dfyUzieMflk N 0 P N N C A N K N N N IJ IJ N N O U R T E B R U N D U R 1 K N N 0 M N E E E S A N A M Dat vakantie zelfs voor uw puzzel redacteur nodig was, heeft u kunnen constateren bij de „Kruiswoord variatie". Dat zij die de vakantie achter de rug hadden zo „slim en uitgekiend" waren nog enkele andere kortsluitingen te zien, bewijst de waarde van deze tijd van „restauratie". Maar dat ik desondanks zo veel zon tijdens die periode zou genieten, had ik niet verwacht. Hoe dan ook, harte lijk dank, puzzelaars voor uw mede leven en het na stug doorzetten, toch inzenden van uw oplossingen, ondanks mijn toen bestaande verstrooidheid. Als winnaars van het Rafelraadsel en van de Kruiswoord-variatie mag ik u de volgende gelukkigen noemen: Rafelraadsel Mevrouw P. de Winde-de Groot, Krimpen aan den IJssel; J. van Straten en C. Vonk te Rotterdam. Kruiswoord-variatie Mevrouw J. Dammers-van Bergem te Amsterdam: mejuffrouw J. M. Kleyn- geld te Rotterdam en D. Calandt te Amsterdam. Proficiat u allen! KNIP-RAADSEL Ik zei u reeds dat ik het. let wel in Nederland, goed warm had, en zo aan het strand, al luierend, vernam ik, toen ik een badpakcreatie zag pas seren, een heel aardige beschrijving van een bepaalde overeenkomst tussen zulk een dame en een Nu heeft mijn tweejarige zoon (u zou vermoeden mijn ega, maar die is ook dol op de zon) de door mij opgeschre ven volzin in stukken gescheurd, keu rig langs de getrokken lijntjes en de snippers net zo neergegooid als ik hiernaast heb weergegeven. Indien u benieuwd bent naar hetgeen geschreven werd, dan dient u de stuk jes, (eventueel over te tekenen op een apart vel papier) uit te knippen en tot een rechthoek te rangschikken. Het begin en het eind van de zin zijn voor u niet moeilijk te vinden. Gaarne ontvang ik uw oplossingen uiterlijk 29 september a.s. in Amster dam. En om de eventueel lege vakantiepot weer wat bij te vullen, zullen er drie cadeaubonnen van 7,50 elk voor u beschikbaar worden gesteld. Veel genoegen! Keiler Oplossing Rafelrciadsel 1vandalen dan - navel 2. bedelaar deel - baar 3. kantelen knal - teen 4. boterham hart - boem 5. amnestie tas - iemen 6. aandelen deen - laan 7. kalender keel - rand 8. postbode bos - depot 9. telefoon foet - noel 10. vaal lava De spreekwijze luidt: De kat de bel aanbinden. Mutaties: Amsterdam: 1.8 P. M. Pieters, flessenw. naar verk. secr. Rotterdam: 1.8 A. W. Agatz, van int. conr. naar Den Bosch, kas 1.8 J. H. Quelle, van secr. naar centr. verk. secr. Amsterdam 13.7 P. Snoey, van Burgos naar projec- tenbur. Den Bosch: 1.8 H. Kuikman, verk.leider huisverbr., naar marketing Amsterdam Diploma's: Rotterdam: juni G. C. Foncke, techn. ink., behaalde het diploma Duitse handelscorrespon dentie van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens juni F. R. de Vries, centr. lab., behaalde de diploma's Engelse en Franse han delscorrespondentie van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijk examens juni mej. M. Ch. A. Clasquin, afd. ver schepingen, is geslaagd voor het diplo ma handelscorrespondentie Engels juli L. P. M. de Jonge, vert. horeca, is geslaagd voor het diploma vakbe kwaamheid ondernemer café- en aan verwant bedrijf Hierbij wil ik directie, bedrijfsleiding, collega's en personeel van de brouwerij te Rotterdam dankzeggen voor de belangstelling en het medeleven, die ik tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man heb ondervonden. De vele blijken van medeleven zijn mij in deze moeilijke tijd tot grote steun geweest. MEVROUW I. J. VAN DER BLOM—LINDT KOMENDE PENSIONERING 29 sept.: de heer L. Blommers, interne dienst, Rotterdam, met pensioen. DE LEEFTIJD DER STERKEN Op 1 oktober a.s. hoopt de heer G. Stolk, „de Sleutel", zijn 80e verjaardag te vieren. Ook mevrouw J. H. Lodders-Verploegen en de heer J. Scharroo, beiden te Rotterdam, hopen op 2 oktober a.s. de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Vanaf deze plaats wensen wij hen van harte geluk met deze dag. DE LEEFTIJD DER ZEER STERKEN Op 7 oktober a.s. hoopt mevrouw G. de Kuyper- Bouwhuizen, Amsterdam, de leeftijd van 92 jaar te bereiken. Van hieruit vast van harte ge feliciteerd. 55 JAAR GETROUWD Eveneens gaan onze hartelijke gelukwensen uit naar de heer en mevrouw G. van Sutphen, Amsterdam, die op 9 oktober a.s. hun 55-jarig huwelijksfeest hopen te vieren. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 21