G. DOOYEWEERD 25-jarig jubileum Vrijdag 18 augustus 1967 jubileerde een markante figuur uit de Amsterdamse brouwerijgemeenschap. De heer G. Dooyeweerd. vergezeld van vrouw, kinderen en ouders, moest op deze dag in 't Koelschip aanhoren wat elf sprekers gedurende anderhalf uur over hem hadden te zeggen. Dat was heel wat, want de loopbaan van de jubilaris gaf daar wel aanleiding toe. Maar ook het feit dat de jubilaris zowel als zijn vrouw uit een „brouwerij- gezin" voortkomen, werkte daaraan mee. Alvorens de heer Verver de eerste spreker het woord gaf, las hij eerst nog een felicitatietelegram van de heer Kloppenburg voor. De heer Goos belichtte daarna de loopbaan van de jubilaris waarbij hij constateerde, dat in tegenstelling tot het algemeen gebruikelijke, de jubilaris steeds in één afdeling werkzaam was geweest. Als leerling-elektriciën begonnen, was hij via alle tussenliggende rangen opge klommen tot voorman-elektricien. De jubilaris wilde steeds op de hoogte blijven en door het volgen van vele cursussen wist hij zijn kennis van nieuwe ontwikkelingen steeds weer aan te vullen. Ditzelfde gold ook voor de belangrijke nevenactiviteiten, die de jubilaris in de loop van de tijd had ontwikkeld. In 1954 werd hij, voorge steld door de heer Huybrechtse, kernlid en vanaf 1959 kreeg hij zitting in de ondernemingsraad. In de laatste hoedanigheid had hij deel uitgemaakt van de werk- classificatie- en de multifactorcommissie. Voorts was hij altijd een trouw lid geweest van de bedrijfsbrandweer. De heer Goos dankte de jubilaris en hoopte dat deze zich op dezelfde wijze zal blijven inzetten ,.om het bedrijf gaande te houden". De heer Wijnands sprak over de laatste zes jaar, de periode waarin hij de leiding had gehad over de elektri- ciëns. Deze periode is zeker de meest roerige geweest in verband met de steeds verdergaande automatisering. De instelling van de jubilaris was er altijd op gericht om bij storingen de zaak in de kortst mogelijke tijd weer draaiende te krijgen. Dat dit niet altijd in de daguren kon gebeuren is wel duidelijk en in dit opzicht bedankte de heer Wijnands ook mevrouw Dooyeweerd voor alle bereidwilligheid om haar man zo dikwijls aan het bedrijf af te staan. Een van de collega's, de heer Mulder, viel de eer te beurt het personeelscadeau, een hobhyset, te overhandigen. De heer Verver bracht de jubilaris dank voor zijn aan deel in de goede verstandhouding die altijd heerste in de commissie van vertrouwenslieden van de drie vakbonden. Vele problemen waren daar de afgelopen jaren aan de orde geweest en de jubilaris had daarbij altijd op de bres gestaan om het maximum er uit te halen, dat in de gegeven omstandigheden mogelijk was. De heer Van Essen had als baas de jubilaris vanaf zijn indiensttreding gedurende 19 jaar meegemaakt. Hij had daarbij wel eens het gevoel gehad, dat met het stijgen der jaren en speciaal met het vermeerderen der diploma's, de jubilaris zich zelfstandig zou gaan vestigen. Dat dit niet gebeurd was, bewijst wel de speciale binding met het bedrijf. De heer Roose sprak namens de onder nemingsraad Amsterdam ,.als christelijke Jantje, mede Onder grote belangstelling vierde de heer G. Dooyeweerd te Amster dam op 18 augustus zijn zilveren jubileum. namens katholieke Piet, tot rooie Gerrit", die het had gepresteerd om zijn voorganger op waardige wijze op te volgen. Zijn voorganger was ook wel agressief, maar door de jaren iets diplomatieker, leder vogeltje zingt zoals het gebekt is en het was altijd eerlijk en goed ge meend. Spreker wenste de jubilaris toe, dat na de Mariniersspeld en thans de Heineken speld, spoedig de derde onderscheiding zal volgen voor het 25-jarig lid maatschap van het N.V.V. Een cadeaubon vergezelde deze wens. De heer Hollander bood namens de sportclub H.B.B.A. sigaretten aan en een bloemstuk voor mevrouw, met dank aan de heer Dooyeweerd voor het langdurige lid maatschap van deze vereniging en voor het bestuurswerk gedurende de laatste anderhalf jaar. Namens de bedrijfsbrandweer sprak de heer Hof zijn bijzondere dank uit voor de manier waarop de jubilaris altijd zijn taak daarin had opgevat. Enkele anekdotes uit de geschiedenis van de brandweer onderstreepten dit. De woorden gingen vergezeld van een cadeaubon. De heer Huybrechtse, gepensioneerde, betrok mede in zijn felicitaties de heer Bregt, schoonvader van de jubi laris, die wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Zeven jaar geleden moest spreker omzien naar een goede vervanger in het georganiseerd overleg. ,,Ik feliciteer mijzelf met de keuze die ik toen gedaan heb. Het is gebleken, dat jij de juiste man bent voor de veranderde tijden en omstandigheden", aldus de heer Huybrechtse. De heer Kapteijn bracht de felicitaties over van de ondernemingsraad 's Hertogenbosch en overhandigde als cadeau twee flessen met een vaderlandse borrel. Het hoofdbestuurslid van het N.V.V.de heer Van Hattum, prees zich gelukkig aanwezig te kunnen zijn op dit jubileum. Hij had hier meer gehoord over de heer Dooyeweerd, dan hij in de afgelopen vier jaar van hem zelf te weten was gekomen. Als man die voor zijn mening uitkwam en durfde te zeggen waar het op stond, had de heer Dooyeweerd veel bij kunnen dragen in het georga niseerd overleg. Met de hartelijke dank voor al deze verdiensten overhandigde de spreker namens het hoofd bestuur een cadeaubon. Tot slot dankte de heer Dooyeweerd, mede namens zijn vrouw en ouders, voor het geschreven en gesproken woord en voor de aangeboden cadeaus. L. H. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 14