G. J. VAN SCHOONEVELD Afscheid J. J. SMOOR De heer Smoor hoeft 's morgens in alle vroegte niet meer op zijn motor fiets te klimmen om naar de Rotter damse brouwerij te gaan. Sinds 1 no vember geniet hij van een welverdiend pensioen. De laatste dag van zijn langdurig dienstverband, de 31ste ok tober, heeft de heer Smoor afscheid genomen. Op vijf dagen na heeft hij 42V2 jaar bij Heineken gewerkt. Een hele ruk! Op de dag van zijn afscheid, 's mid dags om vier uur, werd de heer Smoor samen met zijn echtgenote ontvangen op de kamer van ir. Van Rossem. Omdat de heer Van Rossem niet aan wezig kon zijn, nam ir. Onderwater de honneurs waar. Het gesprek kwam daar ook nog op de motor van de heer Smoor. De motor, die niet meer bestuurd hoeft te worden, omdat deze de weg naar en van de brouwerij zelf wel weet. Men is er achter gekomen waarom de motor zo rammelt. De heer Smoor heeft er namelijk al zijn centen ingestopt. Aan het eind van de ontvangst bracht de heer Onderwater de heer Smoor de dank van de directie en de be drijfsleiding over voor het langdurig en trouwe dienstverband. ,,Je hebt altijd met plezier je werk gedaan." Ook mevrouw Smoor werd in die dank betrokken. „Want een man kan zijn werk niet goed doen zonder de vol ledige steun van het „thuisfront"." Toen was het hoog tijd om naar kantine Hollandia te gaan, waar de heer Dikken het woord tot de heer Smoor richtte. Hij begon te zeggen, dat het voor hem wel erg moeilijk was de heer Smoor toe te spreken, omdat deze zo ad rem was. „Daarom doe ik het vóór vijf uur, want tot die tijd ben je nog in dienst en moet je je mond houden." De heer Dikken memoreerde hoe de heer Smoor drie jaar geleden uit zijn toenmalige slecht verwarmde werkruimte was gehaald. „De laatste drie jaar zat je toch wel veel beter en je hebt daar ook met plezier gewerkt. Nu ga je een heel andere tijd tegemoet. Je hoeft 's mor gens niet meer zo vroeg weg teneinde om zes uur te prikken en orders in ontvangst te nemen. Je hebt nu hoog stens nog de orders van je vrouw." De heer Dikken wenste de heer en mevrouw Smoor nog heel veel goede jaren toe en sprak de hoop uit de De heer J. J. Smoor in Rotterdam, voor wie de 31e oktober jl. de laatste dag in actieve dienst was, bekijkt samen met zijn vrouw een van de cadeaus. heer Smoor nog vaak op de brouwerij te mogen zien. Namens de bouw kundige werkplaats bood de heer Dikken een pakje aan, dat een aantal dozen sigaren op een miniatuur pallet bleek te bevatten. Mevrouw Smoor kreeg een heel mooi bloemstukje. De heer Buys overhandigde namens de emballage een envelop met inhoud. Van de heer Zom, die de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale vertegen woordigde, kreeg de heer Smoor een grote taart. Hierna was men nog enige tijd, goed voorzien van een natje en een droogje, gezellig bijeen. Afscheid Op 31 oktober 1966 werd in 't Roei schip te Amsterdam afscheid genomen van de heer G. J. van Schooneveld. De heer Goos, als eerste spreker, liet de 36 dienstjaren van de heer Van Schooneveld de revue passeren. Van 1935 tot 1944 had deze vrijwel in alle afdelingen gewerkt. In laatstge noemd jaar werd hij aangesteld als hulpzieder. Later werd de heer Van Schooneveld brouwhuis-operator, in welke functie hij tot zijn afscheid werkzaam was. In de afgelopen jaren had hij twee grote verbouwingen meegemaakt namelijk de uitbreiding van het brouwhuis van vier op zes ketels en de vrij recente uitbreiding met twee ketels, alsmede de automati sering. De heer Goos dankte de heer Van Schooneveld speciaal voor zijn werk als eerste brouwer, waarbij hij zich zeer verdienstelijk had gemaakt. De moderniseringen van het laatste jaar lagen hem echter minder goed, zodat werd besloten de wachtgeld regeling toe te passen tot zijn pensio nering over vijftien maanden. De heer Goos wenste hem nog vele goede jaren met zijn vele hobbies. Daarna sprak de heer Hollander, die de heer Van Schooneveld al vanaf 1944 had meegemaakt. „Als directe chef is het altijd prettig te kunnen zeggen, dat het steeds bijzonder goed is gegaan", aldus de heer Hollander. Voorts roemde spreker nog de grote prestaties van de heer Van Schoone veld als toneelspeler in diens eigen toneelclub (maar ook wel eens in het brouwhuis). Met de wens dat de goede bedoelingen, die in het werk en de hobbies van de heer Van Schooneveld steeds naar voren kwamen, ook in de gewijzigde omstandigheden nog vele jaren tot uiting mogen komen, besloot de heer Hollander. Bij zijn afscheid op 31 oktober jl. ontving de heer G. J. van Schooneveld onder andere een elektrische boormachine. De heer J. de Bruijn viel de eer te beurt het personeelscadeau te overhandigen. Dit bestond uit een staande schemer lamp, een elektrische boormachine en bloemen voor mevrouw Van Schoo neveld. De heer De Bruijn sprak daarbij dankwoorden namens de col lega's voor de prettige samenwerking. Als lid van de ondernemingsraad sprak de heer Roose, die graag wilde stilstaan bij het feit, dat de heer Van Schoo neveld als eerste van de technische sector gebruik ging maken van de wachtgeldregeling. „Het mag tot vol doening strekken, dat Heineken ook zijn waardering laat blijken voor de mensen die om een of andere reden niet meer mee kunnen", aldus de heer Roose. De laatste spreker op deze geani meerde afscheidsreceptie was de heer Van Schooneveld zelf. Ondanks het feit dat hij veel op de planken had gestaan, viel het hem kennelijk moei lijk deze rol te spelen. Met dank woorden voor de sprekers, de aange boden cadeaus en de prettige samen werking in de afdeling, besloot de heer Van Schooneveld. L. H. DANKBETUIGING Bij dezen dank ik, ook namens mijn vrouw, allen, die mijn afscheidsdag tot een onver getelijke hebben gemaakt. J. J. Smoor 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1966 | | pagina 15