VAN ONZE VERENIGINGEN JAARLIJKS PERSONEELSFEEST voor onze BELGISCHE WERKNEMERS KUN JE NOG ZINGEN? Het Bossche zalenprobleem is opgelost! Was het tot voor kort niet mogelijk alle Heineken werknemers bij het jaar lijkse personeelsfeest in één zaal (met be hoorlijke accommodatie) onder te bren gen, welnu thans hoeft het niet meer! Van Belgische zijde en van enige Neder landse Heineken-functionarissen kwam namelijk het verzoek een personeelsfeest te organiseren voor de Belgen afzonder lijk, op eigen bodem. En zo begon dan op zaterdag 27 novem ber j.l. te 20.00 uur in de grote feestzaal van café „Mitje" te Poppel een feest avond, waaraan iedereen nog lang pret tige herinneringen zal hebben. Aangezien het hier een experiment betrof, waarvan de goede afloop niet reeds van tevoren vaststond, deed de heer H. M. Sikking in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Personeelsvereniging, een beroep op aller medewerking dit feest te doen sla gen, en hij deed dit niet tevergeefs. In België gewoontegetrouw, werd begon nen met een gezamenlijke maaltijd in café „Mitje", die uitstekend verzorgd was, hoewel me dat geen gemakkelijke opgave lijkt als je 175 eters op bezoek krijgt. Onder de genodigden zagen we de burge meester van Poppel, zijn gemeentesecre taris, het bestuur van de ons zeer be vriende Poppelse fanfare, onze bedrijfs leider, de heer A. K. E. ten Bruggen Cate, de heer J. H. Ouderdorp en diens assistent, de heer J. A. M. de Laat, als mede enige leden van het bestuur van de Personeelsvereniging. Na de gezamenlijke maaltijd was er als intermezzo een optreden van de uitste kend spelende Poppelse fanfare, die en kele pittige nummers ten beste gaf. Daarna kwam het feest eerst goed op gang, iedereen begon ervoor warm te lopen, en men ging actief deelnemen aan de feestvreugde op muziek van de Hei neken Boerenkapel „Cambrinus", afge wisseld door de muziek van het bekende Belgische orkestje Wit-Zwart. Polonaises en spelletjes waren niet van de lucht, allen deden er enthousiast aan mee, en intussen bleef de tapkraan ook niet stil staan. Hoewel het sluitingsuur van de feest avond gesteld was op 01.00 uur, kwam niemand op het idee er op dit uur wer kelijk een einde aan te maken. Het was al ver na half twee, toen de Boerenkapel aanstalten ging maken de instrumenten (zie vervolg pag. 33) F0TQ- EN FILMCLUB Foto-van-de-maand Eenmaal per maand worden de foto's voor dit programma ingeleverd. De deelnemers zijn ondergebracht in twee groepen, de beginners en de gevor derden. Elk seizoen moet men min stens tien foto's inleveren. Kunnen deze tien foto's de toets van de kritiek doorstaan en behalen ze het vereiste aantal punten, dan mag men zich het volgend seizoen gevorderde noemen. De gevorderden op hun beurt gaan over naar de promotie klasse. De jury heeft op elke foto de nodige kritiek en iedere aanwezige wordt in de discussie betrokken. De foto-van- de-maand (december) in de groep be ginners was van mej. Scheffers. De beoordeling luidde: uitstekend van gradatie, compositie en scherpte. De foto-van-de-maand in de groep ge vorderden was van de heer Dikken. Een moeilijke „plaat", fraai van stof uitdrukking. Beide foto's kunt u weer op deze pagina bewonderen. Foto-van-de-maand, vorderden). december, T. Dikken (ge- Foto-van-de-maand, december, mej. Ch. Scheffers (beginners). De Wandelsportkring voor Rotterdam en omgeving hield op donderdag 18 november j.l. een zangavond in Maison De Klerk. De opkomst van de leden gaf aanleiding tot optimisme voor de toekomst van deze zangavonden. Onze wandelgroep kwam slechts met vier van haar leden. Waar zaten onze zingende wandelsporters? Achter de kachel te kastjekijken? Foei! Het was een heel gezellige en vrolijke zangavond. Er is veel gelachen, dank zij de uitstekende leiding van „Oom Wim" la Feber. Er is, natuurlijk, heel veel gezongen met begeleiding van Ruud Romer (piano). en er zijn heel veel nieuwe lie deren geleerd. Echte, fijne wandelliederen, waarop het goed lopen zal zijn. Nu wordt er op dinsdag, 21 januari a.s. in Maison De Klerk, Katshoek 45 (bij het Hofplein), aanvang 8 uur, weer zo'n zangavond gehouden. En wij zouden het dan wel zo prettig vinden als er een paar wandelsporters van onze groep zouden komen. Hebt u eens zo'n avond meegemaakt, dan bent u op slag enthousiast om meer te zingen. Noteer de avond nu vast in uw nieuwe agenda. Er is vast nog plaats! vdBg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 27