VAN DE ONDERNEMINGSRADEN Onder voorzitterschap van de heer W. Kloppenburg vonden op 20, 21 en 22 mei j.l. vergaderingen plaats van de onder nemingsraden te 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Amsterdam. In deze vergaderingen deed de voorzitter allereerst de vol gende mededelingen: 1. Het 121/2-jarig dienstjubileum Van het aanvankelijke voornemen het speldje tijdens een gezamenlijke bijeenkomst uit te reiken aan hen, die vóór 1 januari 1968 reeds 12j^ jaar maar nog geen 25 jaar in dienst waren, moest worden afgezien. Dit jubileum zal nu per vestiging geregeld worden. De zilveren Heineken speld zal vóór 1 juli 1968 door het hoofd van dienst aan de jubi larissen worden uitgereikt, terwijl een extra dag vakantie in 1968 mag worden opgenomen. Een extra kistje bier zal bij hen aan huis worden bezorgd. 2. Pepsi-Cola Vanaf 1 juni 1968 zal aan het frisdrankenassortiment voor het personeel Pepsi-Cola worden toegevoegd. De voorzitter wijst erop, dat dit alleen een uitbreiding van het assortiment betekent, waaruit het personeel zijn keuze kan doen. In het maandelijks af te nemen kwantum wordt geen verandering aangebracht. 3. Boeteregeling De boeteregeling in het reglement voor het personeel op uur loon zal worden afgeschaft. Een conceptregeling hoe bij te laat komen zal worden gehandeld werd besproken. Op basis van de gemaakte opmerkingen zal een nieuwe ontwerp regeling worden samengesteld. 4. Tantièmecommissie Deze commissie, samengesteld uit de drie ondernemingsraden, zal op 18 juni a.s. samenkomen. In deze commissie hebben zitting: voor Amsterdam de heren Dooyeweerd, Nap en Roose, voor Rotterdam de heren Kamps, Kort en Kroep en voor Den Bosch de heren Van Gogh, Konings en De Rooy. Hieronder volgen de punten, die in elke vergadering afzonder lijk werden behandeld. AMSTERDAM a. Installatie nieuwe leden en afscheid aftredende leden De nieuwgekozen leden, de heren Van Berge, Frie, Van Liempt, Schmidt en Versteeg, worden door de voorzitter geïnstalleerd. Tot de aftredende leden De Bruyn, Kleton, Leentvaar en Van der Zwaai spreekt de voorzitter woorden van dank voor de wijze waarop zij het lidmaatschap in de ondernemingsraad vervulden. b. Tantième militair Bij de OR is het verzoek ontvangen om een militair geduren de eerste diensttijd het tantième over deze diensttijd door te betalen. Dit verzoek zal in de vergadering van de Tantièmecommissie op 18 juni a.s. nader worden besproken. c. Inhouding sociale lasten op loonslips Opgemerkt wordt dat de loonslips moeilijk zijn te lezen en dat de toelichting op de inhouding van de sociale lasten op sommige punten niet geheel duidelijk is. De voorzitter wijst erop dat de sociale verzekering een ingewikkeld onderwerp is waarop een eenvoudige toelichting moeilijk is te geven. Besproken zal worden of nog eens een duidelijke uiteenzetting via Vers van 't Vat mogelijk is. UJL1 ROTTERDAM a. Hulp bij financiering van huizenaankoop Er bestaat reeds geruime tijd een regeling, waardoor het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is, dat Heineken bij de aankoop van een eigen huis helpt d.m.v. een geldlening. Door de OR is een voorstel tot wijziging van de bestaande richtlijnen ingediend, welke nader zal worden onderzocht. b. Zetelverdeling ondernemingsraad In artikel 7 van het reglement op de OR is de zetelverdeling in de raad geregeld. In verband met verschuivingen van de personeelsbezetting in de brouwerij zal onderzocht worden of een wijziging in deze verdeling dient te worden aan gebracht. c. Installatie nieuwe leden en afscheid aftredende leden De nieuwgekozen leden de heren Van Berkel en Van Zetten, alsmede de heer Huisman, die op verzoek van de confessio nele vakorganisaties aan de raad is toegevoegd, worden door de voorzitter geïnstalleerd. De voorzitter dankt de aftredende leden de heren Van Bakel en Schreutelkamp voor het werk dat zij als lid van deze OR hebben verricht. d. Vakantieregeling In de bestaande vakantieregeling zal voorlopig geen wijziging worden aangebracht. De ontwikkeling bij andere bedrijven op dit gebied is bekend en heeft de voortdurende aandacht. e. Bezorging personeelbier Nader overleg zal worden gepleegd inzake de circulaire over de bezorging van het personeelbier, die is opgesteld om de verschuivingen van deze bezorging i.v.m. de feestdagen in 1968 bekend te maken. f. Toelichting pensioenopbouw Naar aanleiding van een gestelde vraag deelt de voorzitter mede, dat het practisch niet mogelijk is van de door de heer Bunschoten, actuaris van ons pensioenfonds, op de jongste gecombineerde vergadering van de ondernemingsraden gehouden inleiding over de pensioenopbouw een beknopt artikel voor Vers van 't Vat samen te stellen. Concrete vragen zullen echter zoveel mogelijk worden beantwoord. 's-HERTOGENBOSCH a. Samenstelling ondernemingsraad Nu in Den Bosch reeds de 500ste uurloner in dienst is ge treden, zal voor de volgende OR-verkiezing worden bezien of het ledental der ondernemingsraad met 2 personen dient te worden uitgebreid. b. Installatie nieuw lid De voorzitter installeert het nieuwe lid, de heer L. H. Tim mermans, die gekozen is in de vakature ontstaan door het vertrek van de heer G. C. Kapteyns. c. Steun personeelfonds Door de verhoging van de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering is een werknemer, die reeds lange tijd ziek is, buiten zijn schuld in moeilijkheden geraakt. De voorzitter wijst erop dat in een dergelijk, zeer uitzonderlijk geval, het Personeelfonds zonodig hulp kan verlenen. De volgende vergaderingen worden gehouden op: 26 augustus te 's-Hertogenbosch, 27 augustus te Rotterdam en 28 augustus te Amsterdam. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 11