A. J. BACKER W. C. BOTH ft Jubilaris A. J. Backer, Arie voor velen, sinds jaren voortreffelijk tapper en public relationsman in de raadskelder te Amsterdam, schreef 3 mei de veertig dienstjaren achter zijn naam. 40-jarig jubileum Op vrijdag 3 mei 1968 werd het 40-jarig jubileum gevierd van de heer A. J. Backer. Als „tapper ontvangstruimten" is hij één van de weinigen, die niet zijn werkterrein behoeft te verlaten om een receptie te houden. Hoewel de veronderstelling voor de hand lag dat een receptie de heer Backer als insider niet veel zou doen, bleek hij toch wel een beetje beduusd te zijn van alles, dat als een waterval van woorden en komische situaties over hem en zijn familie werd uitgestort. De heren Brill en Souman namen het meer zakelijke gedeelte voor hun rekening en brachten dank voor alles wat de jubilaris in de loop der tijd voor de brouwerij had gedaan. Tot 1955 was dit voor het grootste gedeelte bij de paarden geweest met enkele jaren onderbreking in bottelarij en magazijn. Daarna overplaatsing naar de raadskelder, waar hij altijd met grote plichtsbetrach ting de naam van Heineken heeft hoog gehouden. En dat nog steeds doet. Naast het tappen van een voortreffelijk glas bier heeft de jubilaris altijd een zeer goed contact met het publiek. De heer Brill betrok ook vooral mevrouw Backer in de hulde, want het werk van de jubilaris gaat ook vaak door in de avond uren. Namens het personeel bood de heer Brill een zeer fraaie fauteuil aan. De heer Souman, sinds 51/a jaar de directe chef van de jubilaris, was één ding altijd bijzonder opgevallen, namelijk de intense afkeer van de jubilaris tegen andere dranken dan bier. Namens de afdeling en de rond leiders bood hij een polshorloge aan. De heer Duijnstee, van de afdeling huisverbruik, sprak daarna zijn waardering uit voor de manier waarop de jubilaris met een altijd aanwezige glimlach zijn werk doet. Van de klanten had hij dikwijls de mening gehoord dat bij de jubilaris de liefde voor het biervak van zijn gezicht straalt. Na ampel overleg had men daarom gemeend dat de jubilaris moest worden op genomen in „het gilde van de oppertappers". Nadat spreker de daarbij behorende oorkonde en een cadeau onder couvert had aangeboden, vroeg hij de jubilaris plaats te nemen in de reeds aangeboden stoel. De heer „Lust het graag" (Huub in groot ceremonieel) sloeg de jubilaris daarna tot „oppertapper" met een steek- stang en hing hem de versierselen om van het gilde. De volgende spreker, de heer G. Schutter, zou veel kunnen zeggen, maar dan had hij wel een half uur nodig. Eén en ander had betrekking op de tijd dat hij samen met de jubilaris in de raadskelder had gestaan. Thans verheugde het hem namens een bevriende af deling (kantine) een grote doos sigaren te mogen aan bieden. De heer Bouwmeester, die de jubilaris enkele malen in de raadskelder had meegemaakt, was kennelijk zeer onder de indruk gekomen van zijn hobby's. Namens de Telefoondienst ging hij direct over tot het over handigen van een cadeau. Eer het echter zover was moesten er een hele serie technische handelingen wor den verricht om tot het uiteindelijke resultaat te ko men (een enveloppe met inhoud). De heer Steeneken bracht nog in het midden dat de jubilaris niet alleen de beste, maar ook de meest gefotografeerde tapper is. Namens de firma Koster bood hij een fles sherry aan „very old pale", waarvan hij het laatste niet van toepassing wilde zien op de jubilaris. De heer Schipperijn maakte samen met de be kende journalist/cartoonist Jan Apetz het sluit(klap)- stuk aan deze rij van sprekers. Na ettelijke verwikke lingen, die grote hilariteit veroorzaakten, werd de jubilaris tot erelid benoemd van de club van de ge vlekte vrienden van het gerstenat. De heer Apetz (voorzitter van de club) reikte de daarbij behorende „draaiende" gerstekorrel uit, die nog niet draaide, maar later op de avond wel. De heer Backer sprak na dit enerverende spel van woorden en daden van zijn kant een kort dankwoord. L. H. 40-jarig jubileum Aan de lange reeks van namen van hen, die een 40- jarig dienstjubileum bij Heineken hebben mogen vieren, is nu toegevoegd de naam van de heer W. C. Both, die op donderdag 9 mei 1968 in 't Koelschip te Amsterdam werd gehuldigd voor een dergelijke pres tatie. Want een prestatie mag het zeker genoemd worden zoveel jaren bij eenzelfde werkgever in dienst te zijn geweest. Een tevreden uitziende jubilaris, een glimlachende echtgenote, stralende kinderen, rondscharrelende klein kinderen en een groot aantal belangstellenden vormden 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 12