PERSONALIA BUITENLAND Personeelsdienst en loonadministratie Den Bosch kregen nieuwe behuizing Op 1 juli kwam dr. L. Bels met zijn gezin uit Singapore met verlof naar Nederland. Uit Bujumbura keerde de heer L. W. Gillissen op 1 juli met zijn gezin naar Nederland terug. Heuglijk nieuws kwam in deze periode uit Kumasi, waar de heer en mevrouw Smit-Verheul werden verblijd met de geboorte van een zoon die zij Arjen noemden. De heer C. D. M. Koopmans vertrok op 16 juli met zijn gezin uit Singapore naar Surabaja, waarheen hij als afde lingschef werd overgeplaatst. Na genoten verlof keerden ir. R. W. Welmers en zijn gezin op 18 juli terug naar Lagos. Op 21 juli reisden de heer G. Koenderink en zijn gezin naar Singapore, waar de heer Koenderink is gedetacheerd bij Malayan Breweries Ltd. Tezamen met de familie Koenderink reisde mevrouw P. C. W. Koopman-van Leeuwen met haar dochter Petra naar Sin gapore. Mevrouw H. F. H. L. Kruidenier-Bolm vertrok op 22 juli naar Lagos, waar haar man sinds kort als Brewery Manager werkzaam is. Op 29 juli reisde mevrouw G. Ester-Hallema met haar kinderen eveneens naar Lagos, waar haar man als montage leider is gedetacheerd. Op 2 augustus verttok de heer E. Wolters uit Singapore om met zijn gezin het verlof in Nederland te gaan door brengen. Na genoten verlof keerden de heer J. B. de Groot en zijn gezin op 2 augustus terug naar Moundou. De heer J. Hirt en zijn gezin vertrokken op 5 augustus met verlof uit Kaduna naar Nederland. Eveneens op 5 augustus reisde mevrouw C. Lupker-Ben- ningshof met haar kinderen naar Lagos, waar haar man sinds kort assisteert bij de montagewerkzaamheden. Samen met mevrouw Lupker reisden de heer A. Verhoeven en zijn gezin terug naar Lagos, na in Nederland hun verlof te hebben doorgebracht. De heer E. W. Benne vertrok op 9 augustus naar Kumasi, waar hij als machinist is gedetacheerd bij Kumasi Brewery Ltd. Op 10 augustus reisden de heer K. R. J. Jansen en zijn vrouw naar Genua, waar de heer Jansen als bedrijfscontroleur werkzaam zal zijn bij Fabbrica Birra Cervisia S.p.A. Uit Bukavu arriveerden op 13 augustus in Nederland de gezinnen van de heer H. Vonk en de heer L. J. Ooms. Na genoten verlof keerde de heer P. I. van der Goes op 14 augustus terug naar Nigerië, waar hij als afdelingschef werkzaam zal zijn in de brouwerij te Lagos. Op 15 augustus vertrokken de heer A. Hiskes en de heer J. Kreuger uit Kinshasa met verlof naar Nederland. De heer A. J. Bracke keerde na genoten verlof op 16 augustus weer naar Lagos terug. Vrijdagmiddag 11 augustus kon men in Den Bosch de firma Sars bezig zien met de verhuizing van de afde lingen personeelszaken en loonadmi nistratie. Enige jaren geleden werden deze ge huisvest in een op het linkerterras van de bedrijfskantine opgetrokken kantoorruimte, doch al spoedig bleek de accommodatie daar niet helemaal aan de eisen te voldoen. De bouw van een nieuw ontvangst centrum bracht met zich mee dat het oude ontvangstgebouw een nieuwe bestemming kon krijgen. Na een in terne verbouwing zijn hierin thans gehuisvest de afdeling loonadmini stratie, de personeelsdienst en de op leidingsfunctionaris. In een meer passende omgeving zullen in de toekomst hier de belangen van personeel en sollicitanten worden be hartigd. Een kijkje in de afde ling loonadministratie. V.l.n.r. mej. P. Küper. mej. J. Kaffener, de heer C. F. Verbiesen, chef loonadministratie en mej. Ch. Snijders. Een gedeelte van de af deling personeelszaken met (links) mevr. A. Rutges-van Dijk en mej. A. Janssen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 12