HEINEKEN WEER IN SURABAJA Frontaanzicht van de brouwerij in Surabaja. vloeiden, werd opnieuw een missie naar Djakarta ge zonden, bestaande uit de heren De Rijke en Van Blom- mestein, die voorzien was van de volmacht van de raad van bestuur om een overeenkomst met de Indonesische regering te sluiten, waarbij de aandeelhouders weer vol ledig in hun rechten zouden worden hersteld en Heine- ken weer het technische beheer over de brouwerij zou kunnen uitoefenen. Omdat het resultaat van deze missie al bij voorbaat te verwachten was, werd zij vergezeld door de heer A. P. de Groot, een vroegere directeur van Heineken Sura baja, opdat deze direct na het ondertekenen van de overeenkomst het heft in handen zou kunnen nemen. Dit is ook zo gebeurd. Natuurlijk zal de situatie bij de brouwerij Surabaja niet meteen gelijk zijn aan de vroegere. Er is veel veranderd in Indonesië. Hoewel de toestand van de technische outillage bepaald niet is tegengevallen, zullen er toch de nodige voorzieningen moeten worden getroffen. Een groot probleem is het ontbreken van het distributie apparaat sedert het vertrek van de groothandelshuizen als Jacobson van den Berg, Geo Wehry en andere en het uitvallen van de Chinese tussenhandel. Ook is de koopkracht van de bevolking afgenomen. Al met al is het niet zeker dat het bedrijf op korte termijn op een rendabele basis kan worden gebracht, maar Heineken wil als „long term policy" het vertrouwen in de toe komst van Indonesië tonen door de touwtjes van het bedrijf weer in handen te nemen. In de eerstkomende tijd zal er veel van onze krachten en financiën worden gevergd om het geheel weer op poten te zetten. Uitein delijk zal, naar gehoopt wordt, ons concern daar de vruchten van mogen plukken. De eerste missie, bestaande uit de heren De Rijke, Van Leeuwen, Van Blommestein en Koimans (resp. 4e, 6e en 7e van links en uiterst rechts) samen met enkele Indonesische functionarissen van de brouwerij. In het begin van dit jaar bracht ons lid van de raad van bestuur, de heer Wittert, een bezoek aan Djakarta, ten einde met de Indonesische autoriteiten besprekingen te voeren over het herstellen van de verbindingen tussen de brouwerij te Surabaja en onze onderneming. De heer Wittert vond een willig oor bij de verschillende ministeries. Het resultaat van zijn bezoek is geweest dat Heineken, onder leiding van de heer De Rijke, een missie uitzond, waarvan deel uitmaakten de heren Koimans (Hl) en ir. Van Leeuwen (HTB). terwijl de heer F. R. van Blom mestein van het bekende bankiershuis Pierson. Heldring en Pierson. hen als adviseur vergezelde. Deze missie bezocht Surabaja om na een afwezigheid van tien jaar poolshoogte te gaan nemen in de brouwerij aldaar teneinde te zien hoe de technische, administra tieve en commerciële situatie was en hoe het stond met de voorraden. Zij verbleef enige weken in Indonesië. Gedurende die periode zijn nog veel besprekingen met ministeries gevolgd. Op basis van de rapporten, die uit dit bezoek voort-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 10