DE IDEEËNBUS AMSTERDAM EN ROTTERDAM KOZEN NIEUWE ONDERNEMINGSRAAD vV STICHTING HEINEKEN'S PERSONEELFONDS i Voor de vijfde maal sinds de instel ling van de ondernemingsraad in 1956 heeft het personeel van onze vestigingen in Amsterdam en Rotter dam zijn stem uitgebracht voor de verkiezing van een nieuwe plaatse lijke raad. Zowel in de hoofdstad (op 8 mei) als in de Maasstad (9 mei) was de opkomst bijzonder groot. In één geval, de afdeling verpakken in Amsterdam, kregen twee kandidaten een gelijk aantal stemmen, zodat een herstemming noodzakelijk was. In het H.T.B.-gebouw te Rotterdam, waar het personeel uit vijf kandi daten kon kiezen, werd enkele dagen vóór de verkiezingen nog een korte, maar hevige campagne door middel van affiches gevoerd. Nadat het aantal stemmen geteld en de uitslag opgemaakt was, kon de navolgende, nieuwe samenstelling van de plaatselijke raden worden bekendgemaakt. Amsterdam Afd. verpakken G. Dooyeweerd, J. Versteeg Afd. technische dienst D. Kamstra Afd. brouwen J. A. Roose, P. A. van Liempt Afd. produktie J. B. Eibers Afd. garage A. Schutter Afd. commercie H. Frie, A. W. Schmidt Afd. administratie A. van Berge, C. D. Nap Rotterdam Afd. verpakken W. J. Kroep, W. van Berkel Afd. technische dienst H. Weeda, P. Hoogmoed Afd. brouwen W. Kort L. de Groot Afd. produktie H. H. W. Norp Afd. bazen en onderbazen M. A. van Zetten Afd. commercie P. L. A. C. Hoogvliet Afd. administratie A. Kamps A. Boukema Afd. H.T.B. Ph. B. Dankloff, C. den Uyl gekozen bij enkele kandidaatstelling In Rotterdam is op verzoek van de confessionele vakbonden en in over leg met de directie de heer A. J. Huis man aan de raad toegevoegd. Hij treedt in de plaats van de heer M. M. van Bakel, die destijds even eens op verzoek van de confessio nele vakbonden aan de Rotterdamse ondernemingsraad was toegevoegd. De Amsterdamse raad telt vijf nieuwe leden (van de elf totaal). Het zijn de heren Versteeg, Van Liempt, Frie, Schmidt en Van Berge. De samenstelling van de Rotterdam se raad bleef nagenoeg dezelfde met uitzondering van twee nieuwe leden, de heren Van Berkel en Van Zetten. 0MBEaiKlüG»&2 mra woon M m C0®@S PfllT tötMR) /j .1 3 s?inragR! f $8 1 s Een van de verkiezingsaffiches in het H.T.B.- gebouw. Opnieuw hoge beloningen in Amsterdam Door de centrale ideeënbuscommissie werden in de afgelopen periode weer enkele hoge beloningen toegekend in Amsterdam. W. G. Regtien, mech. werkplaats: Verbetering van de inloop van de fustenlift (boenplaats) door aanbren ging van een pneumatische fustenin- schuiver. Beloning 200, J. Moes, alg. werkplaats: Verbete ring van de uitloopzijde van de fustenlift (boenplaats) door het aan grote slijtage onderhevige mecha nische gedeelte te vervangen door een pneumatische fusten-uitstolper. Beloning f 160, J. Moes, alg. werkplaats: Wijziging van de constructie van de spoel- machines in de bottelarij door toe passing van een zg. „mechanical- seal" samen met een kunststof-grond- bus in de pakkingkamers. Beloning 350, De plaatselijke ideeënbuscommissie te Rotterdam kende de volgende belo ningen toe: J. W. Breda, mech. werkplaats: Het monteren van een switch boven de pallets bij de palletizer. Beloning 75, G. Gagesteyn, transportdienst: Het aanbrengen van kettinkjes aan de vrachtwagens voor het gemakkelijker laden en lossen. Beloning 50, W. A. P. F. L. de Bruin, mech. werk plaats. Inzake het beter functioneren van de Holka bierkranen. Beloning 40, J. Lens, elektrotech. werkplaats. Het aanbrengen van drukknoppen van kunststof in plaats van compositie materiaal. Beloning 25, Een aanmoedigingspremie ontvingen: A. A. Frenks, produktie-administratie; C. Kranendonk, werkvoorbereiding; W. F. C. van Otterloo, opslag buiten brouwerij; mej. M. Frenks, embal lage-inkoop; J. Ernest, bottelarij. Van de op 27 maart in Den Bosch gehouden vergadering van het be stuur van het Personeelfonds ont vingen wij het volgende verslag. De heer L. M. Broekmans te Rotter dam werd door de voorzitter, de heer Kloppenburg, geïnstalleerd als bestuurslid. De heer Broekmans heeft de plaats ingenomen van de heer A. Kamps, wiens bestuursperiode per 30 september 1967 was be ëindigd. Besloten werd dat de heer M. M. van Bakel te Rotterdam, die in verband met een functiewijziging als bestuurs lid zal aftreden, tot 1 oktober 1968 zijn bestuursfunctie zal blijven ver vullen. Van de zijde van een honderdtal ge pensioneerden zijn bedankbrieven binnengekomen voor de hun toege zonden kerstpakketten. Het aantal deelnemers aan de premie spaarregeling is in het boekjaar 1966/1967 sneller gestegen dan was verwacht. Het bestuur acht dit een verheugend verschijnsel. Op 1 okto ber 1967 waren als deelnemers aan deze regeling ingeschreven in Am sterdam 281 personeelsleden, Rotter dam 469 personeelsleden, 's-Her- togenbosch 292 personeelsleden. Het bestuur nam, bij monde van de voorzitter, afscheid van de heer Kamps, die gedurende vijf jaren een bijzonder actief lid van het bestuur is geweest. U

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 10