellen: „Vandaag gaan twee belangrijke figuren heen. Het is niet anders; de brou werij zal daarin moeten berusten." Daarna weer in alle ernst: „Ik neem nu afscheid van mijn superieuren, van mijn medewerkers en collega's, met wie ik al die jaren zo prettig heb samengewerkt. Ik dank de directie voor de ontvangst en voor de mogelijkheid op deze wijze afscheid te nemen. Dank aan de heren Verkerk en Michel voor hun woorden, dank ook voor de ca deaus. Deze dag van afscheid is werkelijk een feestdag geworden, die nog lang in onze herinnering zal blij ven." De heer Smeets tenslotte dankte eveneens voor de cadeaus en de belangstelling en sloot zich voor het overige gaarne bij de woorden van de heer Limpens aan. De heer Verkerk tot de heer Limpens, die eveneens afscheid nam: „Hartelijk dank voor hetgeen je als collega en als mens in je om geving gedaan hebt."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 14