vers van t vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 17e jaargang - no. 126 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het kerstnummer dient uiterlijk 2 december a.s. in het bezit van de redactie te Rotterdam te zijn. OP DE VOORPAGINA: Van 24 oktober tot en met 19 novem ber jl. vond in Amsterdam een om vangrijk hijskarwei plaats, dat alleen in de nachtelijke uren kon worden uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op de pagina's 1, 2 en 3. MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons de volgende mededeling. Hiermede wordt ter kennis gebracht dat beslo ten is een nieuwe dochtervennootschap als werkmaatschappij toe te voegen aan de be staande concernorganisatie. Deze vennootschap zal zijn genaamd Heineken Reken Centrum N.V. en zal ten doel hebben het exploiteren van de computer. Tot commissaris van deze vennootschap zullen worden benoemd de leden van de raad van bestuur en tot directeur drs. G. L. Rinkel, drs. J. A. Klomp en de heer P. Bol. Een en ander gaat in op 15 december 1966. Operatie „Tanks omhoog in de nacht" 1 Hijskarwei op hoog niveau 4 Nieuwe Bossche bottelarij komt van de grond 4 Tanks voor nieuwe helderbierkelder in Amsterdam 4 Mout per tankauto 5 Heineken's Bierhandel Breda krijgt nieuwe behuizing 5 De komst van de computer bij Heineken (III) 6 Tweede Heineken brouwcursus 8 De heer Feith maakte rond-de-wereld reis 8 Vertegenwoordigers huisverbruik maakten kennis met onze computer 9 Tweede brouwtechnische conferentie voor West-Afrika 9 De nieuwe brouwerij te Burgos 10 Personalia buitenland 10 Hoog bezoek ter gelegenheid van eerste uitbreiding te Moundou 11 Jumping Amsterdam 1966 12 Stadsherberg 't Pumpke vijftig jaar 12 Afscheid: J. J. Smoor en G. J. van Schooneveld 13 Dankbetuiging 13 Van onze verenigingen 14 Bent u (ook) al donor? 14 Onze Kinderton 15 De puzzelhoek 16 Personalia 17 Vijftig jaar getrouwd 17 De leeftijd der sterken 17 De leeftijd der zeer sterken 17 MEDEDELING RAAD VAN BESTUUR De heer J. W. Beyen, procuratiehouder van Heine ken Internationaal N.V. en Heineken Technisch Beheer N.V., is per 1 november benoemd tot onderdirecteur van Heineken Internationaal N.V. DiRECTIEMEDEDELING Zoals onlangs is bekendgemaakt, zal de heer C. Ham, die sedert 1 maart jl. bij de technische dienst te Amsterdam was gedetacheerd, de functie van chef technische dienst aldaar blij vend gaan vervullen. Zijn benoeming als zoda nig is op 1 oktober jl. ingegaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1966 | | pagina 2